ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medulla oblongata

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medulla oblongata-, *medulla oblongata*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medulla oblongata(n) สมองส่วนควบคุมการหายใจและการไหลเวียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medulla oblongataเป็นส่วนล่างสุดที่ต่อกับกระดูกไขสันหลังตรง FORAMEN MAGNUM เป็นรูปพิรามิด ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะการหายใจ หัวใจ การบีบและขยายตัวของหลอดเลือด การไอ และการจาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medulla oblongataก้านสมองส่วนท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
medulla oblongataเมดัลลาออบลองกาตา, ส่วนล่างสุดของสมองส่วนท้ายซึ่งติดต่อกับไขสันหลัง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในบางชนิด เช่น ปอด หัวใจ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Medulla Oblongataเมดุลลา โอบล็องกาตา; ท้ายสมอง; เมดุลลา ออบบลองกาตา, สมอง; ก้านสมองเมดัลลาออบลองกาตา; สมองส่วนเมดดุลลา; เมดัลลาออบลองกาตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because my Medulla Oblongata is screaming for hydration ...เราน่าจะเริ่มตุนเครื่องดื่มชูกำลัง SubterrFaenean (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延髓[yán suǐ, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˇ, ] medulla oblongata (part of hind brain continuing the spinal chord) #56,394 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はし, hashi] (n, adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain) #675 [Add to Longdo]
延髄[えんずい, enzui] (n, adj-no) medulla oblongata [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medulla \Me*dul"la\, n. [L.]
   1. Marrow; pith; hence, essence. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) The marrow of bones; the deep or inner portion of
    an organ or part; as, the medulla, or medullary substance,
    of the kidney; specifically, the medula oblongata.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A soft tissue, occupying the center of the stem or
    branch of a plant; pith.
    [1913 Webster]
 
   4. See {medulla oblongata}.
    [PJC]
 
   {Medulla oblongata}. [L., oblong medulla] (Anat.), the
    posterior part of the brain connected with the spinal
    cord. It includes all the hindbrain except the cerebellum
    and pons, and from it a large part of the cranial nerves
    arise. It controls very largely respiration, circulation,
    swallowing, and other functions, and is the most vital
    part of the brain; -- called also {bulb of the spinal
    cord}. See {Brain}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medulla oblongata
   n 1: lower or hindmost part of the brain; continuous with spinal
      cord; (`bulb' is an old term for medulla oblongata); "the
      medulla oblongata is the most vital part of the brain
      because it contains centers controlling breathing and heart
      functioning" [syn: {medulla oblongata}, {medulla}, {bulb}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top