Search result for

least

(96 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -least-, *least*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
least    [ADJ] น้อยที่สุด, See also: ต่ำที่สุด
least    [ADV] อย่างน้อยที่สุด, See also: อย่างต่ำที่สุด
least of all    [IDM] อย่างน้อยที่สุด
least common multiple    [N] ตัวคูณร่วมน้อย (ทางคณิตศาสตร์), Syn. l.c.m.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
least common denominatorตัวส่วนร่วมน้อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least common multiple; lowest common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least developed countryประเทศพัฒนาน้อยที่สุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
least integer functionฟังก์ชันจำนวนเต็มน้อยสุด [มีความหมายเหมือนกับ ceiling] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least upper boundขอบเขตบนน้อยสุด [มีความหมายเหมือนกับ supremum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least-square, method ofวิธีกำลังสองน้อยสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบ ใช้ตัวย่อว่า  ค.ร.น. เช่น  ค.ร.น. ของ 4 และ 6  คือ 12 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Least Square Lineเส้นกำลังสองน้อยที่สุด [การแพทย์]
Least squaresกำลังสองน้อยที่สุด [TU Subject Heading]
Least-Square Methodวิธีลิสต์แสควร์ [การแพทย์]
Least-Squares Analysisวิธีวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
least(ลีสทฺ) adj. น้อยที่สุด,เล็กที่สุด,สำคัญน้อยที่สุด. n. สิ่งที่เล็กน้อย,จำนวนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด. -Phr. (at least อย่างน้อยที่สุด) . adv. เล็กที่สุด,น้อยที่สุด, Syn. slightest
least significant digit(LSD) n. ตัวเลขขวาสุด
leastwise(ลีสทฺ'ไวซ) adv. อย่างน้อยที่สุด,อย่างไรก็ตาม., Syn. leastways

