ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on top of

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on top of-, *on top of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on top of[IDM] ด้านบนของบางสิ่ง
on top of[IDM] ทันสถานการณ์, See also: ทันเหตุการณ์, Syn. on top, Ant. on top
on top of[IDM] นอกจาก (บางสิ่ง)
on top of[IDM] จัดการได้สำเร็จ
on top of the world[IDM] มีความสุขมาก, See also: สุขล้น, Syn. sitting on top of the world, Ant. sitting on top of the world

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Norman, did you just put a bag of potatoes on top of that white bread?นอร์แมน คุณเอามันฝรั่ง วางบนขนมปังเหรอ Oh, God! (1977)
Yes, never put a bag of potatoes on top of a white bread.ได้ยินครับ อย่าวางถุงมันฝรั่งบนขนมปัง Oh, God! (1977)
All right, put your hands on top of your head and turn around.โอเค ใส่มืออยู่ด้านบนของหัวและหันไป First Blood (1982)
We're right on top of him.เราบนตัวเขา First Blood (1982)
Look! He's right on top of us!เรือนั่นตามเรามาอีกแล้ว The Princess Bride (1987)
Please stop feeding the dog from the table... from the plate on top of it.อย่าป้อนอาหารให้หมา บนโต๊ะ จากจานอาหาร หยุดได้แล้ว Goodfellas (1990)
A face camera by the call box and a scene camera on top of this pillar, looking down.ตัวหนึ่งจับภาพใบหน้าผู้ที่มาเยือน อีกตัวหนึ่งติดบนโน้นจับทั่วบริเวณ The Bodyguard (1992)
And you know, there's a lot of teams up here on top of the hill... that sort of feel that Jamaicans don't belong here.และคุณรู้มั้ย ทีมมากมายบนนี้... รู้สึกเหมือนกันว่า จาไมก้าไม่เหมาะกับการแข่งขันนี้ Cool Runnings (1993)
Sure. Always stay on top of it.แน่นอน ต้องอยู่ในความควบคุมเสมอ Léon: The Professional (1994)
Makes 40% on top of the 100%.ในราคา 60% ของมูลค่า ได้กำไรเหนาะ ๆ 40% Heat (1995)
# I was on top of the world livin' high ## ฉันอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของโลก # Toy Story (1995)
The three of us, on top of the world.พวกเราสามคนบนจุดสูงสุดของโลก James and the Giant Peach (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on top ofA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
on top ofA house is built on top of a solid foundation of cement.
on top ofAnd on top of it all, I was fired.
on top ofAn old castle stands on top of the cliff.
on top ofDon't put anything on top of the box.
on top ofEverything on top of the table started rattling when the earthquake hit.
on top ofHe had a little piano on wheels, and a poor thin monkey which sat on top of it.
on top ofHe put the skis on top of the car.
on top ofHe's on top of the world after hearing the good news.
on top ofI feel on top of the world.
on top ofI'm short, so I can't see on top of the shelves and so I pretty much dust by touch.
on top ofIn the winter I wear a coat on top of my vest.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บน[prep.] (bon) EN: on ; upper ; above ; on top of   FR: sur ; dessus ; au-dessus ; supérieur
ข้างบน[prep.] (khāngbon) EN: above ; upstairs ; on top of ; over ; on its top   FR: en haut ; au-dessus ; sur ; par dessus
ทับ[v.] (thap) EN: lay on top (of) ; pile (up) ; be on top (of) ; overlay ; overlie ; lie on top of ; run over ; put on top ; cover ; overlap ; encroach upon   FR: superposer
ทาบ[v.] (thāp) EN: bring against ; lay flat against ; lay side by side ; put alongside ; put on top of ; place on top of ; lay on top of ; overlay   FR: accoler ; juxtaposer
ติด ๆ[adv.] (tit-tit) EN: closely ; one after another ; on top of one another   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上面[shàng mian, ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢ˙, ] on top of; above-mentioned, #1,883 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
鞍上[あんじょう, anjou] (n,adj-no) on top of a saddle [Add to Longdo]
押っ被せる[おっかぶせる, okkabuseru] (v1,vt) to put a thing on top of another; to cover; to lay something on [Add to Longdo]
果ては[はては, hateha] (n) in the end; on top of that [Add to Longdo]
蛙股;蟇股;蛙又(iK)[かえるまた, kaerumata] (n) curved wooden support on top of the main beam of a house, now mainly decorative (shape evocates an open-legged frog) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top