ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

military force

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -military force-, *military force*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We order the military forces of the United States to take action...เพื่อสั่งให้กองทัพแห่งสหรัฐอเมริกา ลงมือรบได้ Rushmore (1998)
But it goes without saying we cannot allow a private military force, these killers, to possess weapons of mass destruction.แต่มันจะไม่เกิดขึ้น เราไม่สามารถยอม กองกำลังทหารเอกชน พวกเขาคือนักฆ่า,คือกระบวกการ อาวุธทำลายล้างจำนวนมาก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Ric somehow enlisted the military forces of Nicaragua.ครั้งแรกที่ผมได้พบเขา เมื่อไม่กี่ปีมานี้ The Cove (2009)
Military forces have been ordered to most major cities around the country in a bid to contain what is now being described as the subsider epidemic.กรมทหารมีคำสั่งให้ ทุกหน่วยทั่วประเทศ ใช้คำสั่งในการกำจัด โรคระบาดที่เกิดขึ้น หัวหน้ากรมทหาร ประกาศว่า จะกำจัดในแบบเข้มงวดที่สุด Daybreakers (2009)
Here, they would recover and wait while the United States built up its military forces.เพื่อที่พวกเค้าจะได้พักฟื้น.. และเพื่อให้สหรัฐ.. ทำการฟื้นฟูกองทัพขึ้นมาใหม่ Melbourne (2010)
And military forces were on hand soon afterและกองกำลังทหาร ก็หาเจอหลังจากนั้นไม่นาน To Keep Us Safe (2010)
The posse comitatus act prohibits the use of United States military forces on U.S. soil except for the case of a natural disaster, sir.กฏหมายห้ามทหารแทรกแซง ห้ามใช้กองทัพสหรัฐบนดินแดนสหรัฐ ยกเว้นเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ A Message Back (2011)
I think sometimes military force is necessary.ผมคิดว่าบางครั้งการใช้กำลังทางการทหารเป็นเรื่องจำเป็น The Smile (2012)
North and South Korean military forces are onhigh alert in response to rumors of an impending American pull-out from the DMZ.ดูเหมือนจะคนเฝ้าแค่สี่คนบนหลังคา เครื่องบินคุ้มกันของมันตกไปแล้ว Olympus Has Fallen (2013)
India, China and Russia have declared a state of emergency and have mobilized military forces. In the Middle East though, the response to the attack on the White House is jubilant.พวกมันต้องระวังการแทรกซึมเข้าไป Olympus Has Fallen (2013)
Kim Jong-un's military forces targeted an uninhabited South Pacific island with a 15-megaton thermonuclear ICBM.กองทัพของ คิม จอง อึน ยิงถล่มดินแดน แถบเกาะแปซิฟิกใต้ ด้วย 15 หัวรบ แท่นยิงนิวเคลียร์ข้ามทวีป The Interview (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
military forceThe President says we must beef up our military forces.
military forceUp till now American has called itself the world's police and continued suppression relying on military force.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพร่พล[N] soldiers, See also: military forces, troops, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพาไพร่พลมาสร้างกำลังทางหัวเมืองตะวันออก เพื่อกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยา, Thai definition: กำลังทหาร, กองทัพทหาร
แสนยานุภาพ[N] military force, See also: armed force, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศ โจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai definition: อำนาจทางทหาร, อานุภาพทางทหาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
寡勢[かぜい, kazei] (n) small military force; numerically inferior force [Add to Longdo]
外国部隊[がいこくぶたい, gaikokubutai] (n) overseas (military forces) [Add to Longdo]
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) [Add to Longdo]
軍事力[ぐんじりょく, gunjiryoku] (n) military force; military strength [Add to Longdo]
軍勢[ぐんぜい, gunzei] (n) military forces; hosts; troops [Add to Longdo]
新選組;新撰組[しんせんぐみ, shinsengumi] (n) Shinsengumi; shogunate police and military force located in Kyoto and dedicated to suppressing anti-shogunate activities (Edo period) [Add to Longdo]
征韓論[せいかんろん, seikanron] (n) policy of conquering Korea by military force [Add to Longdo]
台湾出兵[たいわんしゅっぺい, taiwanshuppei] (n) Taiwan Expedition (punitive expedition by the Japanese military forces; 1874) [Add to Longdo]
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man [Add to Longdo]
文治主義[ぶんじしゅぎ;ぶんちしゅぎ, bunjishugi ; bunchishugi] (n) governing by law and reason rather than by military force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 military force
   n 1: a unit that is part of some military service; "he sent
      Caesar a force of six thousand men" [syn: {military unit},
      {military force}, {military group}, {force}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top