ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look!

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look!-, *look!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look! Now he is mad!ตอนนี้เขาเป็นคนบ้า! Pinocchio (1940)
Look! The west wing!ดูนั่น ที่ปีกตะวันตก Rebecca (1940)
- (Whooshing) - Look! Ugh!ฮึ ฉันเหนียวทั้งหมด คุณแดงทั้งหมด Help! (1965)
Hey everybody look! Look! He's giving him the filthy money!นี่ ดูสิทุกคน ดู เขาเอาเงินโสโครกให้มัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Look! Look!ดูสิ ดูนั่น The Little Prince (1974)
Look! Out there.ดูโน่น ทางโน้น The Road Warrior (1981)
Aunt Em, look! A key from Oz!ดูสิคะป้าเอ็ม กุญแจจากออซ Return to Oz (1985)
Look! Billina, some directions.ดูสิ บิลลิน่า มีวิธีใช้ด้วย Return to Oz (1985)
Look! He's right on top of us!เรือนั่นตามเรามาอีกแล้ว The Princess Bride (1987)
Look! Look! Look!ดู ดู ดูนี่ ดูนี่ เห็นมันมั้ย ไม่เหรอ มานี่เดี๋ยวนี้ Mannequin: On the Move (1991)
"And now look! It is too beautiful to eat."ทีนี้ดูสิมันสวยเกินจนไม่กล้ากินเลย The Joy Luck Club (1993)
- Poke your ass out, give me a first look! - Shh!- โผล่ตูดของคุณออกมาให้ฉันดูครั้งแรก! The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look!Just look! The potatoes are all rolling out! You're a real dullard aren't you?
look!Look! She looks easy.
look!Look! That shop's just opened! Why not take a look?
look!Look! The airplane is taking off.
look!Look! The book is burning.
look!Look! There goes a shooting star.
look!Look! There's a bird in that tree.
look!Look! There's a cat in the kitchen.
look!Look! There's a plane taking off.
look!Look! Two boys are fighting.
look!Look! We've missed the bus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จงดู[V] look!, Example: เจ้าจงดูอมนุษย์ที่ต้องคำสาปพวกนั้น มันทรมานแสนสาหัสแค่ไหน, Thai definition: สั่งให้มองดู
ดูเถอะ[INT] see!, See also: look!, Syn. ดูเถิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
そら[, sora] (conj,exp) look!; look out!; look at me! [Add to Longdo]
ほら[, hora] (conj,exp) look!; look out!; look at me!; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Look \Look\ (l[oo^]k), v. i. [imp. & p. p. {Looked}; p. pr. &
   vb. n. {Looking}.] [OE. loken, AS. l[=o]cian; akin to G.
   lugen, OHG. luog[=e]n.]
   1. To direct the eyes for the purpose of seeing something; to
    direct the eyes toward an object; to observe with the eyes
    while keeping them directed; -- with various prepositions,
    often in a special or figurative sense. See Phrases below.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct the attention (to something); to consider; to
    examine; as, to look at an action.
    [1913 Webster]
 
   3. To seem; to appear; to have a particular appearance; as,
    the patient looks better; the clouds look rainy.
    [1913 Webster]
 
       It would look more like vanity than gratitude.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Observe how such a practice looks in another person.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. To have a particular direction or situation; to face; to
    front.
    [1913 Webster]
 
       The inner gate that looketh to north. --Ezek. viii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       The east gate . . . which looketh eastward. --Ezek.
                          xi. 1.
    [1913 Webster]
 
   5. In the imperative: see; behold; take notice; take care;
    observe; -- used to call attention.
    [1913 Webster]
 
       Look, how much we thus expel of sin, so much we
       expel of virtue.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Look, in the imperative, may be followed by a dependent
      sentence, but see is oftener so used.
      [1913 Webster]
 
         Look that ye bind them fast.    --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Look if it be my daughter.     --Talfourd.
      [1913 Webster]
 
   6. To show one's self in looking, as by leaning out of a
    window; as, look out of the window while I speak to you.
    Sometimes used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       My toes look through the overleather. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To await the appearance of anything; to expect; to
    anticipate.
    [1913 Webster]
 
       Looking each hour into death's mouth to fall.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {To look about}, to look on all sides, or in different
    directions.
 
