Search result for

knave

(33 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knave-, *knave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knave[N] คนโกง (คำเก่า), See also: ทรชน
knavery[N] ความไม่ซื่อสัตย์ (คำเก่า), See also: พฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือไม่น่าเชื่อถือ, Syn. triclery, deception, Ant. honesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knave(เนฟว) n. คนไม่ซื่อ,คนโกง,คนพาล,ไพ่ตัวแจ๊ค,คนต่ำต้อย,คนใช้ผู้ชาย,
knavery(เน'เวอรี) n. ความไม่ซื่อ,การคดโกง,การกระทำที่ไม่ซื่อ,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trickery

English-Thai: Nontri Dictionary
knave(n) คนเลว,คนขี้โกง,คนไม่ซื่อ
knavery(n) ความคดโกง,ความเลว,ความไม่ซื่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ilosovic Stayne, you knave, where have you been lurking?อิโลโซวิค สเตย์น, เจ้าไปซ่อนอยู่ไหนมา? Alice in Wonderland (2010)
The Knave.เดอะไนฟ์ Alice in Wonderland (2010)
Did you conspire with those Jin knaves to murder the king and oust me, to ultimately usurp the throne and become our next ruler?เจ้าได้ร่วมมือกับพวกคนเลวตระกูลจินที่จะ ปรงพระชนม์ฝ่าบาทและขับไล่ข้าหรือ? ในที่สุดก็แย่งชิงบัลลังก์และเป็นผู้ปกครองคนต่อไป Episode #1.4 (2010)
You knave!เจ้าคนขี้โกง! Episode #1.4 (2010)
Are you knave trying to belittle me?คนเลวอย่างเจ้ากำลังหยามข้าหรือ? Episode #1.4 (2010)
Apprehend these knaves and lash them!จับพวกคนเลวพวกนี้แล้วโบยเสีย Episode #1.4 (2010)
That knave...ไอ้แสบ... Episode #1.4 (2010)
On the 10th season of "the vixen and the knave."ในเรื่อง The Vixen and The Knave ซีซั่น 10 The Hot Potato Job (2011)
So the Knave of Hearts and I brought her back to Wonderland to search for her true love.ดังนั้นเนฟออฟฮาร์ทและข้า จึงต้องพาเธอกับมายังแดนมหัศจรรย์อีกครั้ง เพื่อตามหารักแท้ของเธอ The Serpent (2013)
So, tell me, Knave, who's Anastasia?งั้น เล่าให้ฉันฟังสิเนฟ ใครคืออนาฟตาเซีย The Serpent (2013)
This Knave of Hearts.เนฟ ออฟ ฮาร์ทผู้นี้ The Serpent (2013)
I needed someone that Alice trusted, and that someone happened to be the Knave.ข้าต้องการใครสักคนที่อลิซไว้ใจ แล้วใครสักคนที่ว่า ก็ดันเป็นเนฟ ออฟ ฮาร์ทผู้นี้ The Serpent (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knaveHonest men and knaves may possibly wear the same cloth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรชน[N] ruffian, See also: knaves, rascals, evildoer, wicked man, desperado, out-law, culprit, Syn. ทุรชน, คนชั่ว, คนเลว, คนพาล, คนเลวทราม, คนชั่วร้าย, Ant. สุภาพชน, Example: ตำรวจลากคอ 3 ทรชนที่ข่มขืนเด็กวัย 15 ขวบต่อหน้าเพื่อน, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
KNAVE    N EY1 V
KNAVES    N EY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knave    (n) (n ei1 v)
knaves    (n) (n ei1 v z)
knavery    (n) (n ei1 v @ r ii)
knaveries    (n) (n ei1 v @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schurke {m} | Schurken {pl}knave | knaves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
破廉恥漢[はれんちかん, harenchikan] (n) shameless man; knave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knave \Knave\ (n[=a]v), n. [OE., boy, servant, knave, AS. cnafa
   boy, youth; cf. AS. cnapa boy, youth, D. knaap, G. knabe boy,
   knappe esquire, Icel. knapi, Sw. knape esquire, kn[aum]fvel
   knave.]
   1. A boy; especially, a boy servant. [Obs.] --Wyclif.
    Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       O murderous slumber,
       Lay'st thou thy leaden mace upon my boy
       That plays thee music ? Gentle knave, good night.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Any male servant; a menial. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       He's but Fortune's knave,
       A minister of her will.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A tricky, deceitful fellow; a dishonest person; a rogue; a
    villain. "A pair of crafty knaves." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In defiance of demonstration, knaves will continue
       to proselyte fools.          --Ames.
    [1913 Webster]
 
   Note: "How many serving lads must have been unfaithful and
      dishonest before knave -- which meant at first no more
      than boy -- acquired the meaning which it has now !"
      --Trench.
      [1913 Webster]
 
   4. A playing card marked with the figure of a servant or
    soldier; a jack; as, the knave of hearts.
    [1913 Webster]
 
   {Knave child}, a male child. [Obs.] --Chaucer.
 
   Syn: Villain; cheat; rascal; rogue; scoundrel; miscreant.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Varlet \Var"let\, n. [OF. varlet, vaslet, vallet, servant, young
   man, young noble, dim. of vassal. See {Vassal}, and cf.
   {Valet}.]
   [1913 Webster]
   1. A servant, especially to a knight; an attendant; a valet;
    a footman. [Obs.] --Spenser. Tusser.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a low fellow; a scoundrel; a rascal; as, an
    impudent varlet.
    [1913 Webster]
 
       What a brazen-faced varlet art thou ! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. In a pack of playing cards, the court card now called the
    {knave}, or {jack}. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knave
   n 1: a deceitful and unreliable scoundrel [syn: {rogue},
      {knave}, {rascal}, {rapscallion}, {scalawag}, {scallywag},
      {varlet}]
   2: one of four face cards in a deck bearing a picture of a young
     prince [syn: {jack}, {knave}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top