ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pillaging

P IH1 L IH0 JH IH0 NG   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pillaging-, *pillaging*, pillag
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After a hard day of looting and pillaging, there is no greater city than Gomorrah.ข้าขอบอกเจ้า หลังจากเหนื่อยมาทั้งวัน ไม่มีเมืองไหนดีไปกว่าโกโมราห์เเล้ว The Scorpion King (2002)
Rape, pillaging its noble people.ข่มขืน และ ปล้นสดมภ์ Great and Unfortunate Things (2010)
What's next, raping and pillaging?แล้วต่อไป อะไรล่ะ ปล้น และ ข่มขืนหรอ The Unblairable Lightness of Being (2010)
And how am I supposed to prove myself by pillaging piss-poor fishing villages?แล้วข้าจะพิสูจน์ตนเอง ด้วยการปล้นสะดม หมู่บ้านชาวประมงเเร้นแค้นหรือไร The Ghost of Harrenhal (2012)
A little raping, a little pillaging, the odd "collateral damage"... and then you'd have yourself a party.ทำผิดกฎนิด กฎหน่อย Confaegion (2013)
Shouldn't we be pillaging his shop or ransacking his home?เราไม่ควรจะปล้นร้านของเขา หรือค้นบ้านของเขา? Manhattan (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PILLAGING    P IH1 L IH0 JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pillaging    (v) pˈɪlɪʤɪŋ (p i1 l i jh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
焚掠[ふんりゃく, funryaku] (n,vs) (arch) pillaging and setting fire to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pillage \Pil"lage\, v. i. [imp. & p. p. {Pillaged}; p. pr. & vb.
   n. {Pillaging}.]
   To strip of money or goods by open violence; to plunder; to
   spoil; to lay waste; as, to pillage the camp of an enemy.
   [1913 Webster]
 
      Mummius . . . took, pillaged, and burnt their city.
                          --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pillaging
   n 1: the act of stealing valuable things from a place; "the
      plundering of the Parthenon"; "his plundering of the great
      authors" [syn: {plundering}, {pillage}, {pillaging}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top