English-Thai: Nontri Dictionary
least(adj) น้อยที่สุด,เล็กที่สุด
least(n) ส่วนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด,จำนวนน้อยที่สุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At least till we've negotiated this loan.อย่างน้อย ให้การเจรจากู้ยืมนี้ผ่านไปก่อน The Great Dictator (1940)
He painted trees. At least, it was one tree.ท่านวาดภาพต้นไม้ อย่างน้อยก็หนึ่งต้น Rebecca (1940)
Or at least...รึอย่างน้อยก็... Rebecca (1940)
Can't I help you? I could at least lick the stamps.มีอะไรให้ฉันช่วยมั้ยค่ะ อย่างน้อยก็ให้ช่วยติดสแตมป์ Rebecca (1940)
We, none of us want to live in the past, Maxim least of all.ไม่มีใครอยากจะจมอยู่ในอดีตหรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม็กซิม Rebecca (1940)
From the bones... fertilizer - at least, they tried.และกระดูกทั้งหลาย ก็ได้มีการพยายามนำมาทำเป็นปุ๋ย Night and Fog (1956)
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ 12 Angry Men (1957)
- He said he ran. At least I think he did.- เขากล่าวว่าเขาวิ่ง อย่างน้อยผมคิดว่าที่เขาทำ 12 Angry Men (1957)
At least he used to carry lists of horses in his pocket at all times.อย่างน้อยเขาใช้ในการดำเนิน รายการของม้า ในกระเป๋าของเขาตลอดเวลา The Old Man and the Sea (1958)
- A couple of bob, at least. Had to do all this myself...ต้องทำด้วยตัวเองทั้งหมดนี้คุณรู้ว่า ใช่เลย Help! (1965)
You've got a career. At the least I'd say you'll make colonel!แกได้งานแล้ว อย่างน้อยๆ ฉันว่าแกคงขึ้นถึงนายพัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We can't enjoy ourselves infinitum, or at least bowl underarm.เราไม่สามารถสนุกกับตัวเองไม่ มีที่สิ้นสุด, หรืออย่างน้อยชามใต้วงแขน How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leastAccidents will happen when they are least expected.
leastAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
leastAt least 49 percent of students go on to university.
leastAt least let me help with the table.
leastAt least, not that one. You see, I give the lecture.
leastAt least they should have a map.
leastAt least thirty students were absent.
leastAt the least there is nobody who equals Madonna.
leastAt the very least, I'd like to be able to have everyday conversations.
leastBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
leastBrush your teeth twice a day at least.
leastChestnuts have to be boiled for at least fifteen minutes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค.ร.น.    [N] least common multiple, See also: lowest common multiple, Syn. คูณร่วมน้อย
คูณร่วมน้อย    [N] least common multiple, See also: lowest common multiple, l.C.M., Example: นักเรียนกำลังเรียนเรื่องคูณร่วมน้อย, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น 70 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 14 และ 35, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
ตัวคูณร่วมน้อย    [N] Least Common Multiple, Syn. ค.ร.น., Example: ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง, Count unit: ตัว, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี
ตัวคูณร่วมน้อย    [N] Least Common Multiple, Syn. ค.ร.น., Example: ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง, Count unit: ตัว, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี
น้อยที่สุด    [DET] least, See also: smallest, slightest, tiniest, minutest, fewest, Ant. มากที่สุด, Example: ในความคิดเห็นของบางคน มะลิอาจเป็นดอกไม้ที่สวยน้อยที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค.ร.น.[n.] (khø.rø.nø.) EN: least common multiple ; lowest common multiple   FR: PPCM
คูณร่วมน้อย[n. exp.] (khūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.   FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
แม้แต่น้อย[conj.] (maētaē nøi) EN: not in the least ; not even a little   FR: pas même un peu
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest   FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)
สัก[X] (sak) EN: about ; approximatively ; just ; just about ; only ; around ; as to ; at least   FR: à peu près ; approximativement ; juste ; tout au plus ; quelque
ตัวคูณร่วมน้อย[n. exp.] (tūakhūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; LCM   FR: plus petit commun multiple [m] ; PPCM = P.P.C.M. [m] (sigle)
อย่างน้อย[adv.] (yāng-nøi) EN: at least ; at worst ; minimally   FR: au moins ; au minimum
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)[] (khø.rø.nø. (khūn ruam nøi)) EN: l.c.m. (Least Common Multiple)   FR: PPCM (plus petit commun multiple)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEAST    L IY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
least    (n) (l ii1 s t)
leastways    (a) (l ii1 s t w ei z)
leastwise    (a) (l ii1 s t w ai z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Methode {f} der kleinsten Quadrate [math.]least squares method [Add to Longdo]
allerwenigste; allerwenigster; allerwenigstes {adj}least of all; least possible [Add to Longdo]
Wiesenstrandläufer {m} [ornith.]Least Sandpiper (Calidris minutilla) [Add to Longdo]
Zwergalk {m} [ornith.]Least Auklet [Add to Longdo]
Schwarzkopftaucher {m} [ornith.]Least Grebe [Add to Longdo]
Zwergsturmschwalbe {f} [ornith.]Least Storm Petrel [Add to Longdo]
Amerikanische Zwergdommel {f} [ornith.]Least Bittern [Add to Longdo]
Zwerghöhenläufer {m} [ornith.]Least Seed Snipe [Add to Longdo]
Amerikanische Zwergseeschwalbe {f} [ornith.]Least Tern [Add to Longdo]
Zwergkauz {m} [ornith.]Least Pygmy Owl [Add to Longdo]
Gnomennachtschwalbe {f} [ornith.]Least Nighthawk [Add to Longdo]
Haitinachtschwalbe {f} [ornith.]Least Pauraque [Add to Longdo]
Barthoniganzeiger {m} [ornith.]Least Honeyguide [Add to Longdo]
Gartentyrann {m} [ornith.]Least Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
せめて[, semete] (adv) at least; at most; (P) [Add to Longdo]
だけは[, dakeha] (exp) (id) (...だけは) at least ...; at least not (when followed by a negative) [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly [Add to Longdo]
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最差[zuì chā, ㄗㄨㄟˋ ㄔㄚ, ] least; worst; the least; the worst [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最下位[さいかい, saikai] least significant bit [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB) [Add to Longdo]
最小二乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Least \Least\ (l[=e]st), a. [OE. last, lest, AS. l[=ae]sast,
   l[=ae]sest, superl. of l[=ae]ssa less. See {Less}, a.] [Used
   as the superlative of little.]
   Smallest, either in size or degree; shortest; lowest; most
   unimportant; as, the least insect; the least mercy; the least
   space.
   [1913 Webster]
 
   Note: Least is often used with the, as if a noun.
      [1913 Webster]
 
         I am the least of the apostles.  --1 Cor. xv.
                          9.
      [1913 Webster]
 
   {At least}, or {At the least}, at the least estimate,
    consideration, chance, etc.; being no less than; hence, at
    any rate; at all events; even. See {However}.
    [1913 Webster]
 
       He who tempts, though in vain, at least asperses
       The tempted with dishonor.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Upon the mast they saw a young man, at least if he
       were a man, who sat as on horseback. --Sir P.
                          Sidney.
    
 
   {In least}, or {In the least}, in the least degree, manner,
    etc. "He that is unjust in the least is unjust also in
    much." --Luke xvi. 10.
 
   {Least squares} (Math.), a method of deducing from a number
    of carefully made yet slightly discordant observations of
    a phenomenon the most probable values of the unknown
    quantities.
 
   Note: It takes as its fundamental principle that the most
      probable values are those which make the sum of the
      squares of the residual errors of the observation a
      minimum.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Least \Least\, conj.
   See {Lest}, conj. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster] Leastways

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Least \Least\, adv.
   In the smallest or lowest degree; in a degree below all
   others; as, to reward those who least deserve it.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 least
   adv 1: used to form the superlative; "The garter snake is the
       least dangerous snake" [syn: {least}, {to the lowest
       degree}] [ant: {most}, {to the highest degree}]
   adj 1: the superlative of `little' that can be used with mass
       nouns and is usually preceded by `the'; a quantifier
       meaning smallest in amount or extent or degree; "didn't
       care the least bit"; "he has the least talent of anyone"
       [ant: {most(a)}]
   n 1: something that is of no importance; "it is the least I can
      do"; "that is the least of my concerns"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top