Search result for

pregnancy

(67 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pregnancy-, *pregnancy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pregnancy[N] การตั้งท้อง, Syn. reproduction, fertilization, gravidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pregnancy(เพรก'เนินซี) n. การตั้งครรภ์

English-Thai: Nontri Dictionary
pregnancy(n) การตั้งครรภ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pregnancyการตั้งครรภ์, การมีครรภ์ [ดู gestation] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancyการมีครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy amenorrheaภาวะขาดระดูระหว่างตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy historyประวัติการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy intervalช่วงห่างการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy orderอันดับการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy per aliumการมีครรภ์กับผู้อื่น (ที่มิใช่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy recordบันทึกการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy wastageการตั้งครรภ์สูญเปล่า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy, abdominal; gestation, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pregnancyครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy complicationsภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy complications, Cardiovascularภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดขณะมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy complications, Infectiousภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อขณะมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy in Adolescenceครรภ์ในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Pregnancy in diabeticsครรภ์ขณะเป็นเบาหวาน [TU Subject Heading]
Pregnancy maintenanceการบำรุงรักษาครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy outcomeผลของการตั้งครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy, Abdominalครรภ์ในช่องท้อง [TU Subject Heading]
Pregnancy, Ectopicครรภ์นอกมดลูก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Usually in the first 20 weeks of pregnancy, and in women who have trouble with their immune system.ปกติใน 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ และในผู้หญิงที่มีปัญหากับระบบภูมิคุ้มกัน Joy (2008)
There's no real pregnancy, so there's no stranded dopamine receptors, so there's no postpartum depression.มันไม่มีการอุ้มท้อง ดังนั้นมันไม่มีสายสัมพันธุ์\ และการรับสารจากสมองจริงๆ ดังนั้นมันไม่มีความกดดันหลังคลอด Joy (2008)
Pregnancy's more likely.ตั้งครรภ์น่าจะใช่มากกว่า Emancipation (2008)
On the two hand, a pregnancy test only takes five minutes, and we no longer kill rabbits.คนที่สอง การตรวจการตั้งครรภ์รู้ผลใน 5 นาที เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฆ่ากระต่าย Emancipation (2008)
Positive pregnancy test, no pregnancy.ผลตั้งครรภ์เป็นบวก แต่ไม่มีการตั้งครรภ์ Dying Changes Everything (2008)
Two false positive pregnancy tests, bradycardia, lower G.I. Bleed. Go.ผลตรวจตั้งครรภ์เป็นบวกที่ผิดทั้งสองอัน หัวใจเต้นช้า G.I. ต่ำ มีเลือดออก ว่าไปซิ Dying Changes Everything (2008)
Choriocarcinoma, would've triggered pregnancy hormones.Chriocarcinoma อาจไปทำให้เกิดฮอร์โมนตั้งครรภ์ Dying Changes Everything (2008)
Rectal bleeding, two positive pregnancy tests.มีเลือดออกในลำไส้ ผลทดสอบการตั้งครรภ์เป็นบวกทั้ง 2 อย่าง Dying Changes Everything (2008)
The patient tested positive for pregnancy because the patient is pregnant.คนไข้มีผลตั้งครรภ์เป็นบวก เพราะคนไข้ท้องน่ะสิ Dying Changes Everything (2008)
- Her heart's not recovering either. - So the pregnancy was a coincidence.หัวใจเธอรับอะไรไม่ได้ ดังนั้นการตั้งครรภ์เป็นเหตุบังเอิญ Dying Changes Everything (2008)
- an ectopic pregnancy, we removed it.อาการครรภ์เป็นพิษเราก็รักษาแล้ว แต่ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจก็ไม่หาย Dying Changes Everything (2008)
But not the vitamin deficiency or the ectopic pregnancy.แต่ไม่ใช่ขาดวิตามินและครรภ์เป็นพิษ Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pregnancyI'd like to get a pregnancy test.
pregnancyI got a pregnancy test.
pregnancyI had an ectopic pregnancy two years ago.
pregnancyI had toxemia during my pregnancy.
pregnancyI've had a show. (Term relating to pregnancy)
pregnancyLet's do a pregnancy test.
pregnancyShe stopped smoking on account of health concerns for her pregnancy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion   
มีครรภ์[v. exp.] (mī khan) EN: be pregnant ; be in pregnancy   FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx)
ท้องแก่[X] (thøng kaē) EN: about ready to give birth ; far advanced pregnancy   FR: sur le point d'accoucher
ท้องไม่มีพ่อ[n. exp.] (thøng mai mī phø) EN: pregnancy where the father refuses to acknowledge paternity   
ท้องนอกมดลูก[n. exp.] (thøng nok motlūk) EN: extra-uterine pregnancy   FR: grossesse extra-utérine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREGNANCY    P R EH1 G N AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pregnancy    (n) (p r e1 g n @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwangerschaft {f} | Schwangerschaften {pl}pregnancy | pregnancies [Add to Longdo]
Schwangerschaftstest {m}pregnancy test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases) [Add to Longdo]
異常妊娠[いじょうにんしん, ijouninshin] (n) abnormal pregnancy [Add to Longdo]
懐胎[かいたい, kaitai] (n,vs) conception; becoming pregnant; pregnancy [Add to Longdo]
懐妊[かいにん, kainin] (n,vs) pregnancy; conception [Add to Longdo]
岩田帯[いわたおび, iwataobi] (n) belt used for back support after fifth month of pregnancy [Add to Longdo]
偽妊娠[ぎにんしん, gininshin] (adj-na) false pregnancy; phantom pregnancy; pseudopregnancy [Add to Longdo]
産み月[うみづき, umiduki] (n) final month of pregnancy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妊娠[rèn shēn, ㄖㄣˋ ㄕㄣ, ] pregnancy; gestation [Add to Longdo]
妊娠试验[rèn shēn shì yàn, ㄖㄣˋ ㄕㄣ ㄕˋ ㄧㄢˋ, / ] pregnancy test [Add to Longdo]
孕产[yùn chǎn, ㄩㄣˋ ㄔㄢˇ, / ] pregnancy and childbirth; obstetrics and gynecology [Add to Longdo]
测孕[cè yùn, ㄘㄜˋ ㄩㄣˋ, / ] pregnancy testing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pregnancy \Preg"nan*cy\, n.
   1. The condition of being pregnant; the state of being with
    young.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively: The quality of being heavy with important
    contents, issue, significance, etc.; unusual consequence
    or capacity; fertility. --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pregnancy
   n 1: the state of being pregnant; the period from conception to
      birth when a woman carries a developing fetus in her uterus
      [syn: {pregnancy}, {gestation}, {maternity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top