ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provenance

P R AA1 V AH0 N AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provenance-, *provenance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
provenance(n) แหล่งกำเนิด, ต้นกำเนิด, แหล่งที่มา, ต้นตอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Penny has dragged a chair in off the street whose unknown provenance jeopardizes the health and welfare of every resident in our building.เพ็นนีลากเก้าอี้มา จากที่อื่น ทำให้เสี่ยงติดเชื้อต่อ The Infestation Hypothesis (2011)
Not very much is known about the provenance of Magellan's astrolabe.พวกเรารู้อะไรไม่มากเกี่ยวกับคำทำนาย แอสโทรลาเบ ของ มาเจลลัน We All Fall Down (2012)
Philip, do you know the provenance of the chair in which I currently sit?ฟิลิปส์ เจ้ารู้แหล่งที่มา ของไอ้เก้าอี้ตัวที่ข้านั่งทับมันอยู่นี้ไหม III. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่งที่มา[laengthīmā] (n, exp) EN: source ; origin ; root ; derivation ; base  FR: origine [ f ] ; provenance [ f ] ; source [ f ] (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROVENANCE P R AA1 V AH0 N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provenance (n) prˈɒvənəns (p r o1 v @ n @ n s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provenance \Prov"e*nance\, n. [F., fr. provenir to originate, to
   come forth, L. provenire. Cf. {Provenience}.]
   Origin; source; provenience.
 
      Their age attested by their provenance and
      associations.              --A. H. Keane.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 provenance
   n 1: where something originated or was nurtured in its early
      existence; "the birthplace of civilization" [syn:
      {birthplace}, {cradle}, {place of origin}, {provenance},
      {provenience}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top