ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oriole

AO1 R IY0 OW2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oriole-, *oriole*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oriole(n) นกชนิดหนึ่งมักมีสีส้มหรือเหลืองพบทางอเมริกาเหนือ, Syn. golden oriole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oriole(โอ'ริโอล) n. นกสีฉูดฉาดในตระกูล Oriolidae, นกขมิ้น
gloriolen. รัศมีที่แผ่ออกรอบศีรษะของผู้วิเศษ,ทรงกลด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกขมิ้น[nok khamin] (n) EN: oriole  FR: loriot [m]
นกขมิ้นแดง[nok khamin daēng] (n, exp) EN: Maroon Oriole  FR: Loriot pourpré [m] ; Loriot purpurin [m]
นกขมิ้นหัวดำเล็ก[nok khamin hūa dam lek] (n, exp) EN: Dark-throated Oriole  FR: Loriot à gorge noire [m] ; Loriot à gorge sombre [m] ; Loriot à poitrine striée [m]
นกขมิ้นหัวดำใหญ่[nok khamin hūa dam yai] (n, exp) EN: Black-hooded Oriole  FR: Loriot à capuchon noir [m] ; Loriot à tête noire [m]
นกขมิ้นขาว[nok khamin khāo] (n, exp) EN: Silver Oriole  FR: Loriot argenté [m]
นกขมิ้นปากเรียว[nok khamin pāk rīo] (n, exp) EN: Slender-billed Oriole  FR: Loriot à bec effilé [m] ; Loriot à bec étroit [m] ; Loriot à bec fin [m]
นกขมิ้นท้ายทอยดำ[nok khamin thāithøi dam] (n, exp) EN: Black-naped Oriole  FR: Loriot de Chine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIOLE AO1 R IY0 OW2 L
ORIOLES AO1 R IY0 OW2 L Z
ORIOLES' AO1 R IY0 OW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oriole (n) ˈɔːrɪəʳul (oo1 r i@ u l)
orioles (n) ˈɔːrɪəʳulz (oo1 r i@ u l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄鹏[huáng pěng, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄥˇ, / ] oriole; black-naped oriole (Oriolus chinensis), #129,074 [Add to Longdo]
[cāng, ㄘㄤ, ] oriole, #212,906 [Add to Longdo]
[gēng, ㄍㄥ, ] oriole [Add to Longdo]
鹙鹭[qiū lù, ㄑㄧㄡ ㄌㄨˋ, / ] oriole; black drongo (Dicrurus macrocercus) [Add to Longdo]
莺鸟[yīng niǎo, ㄧㄥ ㄋㄧㄠˇ, / ] oriole; bird [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pirolsänger {m} [ornith.]Oriole Warbler [Add to Longdo]
Nacktaugentrupial [ornith.]Oriole Blackbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄鳥[こうちょう, kouchou] (n) (1) (obsc) (See 鶯・1) Japanese bush warbler (Cettia diphone); (2) (See 高麗鶯) black-naped oriole (Oriolus chinensis) [Add to Longdo]
高麗鶯[こうらいうぐいす;コウライウグイス, kouraiuguisu ; kouraiuguisu] (n) (uk) black-naped oriole (Oriolus chinensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oriole \O"ri*ole\, n. [OF. oriol, oriouz, orieus, F. loriot (for
   l'oriol), fr. L. aureolus golden, dim. of aureus golden, fr.
   aurum gold. Cf. {Aureole}, {Oriel}, {Loriot}.] (Zool.)
   (a) Any one of various species of Old World singing birds of
     the family {Oriolidae}. They are usually conspicuously
     colored with yellow and black. The European or golden
     oriole ({Oriolus galbula}, or {Oriolus oriolus}) has a
     very musical flutelike note.
   (b) In America, any one of several species of the genus
     {Icterus}, belonging to the family {Icteridae}. See
     {Baltimore oriole}, and {Orchard oriole}, under
     {Orchard}.
     [1913 Webster]
 
   {Crested oriole}. (Zool.) See {Cassican}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oriole
   n 1: mostly tropical songbird; the male is usually bright orange
      and black [syn: {Old World oriole}, {oriole}]
   2: American songbird; male is black and orange or yellow [syn:
     {New World oriole}, {American oriole}, {oriole}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top