ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oxyacetylene

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oxyacetylene-, *oxyacetylene*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oxyacetylene[N] สารผสมระหว่างอ็อกซิเจนและอะเซทิลีน, See also: สารให้ความร้อนสูงในการตัดหรือหลอมเหล็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oxyacetylene welding and cuttingงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oxyacetylene welding and cuttingงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน [TU Subject Heading]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oxyacetylene    (n) ˌɒksɪəʳsˈɛtəliːn (o2 k s i@ s e1 t @ l ii n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氧炔吹管[yǎng quē chuī guǎn, ㄧㄤˇ ㄑㄩㄝ ㄔㄨㄟ ㄍㄨㄢˇ, ] oxyacetylene torch [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gasschweissbrenner {m}oxyacetylene torch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
酸素アセチレン炎[さんそアセチレンえん, sanso asechiren en] (n) oxyacetylene flame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 oxyacetylene \ox`y*a*cet"y*lene\, a.
   Of or pertaining to a mixture of oxygen and actylene; as, an
   oxyacetylene torch.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oxyacetylene
   n 1: a mixture of oxygen and acetylene; used to create high
      temperatures for cutting or welding metals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top