Search result for

relief

(99 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relief-, *relief*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relief[N] การผ่อนคลาย, See also: การปลดเปลื้อง, Syn. easing, easement, alleviation, softening
relief map[N] แผนที่แสดงพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ ด้วยสีและเส้น
relief road[N] ถนนใช้เลี่ยงการจราจรที่ติดขัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bass-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief

English-Thai: Nontri Dictionary
relief(n) การเปลี่ยนเวร,การช่วยให้พ้นภัย,ภาพนูน,ความเด่น
relief(n) ความโล่งใจ,ความบรรเทา,เงินช่วยเหลือ,การบรรเทาทุกข์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reliefการบรรเทา, การแก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reliefการบรรเทาทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reliefการบรรเทาทุกข์, การช่วยเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief๑. นูน๒. รูปนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief areaบริเวณผ่อนแรงกด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief chamberโพรงลดแรง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief damperชุดแผ่นปรับลมระบายความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief engravingกลวิธีพิมพ์ผิวนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief from forfeitureพ้นจากการถูกริบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief valve; pressure-relief valveลิ้นระบายความดัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relief (Sculpture)ประติมากรรมนูน [TU Subject Heading]
relief drainrelief drain, ทางระบายน้ำเพื่อลดแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Relief modelsแบบจำลองภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Relief of sick and woundedการบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ [TU Subject Heading]
relief wellrelief well, บ่อลดแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
relief (n) การสับเปลี่ยนกำลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One'll take the edge off, but it won't give me enough relief for an escape back to plainsboro.แค่หนึ่งมันไม่สามารถทำให้ฉันรู้สึกดี จากความเจ็บปวดบ้าบอนี่ได้หรอก Birthmarks (2008)
We should've seen a grin, a twinkle, a sigh of relief, something.เราจะเห็นรอยยิ้ม ตาเป็นประกาย Joy (2008)
What a relief- Now Videl won't yell at me-ว้าว! ค่อยยังชั่ว เท่านี้เราก็ไม่โดนบีเดลว่าแล้ว Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I'm sure the Republic Senate will approve a relief effort.ข้ามั่นใจว่าสภาสาธารณรัฐจะต้องอนุมัติการช่วยเหลือ Bombad Jedi (2008)
The Separatist leader Nute Gunray has promised to support us with a very generous relief effort.ผู้นำของฝ่ายแบ่งแยก นูต กันเรย์ ได้สัญญาว่าจะสนับสนุนเรา ด้วยความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านอย่างเหลือเฟือ Bombad Jedi (2008)
Oh, that's a great relief.โอ นั่นมันช่วยได้มากเลย Beethoven Virus (2008)
We have a man in custody, a U.N. relief worker.เราพบผู้ชายจาก UN 24: Redemption (2008)
Oh, what a relief!โห,การสงเคราะห์! Doubt (2008)
What a relief!การสงเคราะห์! Doubt (2008)
Okay. That's a relief.ค่อยยังชั่ว Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Oh well that's a relief!โล่งอกไปทีนะคะ! Gamer (2009)
(SIGHS IN RELIEF)(SIGHS IN RELIEFUp (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reliefHe gave a sigh of relief.
reliefHis mother sighed with relief.
reliefInformed of her safety, he breathed a sigh of relief.
reliefInformed of his safety, the manager breathed a sigh of relief.
reliefInformed of their safety, the premier breathed a sigh of relief.
reliefI sighed with relief to hear it.
reliefIt's a relief to have finished the assignment on time.
reliefIt was a relief to hear the news.
reliefOnce outside, I gave a deep sigh of relief.
reliefRelief supplies were raced to the disaster area.
reliefShe felt a sigh of relief when she got the work done.
reliefShe felt a sigh of relief when the work was done.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุน[ADJ] embossed design, See also: relief

