ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purveyance

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purveyance-, *purveyance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purveyance[N] การจัดให้มี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purveyance(เพอเว'เอินซฺ) n. การจัดให้มี,การจัดให้มีอาหาร,สัมภาระ,อาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purveyance (n) pˈəvˈɛɪəns (p @1 v ei1 @ n s)
purveyances (n) pˈəvˈɛɪənsɪz (p @1 v ei1 @ n s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purveyance \Pur*vey"ance\, n. [Cf. F. pourvoyance.]
   1. The act or process of providing or procuring; providence;
    foresight; preparation; management. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The ill purveyance of his page.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is provided; provisions; food.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eng. Law) A providing necessaries for the sovereign by
    buying them at an appraised value in preference to all
    others, and oven without the owner's consent. This was
    formerly a royal prerogative, but has long been abolished.
    --Wharton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purveyance
   n 1: the act of supplying something

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top