ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rachen

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rachen-, *rachen*
Possible hiragana form: らちぇん
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rachen {m} [anat.]pharyngeal [Add to Longdo]
Rachenhöhle {f} [anat.]pharynx [Add to Longdo]
Rachenlehre {f} [techn.] | kleine Rachenlehre {f}gap gauge; snap gauge | minor caliper gauge [Add to Longdo]
Rachenabstrich {m} [med.]throat-smear [Add to Longdo]
Rachenkatarrh {m} [med.]pharyngitis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Rachen /raxən/ 
   pharyngeal; throat; throats

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top