ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luxuriate

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luxuriate-, *luxuriate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luxuriate[VI] เจริญงอกงาม, See also: อุดมสมบูรณ์, Syn. thrive
luxuriate[VI] อยู่อย่างสุขสบาย, See also: อยู่อย่างเพลิดเพลิน, Syn. revel
luxuriate in[PHRV] มีความปิติยินดีอย่างยิ่ง, See also: รื่นเริงอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luxuriate(ลักซู' ริเอท') vi. อยู่อย่างเพลิดเพลิน,อยู่อย่างฟุ่มเฟือย,เจริญงอกงาม,รุ่งเรือง,มีความปีติยินดีมาก, See also: luxuriation n., Syn. revel

English-Thai: Nontri Dictionary
luxuriate(vi) อยู่อย่างฟุ่มเฟื่อย,อยู่อย่างสุขสบาย,เจริญงอกงาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the moment one happens upon Shibden abruptly with... no time to luxuriate in anticipation.มาที่ชิบเดน ในทันที ไม่ต้องมีเวลายินดีกับการรอคอย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luxuriate (v) lˈʌgʒˈuəʳrɪɛɪt (l uh1 g zh u@1 r i ei t)
luxuriated (v) lˈʌgʒˈuəʳrɪɛɪtɪd (l uh1 g zh u@1 r i ei t i d)
luxuriates (v) lˈʌgʒˈuəʳrɪɛɪts (l uh1 g zh u@1 r i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
茂る(P);繁る[しげる, shigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be in full leaf; to be rampant; to luxuriate; to be luxurious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luxuriate \Lux*u"ri*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Luxuriated}; p.
   pr. & vb. n. {Luxuriating}.] [L. luxuriatus, p. p. of
   luxuriari, -are, to luxuriate. See {Luxury}.]
   [1913 Webster]
   1. To grow exuberantly; to grow to superfluous abundance. "
    Corn luxuriates in a better mold." --Burton.
    [1913 Webster]
 
   2. To feed or live luxuriously; as, the herds luxuriate in
    the pastures.
    [1913 Webster]
 
   3. To indulge with unrestrained delight and freedom; as, to
    luxuriate in description.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luxuriate
   v 1: become extravagant; indulge (oneself) luxuriously [syn:
      {luxuriate}, {wanton}]
   2: enjoy to excess; "She indulges in ice cream" [syn: {indulge},
     {luxuriate}]
   3: thrive profusely or flourish extensively

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top