Search result for

nutmeg

(29 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nutmeg-, *nutmeg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nutmeg[N] ต้นจันทน์เทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
nutmeg(n) ลูกจันทน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nutmeg tree ; Myristica fragransต้นจันทน์เทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nutmeg! Who cares? Who cares?ลุกจันทร์ ใครสน ใครสนละ The House Bunny (2008)
It's the fennel seed and the nutmeg.มันเป็นเมล็ดพืชกับถั่ว I Knew You Were a Pig (2009)
Too much nutmeg.เครื่องเทศเยอะไป Chuck Versus the Subway (2010)
FYI, I had to switch allspice for the nutmeg, so we'll be missing some of the low notes on the sweet potatoes.พวกบ้านั่นขโมยหลานเราไป? ! FYI: Meet the Grandparents (2010)
The nutmeg foam-- that's a humphrey touch.ฟองนมลูกจันทร์เทศน์ สูตรบ้านฮัมฟรีย์ Damien Darko (2011)
Nutmeg. That's funny.Nutmeg(ลูกจันทร์เทศ) มันเป็นมุขหนะ! The Lies Ill-Concealed (2011)
Ah, nutmeg !อ้า ลูกจันทน์! Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
It takes a determined man to declare that the water served to cleanse the palate between tastings has a refreshing bouquet of nutmeg and honeysuckle.ต้องใช้ผู้ชายที่เด็ดเดี่ยวในการประกาศ ว่าน้ำที่เสิร์ฟให้ล้างปากระหว่างการชิมนั้น มีกลิ่นของนัทเม็กและ ดอกฮันนี่ซัคเคิลที่ชวนให้สดชื่น Partial Eclipse of the Heart (2012)
Nutmeg makes all the difference in the world.นัทเม็กส่งผลดี ต่ออาหารอย่างยิ่ง The Origins of Monstrosity (2012)
I'm sorry, does your job description entail arguing with your customers, thereby delaying the moment at which they receive the irresistible, nutmeggy sweetness of the extra hot, no foam, pumpkin spice latte they've been thinking about all day?โทษทีนะยะ งานของนายอธิบายไว้ว่า ต้องมาเถียงกับลูกค้าคอเป็นเอ็น ด้วยเหตุเพราะ ต้องการถ่วงเวลา เพราะพวกเขาดันได้รับออเดอร์ที่ทนไม่ได้อย่าง Pilot (2015)
Which is what? Vanilla? Nutmeg?มันคืออะไรเหรอ วนิลา, ลูกจันท์เทศ หรือว่ากระวาน Smiles of a Summer Night (2007)
The ratio of cinnamon to nutmeg--not enough.สัดส่วนของซินนามอน กับ nutmeg มันไม่พอ The Magnificent Archibalds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จันทน์เทศ[n.] (jan thēt) EN: nutmeg   FR: muscade [f]
ลูกจันทน์เทศ[n.] (lūk jan thēt) EN: nutmeg   FR: muscade [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NUTMEG    N AH1 T M EH2 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nutmeg    (n) (n uh1 t m e g)
nutmegs    (n) (n uh1 t m e g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muskat {m}; Muskatnuss {f} [cook.] | Muskatnüsse {pl}nutmeg | nutmegs [Add to Longdo]
Muskatamadine {f} [ornith.]Nutmeg Mannikin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナッツメッグ[, nattsumeggu] (n) nutmeg [Add to Longdo]
ナツメグ[, natsumegu] (n) nutmeg [Add to Longdo]
肉豆蒄[にくずく;ニクズク, nikuzuku ; nikuzuku] (n) (uk) common nutmeg (tree) (Myristica fragrans) [Add to Longdo]
[かや;かえ(ok);カヤ, kaya ; kae (ok); kaya] (n) (uk) Japanese nutmeg tree (Torreya nucifera) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肉豆蔻[ròu dòu kòu, ㄖㄡˋ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, ] nutmeg (Myristica fragrans Houtt); mace; Myristicaceae (family of plants producing aromatic or halucinogenic oils), #99,730 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nutmeg \Nut"meg\, n. [OE. notemuge; note nut + OF. muge musk, of
   the same origin as E. musk; cf. OF. noix muguette nutmeg, F.
   noix muscade. See {Nut}, and {Musk}.] (Bot.)
   The kernel of the fruit of the nutmeg tree ({Myristica
   fragrans}), a native of the Molucca Islands, but cultivated
   elsewhere in the tropics.
   [1913 Webster]
 
   Note: This fruit is a nearly spherical drupe, of the size of
      a pear, of a yellowish color without and almost white
      within. This opens into two nearly equal longitudinal
      valves, inclosing the nut surrounded by its aril, which
      is mace. The nutmeg is an aromatic, very grateful to
      the taste and smell, and much used in cookery. Other
      species of {Myristica} yield nutmegs of inferior
      quality.
      [1913 Webster]
 
   {American nutmeg}, {Calabash nutmeg}, or {Jamaica nutmeg},
    the fruit of a tropical shrub ({Monodora Myristica}). It
    is about the size of an orange, and contains many aromatic
    seeds imbedded in pulp.
 
   {Brazilian nutmeg}, the fruit of a lauraceous tree,
    {Cryptocarya moschata}.
 
   {California nutmeg}, a tree of the Yew family ({Torreya
    Californica}), growing in the Western United States, and
    having a seed which resembles a nutmeg in appearance, but
    is strongly impregnated with turpentine.
 
   {Clove nutmeg}, the {Ravensara aromatica}, a lauraceous tree
    of Madagascar. The foliage is used as a spice, but the
    seed is acrid and caustic.
 
   {Jamaica nutmeg}. See American nutmeg (above).
 
   {Nutmeg bird} (Zool.), an Indian finch ({Munia punctularia}).
    
 
   {Nutmeg butter}, a solid oil extracted from the nutmeg by
    expression.
 
   {Nutmeg flower} (Bot.), a ranunculaceous herb ({Nigella
    sativa}) with small black aromatic seeds, which are used
    medicinally and for excluding moths from furs and
    clothing.
 
   {Nutmeg liver} (Med.), a name applied to the liver, when, as
    the result of heart or lung disease, it undergoes
    congestion and pigmentation about the central veins of its
    lobules, giving it an appearance resembling that of a
    nutmeg.
 
   {Nutmeg melon} (Bot.), a small variety of muskmelon of a rich
    flavor.
 
   {Nutmeg pigeon} (Zool.), any one of several species of
    pigeons of the genus {Myristicivora}, native of the East
    Indies and Australia. The color is usually white, or
    cream-white, with black on the wings and tail.
 
   {Nutmeg wood} (Bot.), the wood of the Palmyra palm.
 
   {Peruvian nutmeg}, the aromatic seed of a South American tree
    ({Laurelia sempervirens}).
 
   {Plume nutmeg} (Bot.), a spicy tree of Australia
    ({Atherosperma moschata}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nutmeg
   n 1: East Indian tree widely cultivated in the tropics for its
      aromatic seed; source of two spices: nutmeg and mace [syn:
      {nutmeg}, {nutmeg tree}, {Myristica fragrans}]
   2: hard aromatic seed of the nutmeg tree used as spice when
     grated or ground

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top