ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prudently

P R UW1 D AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prudently-, *prudently*, prudent
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prudently(adv) อย่างรอบคอบ, See also: อย่างระมัดระวัง, Syn. carefully, wisely
prudently(adv) อย่างประหยัด, See also: อย่างมัธยัสถ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hi everybody. Before we start, I promise you, looking back at your life there will be nothing as bitter as the memory of that glorious risk that you prudently elected to foregoเอาละทุกคน ก่อนจะเริ่มผมรับประกันต่อไปในชีวิตจะไม่มีวันไหนเจ็บปวดเท่าวันนี้ ที่พวกคุณยอมเสี่ยงเพื่อที่จะได้รับเลือกก้าวเข้าสู้เกียรติยศ Iron Man 3 (2013)
I hope you can respect that I have to act more prudently with regard to the influence my name affords me.ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจ ว่าฉันจะต้องทำอะไรอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังผลกระทบด้านชื่อเสียงของฉันที่จะมีต่อฉัน Sabotage (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขุม(adv) prudently, See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: แผนการนี้ได้ถูกวางไว้อย่างสุขุมโดยท่านแม่ทัพ, Thai Definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRUDENTLY P R UW1 D AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prudently (a) prˈuːdntliː (p r uu1 d n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prudently \Pru"dent*ly\, adv.
   In a prudent manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prudently
   adv 1: in a prudent manner; "I had allotted my own bedroom for
       necking, prudently removing both the bed and the key, and
       taken both myself and my typewriter into my son's
       bedroom." [syn: {prudently}, {providentially}] [ant:
       {imprudently}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top