ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make peace

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make peace-, *make peace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make peace with[IDM] ยุติสงครามกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our queen tried to make peace with the Masters and they tried to murder her.ราชินีพวกเราพยายามจะสร้างสันติกับพวกนายทาส แต่พวกมันพยายามจะฆ่านาง Book of the Stranger (2016)
I don't make peace with the queen's enemies.ข้าไม่สงบศึกกับราชินีของศัตรู Book of the Stranger (2016)
"We make peace with our enemies, not our friends."เราเจรจาสันติกับศัตรู มิใช่เพื่อนเรา Book of the Stranger (2016)
Make peace to save your people.สงบศึกเพื่อคนของเจ้า The Gift (2015)
And that's what we need today, the courage to make peace with men we've been killing for generations.นั่นคือสิ่งที่เราต้องการในวันนี้ ความกล้าที่จะ สร้างสันติสุข กับกลุ่มคนที่เรา ฆ่ามาหลายชั่วอายุคน Hardhome (2015)
Make peace to save your people.สงบศึก เพื่อช่วยคนของเจ้า Kill the Boy (2015)
I'm not asking you to make peace to save your skin.ข้าไม่ได้ขอให้เจ้าสงบศึก เพื่อเอาตัวรอดเอง Kill the Boy (2015)
He's going to make peace with Iran because he has friends there now?เขาจะสร้างสันติภาพกับอิหร่านเพราะเขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นตอนนี้หรือไม่ White House Down (2013)
He wants to make peace with you and come to some kind of agreement.เขาต้องการจะสงบศึกกับท่าน และต้องการที่จะ ทำข้อตกลงกัน All Change (2013)
I can make peace with a friend and fellow Christian...ข้าก็จะได้สร้างความสงบสุขให้กับเพื่อนๆ และให้เป็นชาวคริสเตียน A King's Ransom (2013)
Did you make peace in the end?พวกท่านคืนดีกันหรือยัง? Walk of Punishment (2013)
I hope you make peace with your father soon so we can be a family again.ฉันหวังว่าเธอจะคืนดีกับพ่อของเธอได้ในเร็วๆนี้ เราจะได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้ง Monstrous Ball (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make peaceAt long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to make peace.
make peaceMan should make peaceful use of technologies.
make peaceWe can make peaceful use of atomic energy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲直り[なかなおり, nakanaori] (n,vs) reconciliation; make peace with; (P) [Add to Longdo]
和を結ぶ[わをむすぶ, wawomusubu] (exp,v5b) to make peace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  make peace
      v 1: end hostilities; "The brothers who had been fighting over
           their inheritance finally made peace" [ant: {war}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top