Search result for

np

(82 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -np-, *np*
English-Thai: Longdo Dictionary
NPL(abbrev) หนี้เสีย (Non Performance Loan)
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, Non-Performing Loan
GNP(n abbrev) ย่อมาจาก Gross National Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
beanpole(บีน'โพล) n. ไม้เสียบ (นั่งร้าน) สำหรับให้ถั่วเลื้อย,ร่างที่ผอมสูง
commonplaceadj. ธรรมดา,สามัญ,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
computer input from microไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า CIM (ซีไอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้)
cottonpickin(คอน'ทันพิคคัน) adj. ไร้ค่า
cottonpicking(คอน'ทันพิคคัน) adj. ไร้ค่า
davenport(แดฟ'เวินพอร์ท) n. เก้าอี้นวมยาว (มักเป็นแบบที่พับเป็นเตียงได้) ,โต๊ะเขียนหนังสือขนาดเล็ก
downplayvt. สบประมาท,ดูหมิ่น,ป้ายร้าย, Syn. play down,make little of
downpour(ดาว'พอร์) n. ฝนที่เทลงอย่างมากและกะทันหัน,ฝนห่าใหญ่, Syn. heavy rain
embonpoint(อานบอนพวาน') n.,Fr. ความอ้วนเกินไป,ความอ้วน

English-Thai: Nontri Dictionary
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
commonplace(n) สิ่งธรรมดาๆ,คำพูดซ้ำๆ ซากๆ
davenport(n) เก้าอี้นวม,โต๊ะหนังสือ
downpour(n) ฝนตกหนัก,ฝนห่าใหญ่
gunpowder(n) ดินปืน
henpecked(adj) ที่กลัวภรรยา,ที่ถูกด่าว่า
hornpipe(n) ปี่ชนิดหนึ่ง,แตรเขาสัตว์
nonpartisan(adj) ไม่เข้าข้าง,ไม่ลำเอียง
screenplay(n) บทหนัง,บทภาพยนตร์
signpost(n) เสาป้ายบอกทาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you're good with NPNS?แล้วนายดูดบุหรี่ไหม Breakage (2009)
It's your fool of a son's chance to finally be some help to the world with that NPO of his.นี่เป็นโอกาสให้ลูกชายทึ่มของเธอจะได้ช่วยโลกนี้ ด้วยองค์กรการกุศลของเขาสักที Summer Wars (2009)
Are you really going to be on NPR?ตกลงนายต้องไป พูดออกวิทยุจริงเหรอ The Vengeance Formulation (2009)
These are the talking points for NPR interview tomorrow.ในการสัมภาษณ์วิทยุ วันพรุ่งนี้ The Vengeance Formulation (2009)
This is Ira Flatow and you're listening to NPR's Science Friday.ผม ไอร่า แฟลโท คุณกำลังฟัง รายการวิทยาศาสตร์วันศุกร์ครับ The Vengeance Formulation (2009)
Maybe you can get NPR on that thing, and we can bore the aliens to death.เยี่ยมเลย นายอาจจะใช้มัน รับสัญญาณวิทยุแห่งชาติ แล้วปล่อยให้พวกเอเลี่ยน เบื่อจนตายกันไปเอง What Hides Beneath (2011)
Now, just because NPR wants to do a piece on you doesn't mean you're above regulations.ทีนี้แค่เพียงเพราะสื่อมวลชนกำลังสนใจคุณ ไม่ได้หมายความว่า คุณสามารถทำตามใจชอบได้ Free (2011)
Fascinating, you listen to NPR.แปลกใจจังคุณฟังข่าวต่างประเทศด้วย The End of the World as We Knew It (2011)
Next week, NPR and opera and brunch and Tom Bergeron. Hi, Santana.สัปดาห์หน้า เอ็นพีอาร์ และ โอเปร่า และมื้อเช้า แะทอม เบอร์เจอร์รอน หวัดดี ซานทาน่า Pot O' Gold (2011)
A little NPR, yeah?คลื่นเอ็นพีอาร์นะ ใช่ไหม? Deadline (2011)
As NPR's Joe Palca explains, scientists think they--โจ พาลคาร์ ของเอ็นพีอาร์อธิบายว่า นักวิทยาศาสตร์คิดว่า... Deadline (2011)
I'm not listening to NPR. No. No whistle.หนูไม่ได้ฟังสถานีวิทยุรัฐบาลนะคะ ไม่.ไม่ต้องมาผิวปาก Bad in Bed (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้เสีย[N] non-performing loan, See also: NPL, bad debt, Syn. หนี้สูญ, Example: อุตสาหกรรมธนาคารควรมีการกันเงินสำรองสำหรับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: หนี้ที่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระตามกำหนด
หนี้เสีย[N] non-performing loan, See also: NPL, bad debt, Syn. หนี้สูญ, Example: อุตสาหกรรมธนาคารควรมีการกันเงินสำรองสำหรับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: หนี้ที่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระตามกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphayon) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script   FR: scénario [m] ; script [m]
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur
ดินดำ[n.] (dindam) EN: gunpowder ; explosive ammunition   FR: poudre [m] ; explosif [m]
ดินอีหรอบ[n. exp.] (din Īrop) EN: imported gunpowder   
ดินปืน[n. exp.] (dinpeūn) EN: gunpowder   FR: poudre à canon [f]
ดินประสิว[n.] (dinprasiū) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder   FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
ดินระเบิด[n.] (dinraboēt) EN: explosive powder ; dynamite ; highly explosive gunpowder   FR: explosif [m] ; dynamite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NPR    EH1 N P IY1 AA1 R
NPR'S    EH1 N P IY1 AA1 R Z
NPR.ORG    EH1 N P IY1 AA1 R D AA1 T AO1 R G

German-Thai: Longdo Dictionary
Studienplatz(n) |der, pl. Studienplätze| จำนวนที่นั่งที่สถาบันศึกษาหนึ่งมีให้, จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับเข้ามาได้
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
anpflanzen(vt) |pflanzte an, hat angepflanzt| ปลูกต้นไม้ เช่น Mein Nachbar hat viele Rosen und Tomaten angepflanzt. เพื่อนบ้านของฉันปลูกต้นกุหลาบและมะเขือเทศมากมาย
Anpassung(n) |die, pl.Anpassungen| การปรับตัว, การปรับเปลี่ยน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
NPD : Nationaldemokratische Partei DeutschlandsNational-Democratic Party of Germany [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
Bリンパ球;B淋巴球[ビーリンパきゅう, bi-rinpa kyuu] (n) (See B細胞) B lymphocyte; B cell [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
GNPデフレーター[ジーエヌピーデフレーター, ji-enupi-defure-ta-] (n) GNP deflator [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
IO[アイオー, aio-] (n) {comp} input-output [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nài, ㄋㄞˋ, ] np [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&) [Add to Longdo]
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Np \Np\ n.
   The chemical symbol for Neptunium, a transuranic element
   having atomic number 93.
 
   Syn: Neptunium, atomic number 93.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Np
   n 1: a radioactive transuranic metallic element; found in trace
      amounts in uranium ores; a by-product of the production of
      plutonium [syn: {neptunium}, {Np}, {atomic number 93}]
   2: a registered nurse who has received special training and can
     perform many of the duties of a physician [syn: {nurse
     practitioner}, {NP}, {nurse clinician}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NP
     No Problem (telecommunication, Usenet, IRC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NP
     Network Performance
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top