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
การบรรเทา[n.] (kān banthāo) EN: relief   
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief   
การปลดหนี้[n. exp.] (kān plot nī) EN: debt relief   
เครื่องยังชีพ[n. exp.] (khreūang yangchīp) EN: disaster relief package   
กดจุด[v.] (kotjut) EN: apply pressure to various areas of the body to provide relief   
ภูมิประเทศ[n.] (phūmīprathēt) EN: landscape ; terrain ; topography ; scenery ; geographical features   FR: topographie [f] ; paysage [m] ; relief [m] ; caractéristiques géographiques [fpl]
ถุงยังชีพ[n. exp.] (thung yangchīp) EN: disaster relief package   

CMU English Pronouncing Dictionary
RELIEF    R AH0 L IY1 F
RELIEF    R IY0 L IY1 F
RELIEFS    R IY0 L IY1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relief    (n) (r i1 l ii1 f)
reliefs    (n) (r i1 l ii1 f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entlastung {f}relief of the strain (on) [Add to Longdo]
Entlastungsventil {n}relief valve [Add to Longdo]
Entlastungszug {m}relief train [Add to Longdo]
Erleichterung {f} | Erleichterungen {pl}relief | reliefs [Add to Longdo]
Hilfsaktion {f}relief action [Add to Longdo]
Hilfsorganisation {f}relief organization [Add to Longdo]
Relief {n}relief [Add to Longdo]
Reliefarbeit {f} | Reliefarbeiten {pl}embossment | embossments [Add to Longdo]
Reliefkarte {f}relief map [Add to Longdo]
Unterstützungskasse {f}relief fund; provident fund [Add to Longdo]
Walzenstraße {f} [techn.]relief train [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばさば[, sabasaba] (adv,n,vs) (on-mim) relief; candid [Add to Longdo]
ほっと[, hotto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling relieved; (sigh of) relief; (P) [Add to Longdo]
やれやれ[, yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
コメディーリリーフ[, komedei-riri-fu] (n) comedy relief [Add to Longdo]
ショートリリーフ[, sho-toriri-fu] (n) short relief [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
プチプチを潰す[プチプチをつぶす, puchipuchi wotsubusu] (exp,v5s) (See プチプチ潰し) to pop bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique) [Add to Longdo]
プチプチ潰し[プチプチつぶし, puchipuchi tsubushi] (n,vs) (See ぷちぷち,プチプチを潰す) popping bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique) [Add to Longdo]
リリーフ(P);レリーフ(P)[, riri-fu (P); reri-fu (P)] (n,vs) (1) relief (i.e. pitcher); (n) (2) (usu. レリーフ) relief (i.e. bas relief); (P) [Add to Longdo]
リリーフピッチャー[, riri-fupiccha-] (n) relief pitcher [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凸版[tū bǎn, ㄊㄨ ㄅㄢˇ, ] relief printing plate [Add to Longdo]
凸版印刷[tū bǎn yìn shuā, ㄊㄨ ㄅㄢˇ ˋ ㄕㄨㄚ, ] relief printing; typography; printing with metal plates [Add to Longdo]
地貌[dì mào, ㄉㄧˋ ㄇㄠˋ, ] relief; landform (geol.) [Add to Longdo]
均差[jūn chā, ㄐㄩㄣ ㄔㄚ, ] relief (i.e. height of land in geography) [Add to Longdo]
浮雕[fú diāo, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄠ, ] relief sculpture [Add to Longdo]
烘染[hōng rǎn, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˇ, ] relief shading (in a picture); fig. to throw into relief [Add to Longdo]
解脱[jiě tuō, ㄐㄧㄝˇ ㄊㄨㄛ, / ] relief; free oneself; liberate; emancipate; be free; be relieved [Add to Longdo]
赈恤[zhèn xù, ㄓㄣˋ ㄒㄩˋ, / ] relief aid [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] Relief [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
浮き彫り[うきぼり, ukibori] Relief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relief \Re*lief"\ (r?-l?f"), n. [OE. relef, F. relief, properly,
   a lifting up, a standing out. See {Relieve}, and cf.
   {Basrelief}, {Rilievi}.]
   1. The act of relieving, or the state of being relieved; the
    removal, or partial removal, of any evil, or of anything
    oppressive or burdensome, by which some ease is obtained;
    succor; alleviation; comfort; ease; redress.
    [1913 Webster]
 
