ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recursive

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recursive-, *recursive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
recursive[เรค' เคอเสฟ] (adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor, See also: recurring, recursion, recursive function, Syn. recur

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recursive-เรียกซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recursive definitionบทนิยามเวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recursive functionฟังก์ชันเวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm using a recursive search algorithm which analyzes and cross-references the data.วิธีการคำนวนย้อนผลกลับไปมา เ้พื่อวิเคราะห์และตรวจหา ความสอดคล้องของข้อมูล The Boy with the Answer (2010)
There are some elegant formal structures, a kind of recursive beauty, but complex, like two minds arguing with each other.มันมีรูปแบบโครงสร้างที่สวยงามอยู่ ความงามของการทำซ้ำชนิดนึง แต่ก็ซับซ้อนเหมือนกับมีสองความคิดกำลังทะเลาะกันอยู่ Trace Decay (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リカーシブ[rika-shibu] (n) { comp } recursive [Add to Longdo]
回帰的[かいきてき, kaikiteki] (adj-na) recursive [Add to Longdo]
帰納的[きのうてき, kinouteki] (adj-na, n) inductive; recursive [Add to Longdo]
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] (n) { comp } recursive function [Add to Longdo]
再帰[さいき, saiki] (n, adj-no) recursive [Add to Longdo]
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] (n) { comp } recursive function [Add to Longdo]
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] (n) { comp } recursive call [Add to Longdo]
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] (n) { comp } recursive (function) call [Add to Longdo]
再帰的[さいきてき, saikiteki] (adj-na) { comp } recursive [Add to Longdo]
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] (exp, v5b) { comp } to call recursively [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call [Add to Longdo]
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call [Add to Longdo]
再帰的[さいきてき, saikiteki] recursive [Add to Longdo]
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] to call recursively [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] recursive subroutine [Add to Longdo]
再帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] recursive definitions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 algorithmic \algorithmic\ adj.
   1. of or pertaining to an algorithm. {recursive}
    [1913 Webster]
 
   2. definitively solvable by a finite number of steps; -- said
    of mathematical or logical problems. Contrasted with
    {heuristic}.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recursive
   adj 1: of or relating to a recursion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top