Search result for

leasing

(48 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leasing-, *leasing*, leas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leasing[N] ความเท็จ, See also: การพูดปด, การโกหก, Syn. lying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leasing(ลี'ซิง) n. การโกหก,ความเท็จ
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
pleasing(พลีซ'ซิง) adj. เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ,ซึ่งทำให้พอใจ., See also: pleasing ness n., Syn. agreeable
unpleasing(อันพลีส'ซิง) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น,น่าเบื่อ, Syn. disagreeable

English-Thai: Nontri Dictionary
pleasing(adj) ซึ่งทำให้ยินดี,เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leasingการให้เช่า (เชิงการค้า) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leasingการเช่าทรัพย์ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
leasing outให้เช่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, are you... are you leasing Chuck the bank space? Mm-hmm. He has a real vision.คุณกำลังดูที่ของชัคอยู่เหรอ เขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่ดี The Freshmen (2009)
- They're supposed to be in charge of promoting... efficient government operations, like leasing office space and buying paper in bulk.เหมือนนานหน้าเช่าซื้อห้องและขายกระดาษ ไม่มีเหตุผลเลย มีใครอยู่นั่นบ้าง The Proof in the Pudding (2010)
Save your breath, Mr Rawson. I won't be leasing it to you.เก็บลมหายใจคุณไว้เถอะคุณรอว์สัน ฉันไม่ต้องการขายมันให้คุณ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
No, but he did ask about leasing a house outside the city.เปล่าครับ แต่พ่อถามถึงเรื่องที่ดิน บ้านหลังหนึ่งนอกตัวเมือง The Townie (2010)
You thought of leasing the home furnished? That was Ian's aunt.คุณคิดจะให้เช้าบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอด้วยไหม ป้าของเอียนโทรมาน่ะ It's Alive (2011)
There's one here in vienna. See who they're leasing it from and if anyone's come in or out.ก็ได้ ดูซิว่าพวกเขาเช่ามาจากใคร Answers (2012)
Well, yeah, he was a sales rep for a jet leasing company.ใช่ เขาเคยเป็นตัวแทนฝ่ายขาย บริษัทเช่าเครื่องบินเจ็ท The Shot in the Dark (2013)
I'll call the leasing company and get you a BMW, but you better get us out of this hole with Ronnie.พอเถอะ อย่าทำให้เสียอารมณ์สิ เริ่มล่ะนะ Sexy Rollercoasters (2017)
I'm leasing it, and one of the rooms was locked...ฉันกำลังผ่อนอยู่ มีห้องนึงยังล๊อคกุญแจอยู่เลย Goal II: Living the Dream (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิงใจ[adv.] (banthoēngjai) EN: pleasingly   
เช่าซื้อ[v. exp.] (chao-seū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase   FR: acheter en leasing ; louer-acheter
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[v. exp.] (jaroēn tā) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes   FR: être agréable à l'oeil
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[xp] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: to be pleasing ; look good ; be delighted ; be happy   
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
เจริญตาเจริญใจ[adv.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully   FR: adorablement
การให้เช่า [n. exp.] (kān hai chao) EN: leasing   
กลิ่นหอม[n. exp.] (klin høm) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent   FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEASING    L IY1 S IH0 NG
LEASING'S    L IY1 S IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leasing    (v) (l ii1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leasing {n} [econ.]leasing [Add to Longdo]
Leasinggeber {m}; Leasinggeberin {f}; Leasingfirma {f}lessor [Add to Longdo]
Leasingnehmer {m}; Leasingnehmerin {f}lessee [Add to Longdo]
Leasingvertrag {m}; Pachtvertrag {m}; Mietvertrag {m}lease contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リース産業[リースさんぎょう, ri-su sangyou] (n) leasing industry [Add to Longdo]
居住権[きょじゅうけん, kyojuuken] (n) right of residence (i.e. right to go on leasing a house, etc.) [Add to Longdo]
切り解く[きりほどく, kirihodoku] (v5k,vt) to cut open a tied bundle; releasing prisoners [Add to Longdo]
倉出し;蔵出し[くらだし, kuradashi] (n,vs) releasing stored goods; delivery (of goods from a storehouse) [Add to Longdo]
総花主義[そうばなしゅぎ, soubanashugi] (n) the principle of pleasing everyone; make-everybody-happy policy [Add to Longdo]
賃借[ちんしゃく, chinshaku] (n,vs,adj-no) hiring; renting; leasing; (P) [Add to Longdo]
賃借り[ちんがり, chingari] (n,vs) hiring; renting; leasing [Add to Longdo]
賃貸借[ちんたいしゃく, chintaishaku] (n) renting; leasing [Add to Longdo]
転貸[てんたい, tentai] (n,vs) subleasing [Add to Longdo]
転貸借[てんたいしゃく, tentaishaku] (n,vs) subletting and subleasing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lease \Lease\ (l[=e]s), v. t. [imp. & p. p. {Leased}; p. pr. &
   vb. n. {Leasing}.] [F. laisser, OF. laissier, lessier, to
   leave, transmit, L. laxare to loose, slacken, from laxus
   loose, wide. See {Lax}, and cf. {Lesser}.]
   1. To grant to another by lease the possession of, as of
    lands, tenements, and hereditaments; to let; to demise;
    as, a landowner leases a farm to a tenant; -- sometimes
    with out.
    [1913 Webster]
 
       There were some [houses] that were leased out for
       three lives.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold under a lease; to take lease of; as, a tenant
    leases his land from the owner.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leasing \Leas"ing\, n. [AS. le['a]sung, fr. le['a]s loose,
   false, deceitful. See {-less}, {Loose}, a.]
   The act of lying; falsehood; a lie or lies. [Archaic]
   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt destroy them that speak leasing. --Ps. v. 6.
   [1913 Webster]
 
      Blessed be the lips that such a leasing told.
                          --Fairfax.
   [1913 Webster]
 
   {Leasing making} (Scots Law), the uttering of lies or libels
    upon the personal character of the sovereign, his court,
    or his family. --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Leasing [liːsiŋ] (n) , s.(n )
   leasing
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top