       He sees the dire contagion spread so fast,
       That, where it seizes, all relief is vain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Release from a post, or from the performance of duty, by
    the intervention of others, by discharge, or by relay; as,
    a relief of a sentry.
    [1913 Webster]
 
       For this relief much thanks; 'tis bitter cold.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which removes or lessens evil, pain, discomfort,
    uneasiness, etc.; that which gives succor, aid, or
    comfort; also, the person who relieves from performance of
    duty by taking the place of another; a relay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Feudal Law) A fine or composition which the heir of a
    deceased tenant paid to the lord for the privilege of
    taking up the estate, which, on strict feudal principles,
    had lapsed or fallen to the lord on the death of the
    tenant.
    [1913 Webster]
 
   5. (Sculp. & Arch.) The projection of a figure above the
    ground or plane on which it is formed.
    [1913 Webster]
 
   Note: Relief is of three kinds, namely, {high relief}
      ({altorilievo}), {low relief}, ({basso-rilievo}), and
      {demirelief} ({mezzo-rilievo}). See these terms in the
      Vocabulary.
      [1913 Webster]
 
   6. (Paint.) The appearance of projection given by shading,
    shadow, etc., to any figure.
    [1913 Webster]
 
   7. (Fort.) The height to which works are raised above the
    bottom of the ditch. --Wilhelm.
    [1913 Webster]
 
   8. (Physical Geog.) The elevations and surface undulations of
    a country. --Guyot.
    [1913 Webster]
 
   {Relief valve}, a valve arranged for relieving pressure of
    steam, gas, or liquid; an escape valve.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Alleviation; mitigation; aid; help; succor; assistance;
     remedy; redress; indemnification.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relief
   n 1: the feeling that comes when something burdensome is removed
      or reduced; "as he heard the news he was suddenly flooded
      with relief" [syn: {relief}, {alleviation}, {assuagement}]
   2: the condition of being comfortable or relieved (especially
     after being relieved of distress); "he enjoyed his relief
     from responsibility"; "getting it off his conscience gave him
     some ease" [syn: {relief}, {ease}]
   3: (law) redress awarded by a court; "was the relief supposed to
     be protection from future harm or compensation for past
     injury?"
   4: someone who takes the place of another (as when things get
     dangerous or difficult); "the star had a stand-in for
     dangerous scenes"; "we need extra employees for summer fill-
     ins" [syn: {stand-in}, {substitute}, {relief}, {reliever},
     {backup}, {backup man}, {fill-in}]
   5: assistance in time of difficulty; "the contributions provided
     some relief for the victims" [syn: {relief}, {succor},
     {succour}, {ministration}]
   6: a pause for relaxation; "people actually accomplish more when
     they take time for short rests" [syn: {respite}, {rest},
     {relief}, {rest period}]
   7: a change for the better [syn: {easing}, {moderation},
     {relief}]
   8: aid for the aged or indigent or handicapped; "he has been on
     relief for many years"
   9: the act of reducing something unpleasant (as pain or
     annoyance); "he asked the nurse for relief from the constant
     pain" [syn: {easing}, {easement}, {alleviation}, {relief}]
   10: sculpture consisting of shapes carved on a surface so as to
     stand out from the surrounding background [syn: {relief},
     {relievo}, {rilievo}, {embossment}, {sculptural relief}]
   11: the act of freeing a city or town that has been besieged;
     "he asked for troops for the relief of Atlanta"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Relief [reːliːɛf] (n) , s.(n )
   relief
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top