Search result for

just about

(39 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -just about-, *just about*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. I'm actually just aboutอ้อ ความจริงฉันเพิ่งจะได้รู้เรื่องนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
Hey, I was just about to we you.นี่ อะไรเราทำให้พ่อตื่นหรอเนี้ย There Might be Blood (2008)
Like just about anything.เหมือน กับบางสิ่งบางอย่าง Lucky Thirteen (2008)
If this were just about getting laid, it'd be a lot easier to pick up men or ugly girls.ถ้าเคยเป็นแบบนั้นก็เลิกซะ มันมีทางที่ง่ายกว่าที่จะจับผู้ชาย หรือฆญิงอัปลักษณ์ Lucky Thirteen (2008)
- I was just about to...- งั้นเดี๋ยวข้าจะ... Destroy Malevolence (2008)
We're just about to get this job done, okay?เราใกล้จะทำงานนี้สำเร็จแล้ว โอเคมั้ย The Bank Job (2008)
It's just about money, isn't it?มันเพราะเงิน หรือว่าไม่ใช Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They're all just about new.พวกเขาเป็นคนใหม่เกือบหมดแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- I just do. Anyway, this isn't just about you.ฉันรู้แล้วกัน ไงซะ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนายเท่านั้น The Dark Knight (2008)
Besides, bleach kills just about everything.ยังไงก็ตาม, เราล้างแผลแล้ว. Day of the Dead (2008)
- It's not just about you and your girlfriend.-มันไม่ใช่แค่เรื่องนายกับแฟนนาย Body of Lies (2008)
The fat lady was just about to die of consumption.หญิงอ้วนตายเพราะกินจุ WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
just aboutAnne was just about to leave the house when the phone began ringing.
just aboutHe's just about had enough of the Smiths' TV.
just aboutI'm just about to check in.
just aboutI'm just about to set off for the station.
just aboutIt's geared pretty much towards real fighting isn't it? Apart from the eyes, crotch, and attacks against fallen opponents just about anything goes ...
just aboutI've had just about enough of her.
just aboutI was just about to get started any-how.
just aboutI was just about to go out shopping when you telephoned.
just aboutI was just about to go out, when it began to rain hard.
just aboutI was just about to go out, when the bell rang.
just aboutI was just about to go out when the phone rang.
just aboutI was just about to leave the house when the telephone rang.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวุดหวิด[ADV] in time, See also: just about, by inches, within an ace of, Syn. เฉียด, จวนเจียน, เกือบ, Example: ทหารรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่วม[X] (ruam = rūam) EN: almost ; nearly ; just about ; about ; well on the way   FR: presque
สัก[X] (sak) EN: about ; approximatively ; just ; just about ; only ; around ; as to ; at least   FR: à peu près ; approximativement ; juste ; tout au plus ; quelque
แทบจะ[X] (thaēp ja) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually   FR: pratiquement ; presque ; quasi ; tellement ; ne ... guère
หวิด[n.] (wit) EN: nearly ; almost ; just about ; narrowly   FR: presque ; tout juste
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour   FR: de justesse ; sur le fil

Japanese-English: EDICT Dictionary
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
んとする;んとす;むとす[, ntosuru ; ntosu ; mutosu] (exp,vs-i) (1) (after a -nai stem) to be trying to; (2) to be just about to [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
何もかも;何も彼も[なにもかも, nanimokamo] (exp,n,adv) anything and everything; just about everything [Add to Longdo]
宜しきを得る[よろしきをえる, yoroshikiwoeru] (exp,v1) just about right; quite appropriate [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小皿) small; little; slight; (2) (See 小半日,弱・じゃく・2) slightly less than; just about; (3) (See こざっぱり) somewhat; somehow; (4) (See 小役人) minor (sometimes derogatory); petty [Add to Longdo]
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv,n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P) [Add to Longdo]
余っ程(P);余程(P)[よっぽど(P);よほど(余程)(P), yoppodo (P); yohodo ( yohodo )(P)] (adv,n,adj-no,adj-na) (1) (uk) (余 is ateji) very; greatly; much; to a large extent; quite; (adv) (2) just about to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 just about
   adv 1: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
       "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
       "he's about 30 years old"; "I've had about all I can
       stand"; "we meet about once a month"; "some forty people
       came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly
       $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so
       people were at the party" [syn: {approximately}, {about},
       {close to}, {just about}, {some}, {roughly}, {more or
       less}, {around}, {or so}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top