Search result for

ones

(71 entries)
(0.0394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ones-, *ones*.
English-Thai: Longdo Dictionary
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oneself    [PRON] ตนเอง, See also: ตัวเอง, ตัวของตัวเอง, Syn. one's self

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
onesGive me five tens and the rest in ones.
onesDo you have any ones?
onesI'd like three twenties, six fives, and the rest in ones.
onesAmerican kitchens are much bigger than Japanese ones.
onesI prefer French films to American ones.
onesWe keep three cats, a black one and two white ones.
onesThe word came to be used for all small heavenly bodies revolving about larger ones.
onesThis ring is expensive. Show me some cheap ones.
onesThese girls are more charming than the ones I met yesterday.
onesThese watches are more expensive than the ones in that case.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oneself(วันเซลฟฺ') pron. ตัวเอง,ตนเอง - -Phr. (by oneself ตนเอง,ไม่มีคนอื่นด้วย ด้วยตัวเอง) -Phr. (come to oneself,come to รู้ตัว), Syn. one's self
austronesia(ออสโทรนี'เซีย) n. หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนกลางและใต้
austronesian(ออสโทรนิ'เซียน) adj. เกี่ยวกับหมู่เกาะและภาษา Austronesta; Malayo- Polynesian. -n. Malayo-Polynesian
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว,ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
baronessn. ภรรยาบารอน,ท่านบารอนที่เป็นหญิง
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
cantonese(แคน'เทินนีส) n. ภาษากวางตุ้ง,ชาวกวางจาว,ชาวกวางตุ้ง,ภาษากวางจาว
chersonese(เคอ'ซะนีซ) n. คาบสมุทร
crossbones(ครอส'โบนซ) n.,pl. กระดูกที่ไขว้กันเป็นเครื่องหมายแสดงความตาย
deaconess(ดี'คะนิส) n. ผู้ช่วยแม่

English-Thai: Nontri Dictionary
oneself(pro) ตัวของตัวเอง,ตนเอง
baroness(n) ภรรยาท่านบารอน
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
honest(adj) ซื่อสัตย์,ด้วยน้ำใสใจจริง, เถรตรง
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
lioness(n) สิงโตตัวเมีย,นางสิงห์,สตรีผู้มีชื่อเสียง
lonesome(adj) เปลี่ยวใจ,สันโดษ,อ้างว้าง,วังเวง,เปล่าเปลี่ยว
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น
patroness(n) ผู้อุปถัมภ์(หญิง),ผุ้อุปการะ(หญิง),ลูกค้า(หญิง)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเรา    [PRON] ourselves, See also: oneself, body, self, Example: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง
ตัวเอง    [PRON] oneself, See also: ourselves, Syn. ตนเอง, Ant. ผู้อื่น, คนอื่น, Example: เขาไม่เชื่อหูว่าตัวเองถูกรางวัลที่ 1, Thai definition: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
ตัวเอง    [PRON] oneself, See also: ourselves, Syn. ตนเอง, Ant. ผู้อื่น, คนอื่น, Example: เขาไม่เชื่อหูตัวเองว่าเขาถูกรางวัลที่ 1, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
ตัวเรา    [PRON] ourselves, See also: oneself, body, self, Example: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง
เจ้าตัว [N] oneself, See also: referred person, person concerned, Example: หมอบอกเขาว่าไม่เป็นโรคอะไรร้ายแรง แต่เจ้าตัวยังรู้สึกไม่สบายอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ตัวของผู้ที่ถูกอ้างถึง
ตน    [N] oneself, See also: self, Syn. ตัว, ตนเอง, Example: คนทั่วไปมักมองเห็นคนรักของตนสวยกว่าคนอื่นๆ, Count unit: ตน
ตนเอง    [PRON] oneself, See also: self, Syn. ตัวเอง, Example: คนเราต้องพึ่งตนเองก่อนที่จะคิดพึ่งคนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
อัฐิ[n.] (atthi) EN: ashes ; bones   FR: cendres funéraires [fpl]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force

CMU English Pronouncing Dictionary
ONES    W AH1 N Z
ONES'    W AH1 N Z
ONESELF    W AH2 N S EH1 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ones    (n) (w uh1 n z)
oneself    (prp) (w uh1 n s e1 l f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einerkomplement {n}ones complement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お寝小;御寝小[おねしょ, onesho] (n,vs) (uk) (fem) (chn) bed-wetting [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest [Add to Longdo]
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
待ち時間[まちじかん, machijikan] latency, waiting time, standby time (cellular phones) [Add to Longdo]
非ゼロ復帰1記録[ひぜろふっき1きろく, hizerofukki 1 kiroku] non-return-to-zero change-on-ones recording, NRZ-1 (abbr.), non-return-to-zero (mark) recording, NRZ(M)(abbr.) [Add to Longdo]
非ゼロ復帰マーク記録[ひぜろふっきマークきろく, hizerofukki ma-ku kiroku] non-return-to-zero change-on-ones recording, NRZ-1 (abbr.), non-return-to-zero (mark) recording, NRZ(M)(abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ones \Ones\ ([=o]ns), adv.
     Once. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top