Search result for

kg

(60 entries)
(0.0383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kg-, *kg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kg[ABBR] กิโลกรัม (คำย่อของ kilogram)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kgabbr.kilogram (me) (s)
kg.abbr.keg (s) ,kilogram (s)
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
ekgabbr. electrocardiogramภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
blackguard(vt) ด่าว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You aided and abetted KGB agents who broke into a top-secret military installation in the middle of the United States of America, my country.คุณช่วยเหลือและรู้เป็นเป็นใจให้สายลับเคจีบี บุกเข้าไปในค่ายทหาร/ ลับสุดยอดของกองทัพ กลางอเมริกา ประเทศของผม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
KGB on American soil? Who is that woman?เคจีบีเข้าอเมริกาเหรอ/ ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Make that KGB.ดูเหมือนเคจีบี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And now KGF welcomes the Reverend Gustav BriegIeb of St;ต่อไป เชิญรับฟังสาธุคุณกุสตาร์ฟ บริเกิร์ฟ Changeling (2008)
paul's Presbyterian Church, bringing you the Lord's word on Radio KGF;ทำหน้าที่ส่งสารจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านทางสถานีวิทยุเคจีเอฟ Changeling (2008)
Nurse Kgomotso.คุณพยาบาลโคลโมสเซ่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
So, word around the Kgale Shopping Centre is that you no longer need my encouragement.แล้วไปเดินรอบห้างการ์เล่ย์เซ็นเตอร์ เธอไม่จำเป็นต้องการกำลังใจจากฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
But this is a name. Charlie Kgotso.แต่เขาชื่อชาลี โคสโซ่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You will hear the name Charlie Kgotso whispered in the streets, but you'll not hear it in court, or see it in the papers because this is a big man with big friends.คุณจะได้ยินชื่อชาลี โคสโซ่ เสียงกระชิบตามถนน แต่คุณจะไม่เคยได้ยินชื่อในศาล หรือในหนังสือพิมพ์ เพราะคนใหญ่คนโตเป็นเพื่อนรักกันมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Tell your Mr Kgotso there has been a break-in.บอกคุณโคสโซ มีการงัดรถเข้ามา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Tell them Charlie Kgotso sent you.บอกพวกเขาว่าชาลี โคสโซส่งเธอมา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Charlie Kgotso. He told me you could help me.ชาลี โคสโซ เขาบอกว่าคุณช่วยได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kgHe overweighs me by 10 kg.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กก.[CLAS] kilogramme, See also: kg, Syn. กิโลกรัม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
ฉากหลัง[n. exp.] (chāk lang) EN: background ; backdrop   
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
ดวด[n.] (dūat) EN: backgammon   FR: backgammon [m]
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāitīn) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground   
กำเนิดในตระกูลดี[v. exp.] (kamnoēt nai trakūn dī) EN: be of good class origin ; have a good family background   FR: être de bonne famille
ความหลัง[n.] (khwāmlang) EN: past ; background   
ความเป็นมา[n.] (khwām penmā) EN: background ; history ; story ; development   FR: historique [m] ; histoire [f] ; passé [m] ; évolution [f]
เหล่ากอ[n.] (laokø) EN: family background   FR: souche [f] ; famille [f]
พื้น[n.] (pheūn) EN: basis ; foundation ; background   

CMU English Pronouncing Dictionary
KGORI    K AH0 G AO1 R IY0
KGANAKGA    K AH0 G AH0 N AE1 G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kg    (n) (k i1 l @ g r a m z)
KGB    (n) (k ei2 jh ii2 b ii1)
Kgase    (n) (k @ g a1 s ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kgawhie[เคโชคี่] ข้าวจี่
See also: S. ---------, A. ---------, R. ---------

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
KG : Kommanditgesellschaftlimited partnership [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
イチョウ科[イチョウか, ichou ka] (n) Ginkgoaceae (plant family); ginkgo [Add to Longdo]
イチョウ目[イチョウもく, ichou moku] (n) Ginkgoales (order of plants) [Add to Longdo]
ガヤ[, gaya] (n) background chatter on a soundtrack [Add to Longdo]
バックギャモン[, bakkugyamon] (n) backgammon [Add to Longdo]
バックグラウンド[, bakkuguraundo] (n) background; (P) [Add to Longdo]
バックグラウンドサウンド[, bakkuguraundosaundo] (n) {comp} background sound [Add to Longdo]
バックグラウンドジョブ[, bakkuguraundojobu] (n) {comp} background job [Add to Longdo]
バックグラウンドミュージック[, bakkuguraundomyu-jikku] (n) background music [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克格勃[kè gé bó, ㄎㄜˋ ㄍㄜˊ ㄅㄛˊ, ] KGB (Soviet secret police) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background [Add to Longdo]
ワークグループ[わーくぐるーぷ, wa-kuguru-pu] workgroup [Add to Longdo]
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image [Add to Longdo]
背景画像[はいけいがぞう, haikeigazou] background image, static image [Add to Longdo]
背景反射率[はいけいはんしゃりつ, haikeihansharitsu] background reflectance [Add to Longdo]
裏プロセス[うらプロセス, ura purosesu] background process [Add to Longdo]
裏プロセスグループ[うらプロセスグループ, ura purosesuguru-pu] background process group [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kg
   n 1: one thousand grams; the basic unit of mass adopted under
      the Systeme International d'Unites; "a kilogram is
      approximately 2.2 pounds" [syn: {kilogram}, {kg}, {kilo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top