ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limelight

L AY1 M L AY2 T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limelight-, *limelight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limelight[N] ไฟสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน, Syn. spotlight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limelight(ไลมฺ'ไลทฺ) n. ไฟแก๊สสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน,แสงไฟหินปูน,จุดที่ประชาชนสนใจ,สายตาของประชาชน., See also: limelighter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
limelight(n) ไฟฉายตัวละครให้เห็นชัด,เป้าสายตา,จุดสนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I shall come at you with everything I got, because the limelight can only shine on one of us.ผมจะเอาเรื่องคุณ\ ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้รับ เพราะว่าลำแสง มันสาดส่อง ได้แค่เราคนใดคนหนึ่ง Frost/Nixon (2008)
# You love the limelight too now, baby ## เธอจะได้เป็นจุดสนใจ # # ตอนนี้ ที่รัก # Comeback (2011)
Wear them to limelight on friday.ใส่มันมาในงาน "ไลม์ไลท์" วันศุกร์ Hush Hush (2013)
or limelight and Larissa, who thought of me as part of an "us"?หรือไลม์ไลท์กับลาริสซ่า ผู้ซึ่งคิดว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของคำว่า"เรา"? Hush Hush (2013)
well, technically, limelight is kinda work since the whole staff is going.โดยเทคนิคแล้ว ไลม์ไลท์ก็เป็นงานอย่างหนึ่ง เพราะว่าพนักงานทุกคนต้องไป Hush Hush (2013)
If I was afraid of sharing the limelight with someone,ถ้าฉันกลัวการใช้แสงไฟร่วมกับคนอื่น A Katy or a Gaga (2013)
He made a lifelong point of shunning the limelight and the privileges that come with it.เขาทำจุดตลอดชีวิตของหนีไฟแก็ซ และสิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับมัน The Clean Room (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMELIGHT L AY1 M L AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limelight (n) lˈaɪmlaɪt (l ai1 m l ai t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フットライト[, futtoraito] (n) footlights; limelight [Add to Longdo]
フットライトを浴びる[フットライトをあびる, futtoraito woabiru] (exp,v1) to appear on the stage; to be in the limelight [Add to Longdo]
ライムライト[, raimuraito] (n) limelight [Add to Longdo]
脚光[きゃっこう, kyakkou] (n) footlight; limelight; (P) [Add to Longdo]
自己顕示欲[じこけんじよく, jikokenjiyoku] (n) person who craves the limelight [Add to Longdo]
桧舞台;檜舞台[ひのきぶたい, hinokibutai] (n) (1) stage made of Japanese cypress; (2) the limelight; the big time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lime light \lime" light`\, limelight \lime"light`\
   An intense light produced by heating lime. See {Calcium
   light} under {Calcium}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 limelight \lime"light`\, n. (Theat.)
   That part of the stage upon which the limelight is cast,
   usually where the most important action is progressing or
   where the leading player or players are placed and upon which
   the attention of the spectators is therefore concentrated.
   Hence, a conspicuous position before the public; the center
   of public attention; -- used mostly in the phrase in the
   limelight; as, politicians who are never happy except in the
   limelight.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limelight
   n 1: a focus of public attention; "he enjoyed being in the
      limelight"; "when Congress investigates it brings the full
      glare of publicity to the agency" [syn: {limelight},
      {spotlight}, {glare}, {public eye}]
   2: a lamp consisting of a flame directed at a cylinder of lime
     with a lens to concentrate the light; formerly used for stage
     lighting [syn: {limelight}, {calcium light}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top