ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualified

K W AA1 L AH0 F AY2 D   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualified-, *qualified*, qualifi, qualifie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualified[ADJ] มีคุณสมบัติ, See also: มีคุณวุฒิเหมาะสม, Syn. adequate, equipped
qualified[ADJ] ซึ่งมีเงื่อนไข, See also: ซึ่งมีข้อแม้, Syn. adequate, equipped
qualifiedly[ADV] อย่างมีคุณสมบัติเหมาะ, See also: โดยมีคุณวุฒิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
qualified(ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิเหมาะสม,มีสิทธิ,มีข้อแม้,มีเงื่อนไข., See also: qualifiedly adv., Syn. able,capable
unqualified(อันควอล'ลิไฟดฺ) adj. ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ,ไม่มีวุฒิเพียงพอ,ไม่เหมาะสม,เด็ดขาด,เต็มที่., See also: unqualifiable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
qualified(adj) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีเงื่อนไข,มีสิทธิ
unqualified(adj) ไม่สันทัด,ไม่มีวุฒิพอ,ไม่เหมาะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
qualified๑. มีคุณสมบัติครบ, บริบูรณ์ด้วยองค์คุณ๒. มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified acceptanceการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified electorผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้เลือกตั้ง [ดู qualified voter ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified estateสิทธิในอสังหาริมทรัพย์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified indorsementการสลักหลังตั๋วเงินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified privilegeเอกสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข (เกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified propertyสิทธิในทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified titleกรรมสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified voterผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ดู qualified elector ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Qualifiedมีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified auditor's reportรายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified opinionความเห็นแบบมีเงื่อนไข [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you know someone you feel is qualified to work here.... Yes!และถ้าคุณรู้จักใครที่คิดว่า มีคุณสมบัติพอที่จะทำงานที่นี่... Mannequin (1987)
- Also qualified in aspects of engineering.- มีคุณสมบัตินอกจากนี้ในด้านของวิศวกรรม The Russia House (1990)
qualified....ใช้ได้ทุกคน Schindler's List (1993)
Well, I'm not really qualified to do very much.คือ ผมไม่มีคุณสมบัติทำอะไรนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
That makes me uniquely qualified.นั้นทำให้ฉันมีคุณสมบัติพิเศษ City of Angels (1998)
You are not qualified.You are not qualifiedAnna and the King (1999)
One is not qualified to run mucks.ตนไม่มีคุณสมบัติที่จะอาละวาดได้ Bicentennial Man (1999)
Uh, well, technically, if an employee's been here for three consecutive years, he or, indeed, she, is qualified to apply.Technically, if an employee's been here for three consecutive years... ...he or, indeed, she, is qualified to apply. Maid in Manhattan (2002)
Also congratulate you qualifiedAlso congratulate you qualified Sex Is Zero (2002)
I can't look at you without thinking about the five or six more qualified white men who didn't get your job.ผมอดคิดไม่ได้ว่า มีคนอื่นอีก 5-6 คน ที่เป็นคนขาวและเก่งกว่าคุณ แต่ไม่ได้งานนี้ Crash (2004)
Although I wouldn't consider it, if I didn't think you were qualified.แต่ผมก็ยังไม่พิจารณาเลือกใคร จนกว่าจะเห็นว่าคุณขาดคุณสมบัติ Match Point (2005)
He says I'm not qualified to be his girlfriend.เขาบอกว่าฉันไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ ที่จะเป็นแฟนของเขา My Boyfriend Is Type-B (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
qualifiedHe is no less qualified for the job than she is.
qualifiedHe is not qualified for the job.
qualifiedHe is not qualified to take the examination.
qualifiedHe is qualified as a doctor.
qualifiedHe is qualified as an English teacher.
qualifiedHe is qualified as a solicitor.
qualifiedHe is qualified for promotion.
qualifiedHe is qualified to be a lawyer.
qualifiedHe is said to be qualified as a doctor.
qualifiedHis skills qualified him for the job.
qualifiedIt will take her at least two years to be qualified for that post.
qualifiedIt will take him at least two years to be qualified for that post.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[N] elector, See also: qualified voter
มีคุณสมบัติดีพร้อม[V] qualified, Example: ผู้จัดการคนใหม่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งนี้, Thai definition: มีลักษณะประจำตัวที่ดีครบทุกประการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[xp] (phū mī sit long khanaēnsīeng leūaktang) EN: elector ; qualified voter ; constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALIFIED    K W AA1 L AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualified    (v) kwˈɒlɪfaɪd (k w o1 l i f ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合格[hé gé, ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ, ] qualified; eligible (voter), #3,029 [Add to Longdo]
师资[shī zī, ㄕ ㄗ, / ] qualified teachers; teachers, #10,734 [Add to Longdo]
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task, #14,889 [Add to Longdo]
中心语[zhōng xīn yǔ, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄩˇ, / ] qualified word [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knappe {m} (Bergbau)qualified miner [Add to Longdo]
geeignet; qualifiziert {adj} (für)qualified (for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own [Add to Longdo]
該当者[がいとうしゃ, gaitousha] (n) person concerned; person qualified; person in question; party; litigant (legal) [Add to Longdo]
完全修飾ドメイン名[かんぜんしゅうしょくドメインめい, kanzenshuushoku domein mei] (n) {comp} fully qualified domain name; FQDN [Add to Longdo]
最適任者[さいてきにんしゃ, saitekininsha] (n,adj-no) best qualified person; most suitable person [Add to Longdo]
宰相の器[さいしょうのき, saishounoki] (n) person qualified for prime minister [Add to Longdo]
資格がない[しかくがない, shikakuganai] (exp,adj-i) (See 資格のない) unqualified; without qualifications [Add to Longdo]
資格のない[しかくのない, shikakunonai] (adj-i) (See 資格がない) unqualified [Add to Longdo]
失格者[しっかくしゃ, shikkakusha] (n) disqualified person [Add to Longdo]
修飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] (n) {comp} qualified data-name [Add to Longdo]
尽くめ[ずくめ;づくめ, zukume ; dukume] (suf) (uk) entire; complete; unqualified; without exception [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] qualified data-name [Add to Longdo]
属性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] qualified area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualified \Qual"i*fied\, a.
   1. Fitted by accomplishments or endowments.
    [1913 Webster]
 
