Search result for

maze

(72 entries)
(0.0463 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maze-, *maze*
Possible hiragana form: まぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maze[N] ทางวกวน, See also: ทางคดเคี้ยว, เขาวงกต, Syn. tangle, labyrinth, puzzle
maze[N] สภาวะที่ยุ่งเหยิง, See also: ความยุ่งเหยิง, ความสับสน
maze[VT] ทำให้สับสน, See also: ทำให้งุนงง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maze(เมซ) n. ทางคดเคี้ยว,ระบบทางสื่อสารที่ยุ่งเหยิง,เขาวงกต,สภาวะที่สับสน,ความยุ่งเหยิง,ความวกเวียน,การเคลื่อนวกเวียน.
mazer(เม'เซอะ) n. ชามดื่มเหล้าของเหลว
amaze(อะเมซ') vt.,n. ทำให้ประหลาดใจมาก,ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish
amazed(อะเมซดฺ') adj. ประหลาดใจ. -amazedness n., Syn. surprised

English-Thai: Nontri Dictionary
maze(n) ความสับสนใจ,ความวกวน
maze(vt) ทำให้สับสนใจ,ทำให้ฉงน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งเหยิง
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mazeเขาวงกต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mazel Tov.มิซเซิล โทว์ Joy (2008)
520, as a wedding present. Mazel.520 ถือเป็นของขวัญแต่งงาน โชคดี New York, I Love You (2008)
Mazel.โชคดี New York, I Love You (2008)
And mazel for your wedding.และโชคดีสำหรับงานแต่ง New York, I Love You (2008)
Mazel for the dozen children you'll soon have.โชคดีสำหรับลูกเป็นโหลที่คุณจะมี New York, I Love You (2008)
Mazel tov on your bar mitzvah."ยินดีด้วยกับพิธี Bar Mitzvah [พิธีของชาวยิว เมื่อเด็กชายอายุครบ 13 ปี จะถือว่าเป็นหนุ่มเต็มตัว] 500 Days of Summer (2009)
A perfect sin you've got me in your web's mazeฉันยอมตกอยู่ในบาปรัก ที่คุณถักทอ Duplicity (2009)
In that maze? That thing's long gone.ในท่อแบบนั้น มันคงไปไกลแล้วล่ะ Jump the Shark (2009)
Okay, you're gonna get through this maze as fast as you canคุณต้องเดินผ่านเฉลียงนี้ เร็วสุดเท่าที่ทำได้ Saw VI (2009)
Mazel tov.ดีใจด้วย Hello, Dexter Morgan (2009)
this place is a freakin' maze.ที่นี่มันดูเหมือนจะเป็นเขาวงกต I Saw What I Saw (2009)
You're a fucking rat in a maze.นายไม่ได้มาสืบสวนอะไรทั้งนั้น นายมันเป็นหนู ที่อยู่ในเขาวงกต Shutter Island (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mazeI finally found my way out of the confusing maze.
mazeThe boy could not find his way out of the maze.
mazeThe northernmost part of the city is a maze of alleys.
mazeNo matter how hard he tried, he could not get out of the maze.
mazeYesterday we went into a huge maze.
mazeThis maze is very hard to get out of.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
ความมหัศจรรย์[n.] (khwām mahatsajan) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour   
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralātjai) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement   FR: stupéfaction [f]
มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel   
งงงาย[v.] (ngong ngāi) EN: be amazed ; be stunned   FR: être stupéfait
พิศวง[v.] (phitsawong) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound   
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze   FR: être surpris ; être étonné
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured   
ตะลึง[adj.] (taleung) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable   FR: pétrifié (fig.) ; terrifié
ทำให้ประหลาดใจ[v. exp.] (thamhai pralātjai) EN: amaze   FR: stupéfier ; ébahir ; surprendre

CMU English Pronouncing Dictionary
MAZE    M EY1 Z
MAZER    M EY1 Z ER0
MAZES    M EY1 Z AH0 Z
MAZEIKA    M AH0 Z AY1 K AH0
MAZELTOV    M AA1 Z AH0 L T AA2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maze    (n) (m ei1 z)
mazed    (j) (m ei1 z d)
mazes    (n) (m ei1 z i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
混ぜる[まぜる, mazeru] Thai: ผสม English: to mix

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mazeration {f}; Aufweichen von Gewebe [med.]maceration [Add to Longdo]
Mazedonien; Makedonien [geogr.]Macedonia (mk) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
かき混ぜ規則[かきまぜきそく, kakimazekisoku] (n) scrambling [Add to Longdo]
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge [Add to Longdo]
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb [Add to Longdo]
カルバマゼピン[, karubamazepin] (n) (See レキシン) carbamazepine [Add to Longdo]
マゼラン[, mazeran] (n,adj-no) {comp} Magellan [Add to Longdo]
マゼランパスポート[, mazeranpasupo-to] (n) {comp} Magellan Passport [Add to Longdo]
マゼランペンギン[, mazeranpengin] (n) Magellanic penguin (Spheniscus magellanicus) [Add to Longdo]
マゼラン雲[マゼランうん, mazeran un] (n) Magellanic Clouds [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷宫[mí gōng, ㄇㄧˊ ㄍㄨㄥ, / ] maze; labyrinth [Add to Longdo]
迷阵[mí zhèn, ㄇㄧˊ ㄓㄣˋ, / ] maze [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マゼラン[まぜらん, mazeran] Magellan [Add to Longdo]
マゼランパスポート[まぜらんぱすぽーと, mazeranpasupo-to] Magellan Passport [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交ぜる[まぜる, mazeru] mischen [Add to Longdo]
混ぜる[まぜる, mazeru] mischen [Add to Longdo]
混ぜ物[まぜもの, mazemono] mischen, faelschen, panschen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maze \Maze\, v. t. [imp. & p. p. {Mazed}; p. pr. & vb. n.
   {Mazing}.]
   To perplex greatly; to bewilder; to astonish and confuse; to
   amaze. --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maze \Maze\ (m[=a]z), n. [OE. mase; cf. OE. masen to confuse,
   puzzle, Norweg. masast to fall into a slumber, masa to be
   continually busy, prate, chatter, Icel. masa to chatter,
   dial. Sw. masa to bask, be slow, work slowly and lazily, mas
   slow, lazy.]
   1. A wild fancy; a confused notion. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Confusion of thought; perplexity; uncertainty; state of
    bewilderment.
    [1913 Webster]
 
   3. A confusing and baffling network, as of paths or passages;
    an intricacy; a labyrinth. "Quaint mazes on the wanton
    green." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Or down the tempting maze of Shawford brook.
                          --Wordaworth.
    [1913 Webster]
 
       The ways of Heaven are dark and intricate,
       Puzzled with mazes, and perplexed with error.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. A complex and confusing system or set of rules that causes
    bwilderment; as, a maze of environemntal regulations.
    [PJC]
 
   Syn: Labyrinth; intricacy. See {Labyrinth}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maze \Maze\, v. i.
   To be bewildered. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maze
   n 1: complex system of paths or tunnels in which it is easy to
      get lost [syn: {maze}, {labyrinth}]
   2: something jumbled or confused; "a tangle of government
     regulations" [syn: {tangle}, {snarl}, {maze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top