ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prickle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prickle-, *prickle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prickle(n) หนาม, Syn. spine, spike
prickle(vt) แทงเบาๆ, Syn. sting, tingle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prickle(พริค'เคิล) n. หนาม, ของแหลม, ขนเม่น, เดือยแหลม, ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง vt. แทงเบา ๆ , ทำให้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง. vi. รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง

English-Thai: Nontri Dictionary
prickle(n) หนาม, ขนเม่น, ของแหลม
prickle(vi) ถูกหนามตำ, แทงด้วยหนาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prickleหนามเกิดจากผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prickle Priss.แม่เสือดุ Loving Annabelle (2006)
Tincture of prickle poppy?ทิงเจอร์ ของหนามต้นป๊อปปี้ The Thing with Feathers (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนาม(n) thorn, See also: prickle, barb, prick, spine, sting, Example: เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา, Thai Definition: ส่วนแหลมๆ ที่งอกออกจากกิ่งไม้เป็นต้น
ซ่า(v) tingle, See also: prickle, be terrified, be horrified, Example: เขาใจหายวาบ ขนลุกชันขึ้นทั้งตัว ซ่าไปทั่วหนังหัว, Thai Definition: อาการที่ปรากฏแก่ร่างกายเมื่อเวลาขนลุกหรือเป็นเหน็บเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนาม[nām] (n) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting  FR: épine [ f ] ; picot [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRICKLEBACK P R IH1 K AH0 L B AE2 K
PRICKLEBACKS P R IH1 K AH0 L B AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prickle (v) prˈɪkl (p r i1 k l)
prickled (v) prˈɪkld (p r i1 k l d)
prickles (v) prˈɪklz (p r i1 k l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チクチク;ちくちく[chikuchiku ; chikuchiku] (n, vs) (on-mim) type of prickling pain; prick; prickle [Add to Longdo]
チクチク痛む;ちくちく痛む[チクチクいたむ(チクチク痛む);ちくちくいたむ(ちくちく痛む), chikuchiku itamu ( chikuchiku itamu ); chikuchikuitamu ( chikuchiku itamu )] (exp, v5m) to prickle; to tingle [Add to Longdo]
刺状突起[しじょうとっき, shijoutokki] (n) prickle (of plants) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prickle \Pric"kle\, v. t.
   To prick slightly, as with prickles, or fine, sharp points.
   [1913 Webster]
 
      Felt a horror over me creep,
      Prickle skin, and catch my breath.    --Tennyson.
   [1913 Webster] Prickleback

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prickle \Pric"kle\, n. [AS. pricele, pricle; akin to LG.
   prickel, D. prikkel. See {Prick}, n.]
   1. A little prick; a small, sharp point; a fine, sharp
    process or projection, as from the skin of an animal, the
    bark of a plant, etc.; a spine. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of willow basket; -- a term still used in some
    branches of trade. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. A sieve of filberts, -- about fifty pounds. [Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prickle
   n 1: a small sharp-pointed tip resembling a spike on a stem or
      leaf [syn: {spine}, {thorn}, {prickle}, {pricker},
      {sticker}, {spikelet}]
   v 1: cause a prickling sensation [syn: {prickle}, {prick}]
   2: cause a stinging or tingling sensation [syn: {tingle},
     {prickle}]
   3: make a small hole into, as with a needle or a thorn; "The
     nurse pricked my finger to get a small blood sample" [syn:
     {prickle}, {prick}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top