   2. Modified; limited; as, a qualified statement.
    [1913 Webster]
 
   {Qualified fee} (Law), a base fee, or an estate which has a
    qualification annexed to it, the fee ceasing with the
    qualification, as a grant to A and his heirs, tenants of
    the manor of Dale.
 
   {Qualified indorsement} (Law), an indorsement which modifies
    the liability of the indorser that would result from the
    general principles of law, but does not affect the
    negotiability of the instrument. --Story.
 
   {Qualified negative} (Legislation), a limited veto power, by
    which the chief executive in a constitutional government
    may refuse assent to bills passed by the legislative body,
    which bills therefore fail to become laws unless upon a
    reconsideration the legislature again passes them by a
    certain majority specified in the constitution, when they
    become laws without the approval of the executive.
 
   {Qualified property} (Law), that which depends on temporary
    possession, as that in wild animals reclaimed, or as in
    the case of a bailment.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Competent; fit; adapted.
 
   Usage: {Qualified}, {Competent}. Competent is most commonly
      used with respect to native endowments and general
      ability suited to the performance of a task or duty;
      qualified with respect to specific acquirements and
      training.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualify \Qual"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Qualified}; p. pr. &
   vb. n. {Qualifying}.] [F. qualifier, LL. qualificare, fr. L.
   qualis how constituted, as + -ficare (in comp.) to make. See
   {Quality}, and {-Fy}.]
   1. To make such as is required; to give added or requisite
    qualities to; to fit, as for a place, office, occupation,
    or character; to furnish with the knowledge, skill, or
    other accomplishment necessary for a purpose; to make
    capable, as of an employment or privilege; to supply with
    legal power or capacity.
    [1913 Webster]
 
       He had qualified himself for municipal office by
       taking the oaths to the sovereigns in possession.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To give individual quality to; to modulate; to vary; to
    regulate.
    [1913 Webster]
 
       It hath no larynx . . . to qualify the sound. --Sir
                          T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. To reduce from a general, undefined, or comprehensive
    form, to particular or restricted form; to modify; to
    limit; to restrict; to restrain; as, to qualify a
    statement, claim, or proposition.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, to soften; to abate; to diminish; to assuage; to
    reduce the strength of, as liquors.
    [1913 Webster]
 
       I do not seek to quench your love's hot fire,
       But qualify the fire's extreme rage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To soothe; to cure; -- said of persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In short space he has them qualified. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fit; equip; prepare; adapt; capacitate; enable;
     modify; soften; restrict; restrain; temper.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 qualified
   adj 1: meeting the proper standards and requirements and
       training for an office or position or task; "many
       qualified applicants for the job" [ant: {unqualified}]
   2: limited or restricted; not absolute; "gave only qualified
     approval" [ant: {unqualified}]
   3: holding appropriate documentation and officially on record as
     qualified to perform a specified function or practice a
     specified skill; "a registered pharmacist"; "a registered
     hospital" [syn: {certified}, {qualified}]
   4: restricted in meaning; (as e.g. `man' in `a tall man') [syn:
     {restricted}, {qualified}]
   5: contingent on something else [syn: {dependent}, {dependant},
     {qualified}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top