ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lunge

L AH1 N JH   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lunge-, *lunge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lunge[N] การแทง, See also: การทิ่ม, การเสียบ, Syn. stab, thrust
lunge[N] การพุ่งเข้าใส่, See also: การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. rush, charge, lurch
lunge[VI] แทง, See also: ทิ่ม, เสียบ, Syn. stab, thrust
lunge[VT] พุ่งไปข้างหน้า, See also: พุ่งใส่, Syn. plunge
lunge at[PHRV] ทิ่มแทง, See also: แทง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lunge(ลันจฺ) {lunged,lunging,lunges} vi.,vt.,n. (การ) ทิ่ม,แทง,พุ่งใส่,ถลัน,เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. stab,plunge
plunge(พลันจฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,จุ้ม,จ้วง,โผ,พรวด,สอด,ทำให้ถลำเข้า,ผลัก,เป็นหนี้,สถานที่กระโดดน้ำ,สถานที่ว่ายน้ำ -Phr. (take the plunge ตัดสินใจกะทันหัน), Syn. immerse
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ,เครื่องสูบ,คนบ้าระห่ำ,คนไม่ยั้งคิด

English-Thai: Nontri Dictionary
plunge(n) การจุ่ม,การจ้วง,การถลา,การโผ,การกระโดด
plunge(vi,vt) ดำลง,จุ้ม,จ้วง,ถลา,โผ,กระโดดลง
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ,ลูกสูบ,เครื่องดัน,คนเสี่ยงโชค,คนบ้าระห่ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alright, look! Come on, I'm not going to lunge at you. Just take a look at it.เอาล่ะ ผมแค่จะถามดู ไม่ได้อ่อยนายนะ Latter Days (2003)
When you lunge the spear...นี่เป็นครั้งแรกของคุณใช่ไหม? Yeolliji (2006)
Yah! Left high, left low. Right low, lunge right.บนซ้าย ล่างซ้าย ล่างขวา แทงขวา The Pointy End (2011)
Thick head of hair, too-- Whoa-- Whoa, that is not code for take another lunge at me.ผมหนาด้วย ไม่ได้แปลว่าจะให้จูบอีกนะ School's Out (2012)
If he doesn't lunge through, you run that way.ถ้าเขาไม่ได้พุ่งเข้ามา เธอก็วิ่งไปทางนั้น Odd Thomas (2013)
If, however, he does lunge through, you run this way and I'll try to follow you.แต่ถ้าเขาพุ่งเข้ามา เธอก็วิ่งมาทางนี้ แล้วฉันจะตามไป Odd Thomas (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ้ม[v.] (jim) EN: dip ; plunge ; dunk   FR: plonger ; tremper
ปัก[v.] (pak) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in   FR: planter ; enfoncer ; ficher
ต่ำ[v.] (tam) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive   FR: plonger

CMU English Pronouncing Dictionary
LUNGE L AH1 N JH
LUNGED L AH1 N JH D
LUNGER L AH1 NG ER0
LUNGES L AH1 N JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lunge (v) lˈʌnʤ (l uh1 n jh)
lunged (v) lˈʌnʤd (l uh1 n jh d)
lunges (v) lˈʌnʤɪz (l uh1 n jh i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklungen(n) |pl.|, See also: Entwicklung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lunge {f} [anat.] | Lungen {pl} | eiserne Lunge {f}lungs | lungs | iron lung [Add to Longdo]
Lungen...pulmonary [Add to Longdo]
lungert herummooches [Add to Longdo]
lungerte herumbummed [Add to Longdo]
lungerte herummooched [Add to Longdo]
Lungenaufblähung {f} [med.]emphysema [Add to Longdo]
Lungenembolie {f} [med.]pulmonary embolism [Add to Longdo]
Lungenentzündung {f}; Pneumonie {f} [med.]pneumonia [Add to Longdo]
Lungenfibrose {f} [med.]fibrosis of the lungs; pulmonary fibrosis [Add to Longdo]
Lungenkrankheit {f} [med.] | chronische Lungenkrankheit | eine Lungenkrankheit der Bergarbeiter [med.]lung disease; pulmonary disease | chronic lung disease: chronic pulmonary disease | pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis [Add to Longdo]
Lungenhochdruck {m} [med.]pulmonary hypertension [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピストン[, pisuton] (n) piston; plunger; (P) [Add to Longdo]
プランジャー[, puranja-] (n) plunger [Add to Longdo]
プランジャーポンプ[, puranja-ponpu] (n) plunger pump [Add to Longdo]
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]
逆飛び込み[さかとびこみ, sakatobikomi] (n,vs) headlong dive; header; plunge [Add to Longdo]
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P) [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
清水の舞台から飛び降りる[きよみずのぶたいからとびおりる, kiyomizunobutaikaratobioriru] (exp,v1) to make a leap into the dark; to take the plunge; to jump in at the deep end [Add to Longdo]
天地晦冥[てんちかいめい, tenchikaimei] (exp) The world is covered in darkness; All is plunged into darkness [Add to Longdo]
踏み切る[ふみきる, fumikiru] (v5r,vt) to make a bold start; to take a plunge; to take off; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はい, hai] LUNGE [Add to Longdo]
肺がん[はいがん, haigan] Lungenkrebs [Add to Longdo]
肺活量[はいかつりょう, haikatsuryou] Lungenkapazitaet [Add to Longdo]
肺炎[はいえん, haien] Lungenentzuendung [Add to Longdo]
肺病[はいびょう, haibyou] Lungenkrankheit, Schwindsucht [Add to Longdo]
肺肝[はいかん, haikan] Lunge_und_Leber, Herzensgrund [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lunge \Lunge\, n. [Also spelt longe, fr. allonge. See {Allonge},
   {Long}.]
   A sudden thrust or pass, as with a sword.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lunge \Lunge\, v. i. [imp. & p. p. {Lunged}; p. pr. & vb. n.
   {Lunging}.]
   To make a lunge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lunge \Lunge\, v. t.
   To cause to go round in a ring, as a horse, while holding his
   halter. --Thackeray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lunge \Lunge\, n. (Zool.)
   Same as {Namaycush}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lunge
   n 1: the act of moving forward suddenly [syn: {lurch}, {lunge}]
   2: (fencing) an attacking thrust made with one foot forward and
     the back leg straight and with the sword arm outstretched
     forward [syn: {lunge}, {straight thrust}, {passado}]
   v 1: make a thrusting forward movement [syn: {lunge}, {hurl},
      {hurtle}, {thrust}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Lunge /luŋə/ 
  lungs

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 lunge
  lung

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top