Search result for

kinn

(63 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kinn-, *kinn*
Possible hiragana form: きんん
English-Thai: Longdo Dictionary
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Kinnell[SL] คำอุทานแสดงความโกรธหรือแปลกใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skinnedn. คนหัวล้าน,หัวล้าน
skinner(สคิน'เนอะ) n. ผู้ถลกหนัง,ผู้ปอกเปลือก,กรรมกรฟอกหนัง,พ่อค้าหนังสัตว์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ผู้ไล่ต้อนปศุสัตว์
skinny(สคิน'นี) adj. ผอมมาก,หนังหุ้มกระดูก,เหมือนผิวหนัง,เหมือนเปลือก., See also: skinniness n. skinnily adv., Syn. lean,thin
thick-skinned(ธิค'สคินดฺ) adj. หนังหนา,ผิวหนา,หน้าด้าน,ไม่สนใจไยดี., Syn. callous,dull
thin-skinned(ธิน'สคินดฺ) adj. หน้าบาง,โกรธง่าย,มีความรู้สึกไวต่อการวิจารณ์หรือนินทา

English-Thai: Nontri Dictionary
skinny(adj) หนังหุ้มกระดูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mr. Kinnery, Weaver?- อาจารย์คินเนอร์รี่, วีเวอร์ ? Dragonball: Evolution (2009)
I'd like to welcome our new co-anchor, Joyce Kinney.ผมอยากจะยินดีต้อนรับ ผู้ประกาศข่าวร่วมคนใหม่ของเรา จอยซ์ คินนีย์ Excellence in Broadcasting (2010)
Note to self... get oil changed, check Netflix for that movie where Greg Kinnear...เตือนตัวเอง... ให้เปลี่ยนน้ำมัน เช็ค Netflix หาหนังที่ Greg Kinnear... Epidemiology (2010)
Going to a party on Greg Kinnear's boat.ฉันจะไปปาร์ตี้บนเรื่องของ เกรก คินเนอร์ The Landlord (2012)
23 Kinnard Street.23 Kinnard ถนน. The Call (2013)
The herd is headed up Kinney Road.นักข่าว: ฝุูงชนกำลังรวมตัว บนถนนคินนี่. The Sun (2013)
Excuse me, Your Excellency. Mr. Kinnoch.ประทานโทษครับ คุณคินน็อค Gandhi (1982)
Mr. Kinnoch I beg you to accept that there is no people who would not prefer their own bad government to the good government of an alien power.คุณคินน็อค โปรดยอมรับเถอะว่าประชาชน อยากได้รัฐบาลที่เลวของตัวเอง Gandhi (1982)
Good night, Miss Kinnian.ราตรีสวัสดิ์ มิส คินิเยน Sex Trek: Charly XXX (2007)
- Good night. - Good night, Miss Kinnian.ราตรีสวัสดิ์ ราตรีสวัสดิ์ มิส คินิเยน Sex Trek: Charly XXX (2007)
- About people I don't know, Miss Kinnian. - Yes, you can.เกี่ยวกับคนที่ผมไม่ทราบว่า มิส คินิเยน ใช่คุณสามารถ Sex Trek: Charly XXX (2007)
We're simply using a laboratory animal, Mrs. Kinnian... to spur the subject on to his best effort.เราเพียงแค่ใช้สัตว์ทดลองนาง คินิเยน เพื่อกระตุ้นเรื่องที่เกี่ยวกับความพยายามที่ดีที่สุดของเขา Sex Trek: Charly XXX (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
กะหร่อง[adj.] (karǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny   
กะหร่องก่อง[adj.] (karǿngkǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny   
กินนร[n.] (kinnøn) EN: Kinnarah ; mythical creature ; half-human and half-bird ; a bird with a human head   
กุ้งแห้ง[n. exp.] (kung haēng) EN: skinniness ; leanness ; thinness   
ผิวดำ[adj.] (phiu dam) EN: dark-skinned   FR: à la peau noire ; de race noire
ผิวขาว[adj.] (phiu khāo) EN: fair skinned   FR: à la peau blanche ; de race blanche
ผิวคล้ำ[adj.] (phiu khlam) EN: dark ; dark-skinned ; coloured   FR: basané ; hâlé
ผอม [adj.] (phøm) EN: thin ; skinny ; lean ; bony ; emaciated ; slim   FR: maigre ; émacié
ผอมแห้ง[adj.] (phømhaēng ) EN: very skinny ; emaciated   FR: émacié ; efflanqué

CMU English Pronouncing Dictionary
KINN    K IH1 N
KINNY    K IH1 N IY0
KINNE    K IH1 N
KINNER    K IH1 N ER0
KINNAN    K IH1 N AH0 N
KINNIE    K IH1 N IY0
KINNEY    K IH1 N IY0
KINNICK    K IH1 N IH0 K
KINNETT    K IH1 N EH0 T
KINNELL    K IH1 N AH0 L

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
筋肉[きんにく, kinniku] (n) กล้ามเนื้อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinn {n}chin [Add to Longdo]
Kinnbacke {f}; Kinnlade {f} [anat.]maxilla [Add to Longdo]
Kinnbacken {pl}jawbone [Add to Longdo]
Kinnbacken {pl}mandible [Add to Longdo]
Kinnbacken...; Kinnladen... [anat.]maxillary [Add to Longdo]
Kinnbart {m}chin beard [Add to Longdo]
Kinnhaken {m}hook to the chin [Add to Longdo]
Kinnriemen {m}chinstrap [Add to Longdo]
Kinnfleckschnäpper {m} [ornith.]Paler Chin Spot Batis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine [Add to Longdo]
スウィーティ;スイーティー[, suui-tei ; sui-tei-] (n) sweetie (sweet green-skinned citrus; cross between a grapefruit and a pomelo); oroblanco [Add to Longdo]
スキナー箱[スキナーばこ, sukina-bako] (n) Skinner box (i.e. an operant conditioning chamber) [Add to Longdo]
スキニー[, sukini-] (n) skinny [Add to Longdo]
チキンナゲット[, chikinnagetto] (n) chicken nugget [Add to Longdo]
黄巾の乱[こうきんのらん, koukinnoran] (n) Yellow Turban Rebellion (China, 184 CE) [Add to Longdo]
課金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] (n) {comp} billing record [Add to Longdo]
勤王[きんのう, kinnou] (n) imperialism; loyalism [Add to Longdo]
勤王家;勤皇家[きんのうか, kinnouka] (n) loyalist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
課金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] billing record [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
筋肉[きんにく, kinniku] -Muskel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kinn /kin/ 
   chin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top