   {To look about one}, to be on the watch; to be vigilant; to
    be circumspect or guarded.
 
   {To look after}.
    (a) To attend to; to take care of; as, to look after
      children.
    (b) To expect; to be in a state of expectation.
      [1913 Webster]
 
         Men's hearts failing them for fear, and for
         looking after those things which are coming on
         the earth.            --Luke xxi.
                          26.
    (c) To seek; to search.
      [1913 Webster]
 
         My subject does not oblige me to look after the
         water, or point forth the place where to it is
         now retreated.          --Woodward.
 
   {To look at}, to direct the eyes toward so that one sees, or
    as if to see; as, to look at a star; hence, to observe,
    examine, consider; as, to look at a matter without
    prejudice.
 
   {To look black}, to frown; to scowl; to have a threatening
    appearance.
    [1913 Webster]
 
       The bishops thereat repined, and looked black.
                          --Holinshed.
    
 
   {To look down on} or {To look down upon}, to treat with
    indifference or contempt; to regard as an inferior; to
    despise.
 
   {To look for}.
    (a) To expect; as, to look for news by the arrival of a
      ship. "Look now for no enchanting voice." --Milton.
    (b) To seek for; to search for; as, to look for lost
      money, or lost cattle.
 
   {To look forth}.
    (a) To look out of something, as from a window.
    (b) To threaten to come out. --Jer. vi. 1. (Rev. Ver.).
 
   {To look forward to}. To anticipate with an expectation of
    pleasure; to be eager for; as, I am looking forward to
    your visit.
 
   {To look into}, to inspect closely; to observe narrowly; to
    examine; as, to look into the works of nature; to look
    into one's conduct or affairs.
 
   {To look on}.
    (a) To regard; to esteem.
      [1913 Webster]
 
         Her friends would look on her the worse.
                          --Prior.
    (b) To consider; to view; to conceive of; to think of.
      [1913 Webster]
 
         I looked on Virgil as a succinct, majestic
         writer.              --Dryden.
    (c) To be a mere spectator.
      [1913 Webster]
 
         I'll be a candleholder, and look on. --Shak.
 
   {To look out}, to be on the watch; to be careful; as, the
    seaman looks out for breakers.
 
   {To look through}.
    (a) To see through.
    (b) To search; to examine with the eyes.
 
   {To look to} or {To look unto}.
    (a) To watch; to take care of. "Look well to thy herds."
      --Prov. xxvii. 23.
    (b) To resort to with expectation of receiving something;
      to expect to receive from; as, the creditor may look
      to surety for payment. "Look unto me, and be ye
      saved." --Is. xlv. 22.
 
   {To look up}, to search for or find out by looking; as, to
    look up the items of an account.
 
   {To look up to}, to respect; to regard with deference.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Look \Look\, v. t.
   1. To look at; to turn the eyes toward.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek; to search for. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Looking my love, I go from place to place.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To expect. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To influence, overawe, or subdue by looks or presence as,
    to look down opposition.
    [1913 Webster]
 
       A spirit fit to start into an empire,
       And look the world to law.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To express or manifest by a look.
    [1913 Webster]
 
       Soft eyes looked love to eyes which spake again.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   {To look daggers}. See under {Dagger}.
 
   {To look in the face}, to face or meet with boldness or
    confidence; hence, sometimes, to meet for combat.
 
   {To look out}, to seek for; to search out; as, prudent
    persons look out associates of good reputation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Look \Look\, n.
   1. The act of looking; a glance; a sight; a view; -- often in
    certain phrases; as, to have, get, take, throw, or cast, a
    look.
    [1913 Webster]
 
       Threw many a northward look to see his father
       Bring up his powers; but he did long in vain.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Expression of the eyes and face; manner; as, a proud or
    defiant look. "Gentle looks." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Up ! up! my friends, and clear your looks.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence; Appearance; aspect; as, the house has a gloomy
    look; the affair has a bad look.
    [1913 Webster]
 
       Pain, disgrace, and poverty have frighted looks.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       There was something that reminded me of Dante's Hell
       in the look of this.         --Carlyle.
    [1913 Webster] lookdown

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 look /lok/
  leek

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top