ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piscatorial

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piscatorial-, *piscatorial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piscatorial[ADJ] เกี่ยวกับปลา
piscatorial[ADJ] เกี่ยวกับชาวประมง, See also: เกี่ยวกับการตกปลา, Syn. fishing, piscatorian

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piscatorial    (j) pˌɪskətˈɔːrɪəʳl (p i2 s k @ t oo1 r i@ l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piscatorial \Pis`ca*to"ri*al\, Piscatory \Pis"ca*to*ry\, a. [L.
   piscatorius, fr. piscator a fisherman, fr. piscari to fish,
   fr. piscis a fish. See {Fish} the animal.]
   Of or pertaining to fishes or fishing. --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piscatorial
   adj 1: relating to or characteristic of the activity of fishing;
       "a piscatory life" [syn: {piscatorial}, {piscatory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top