Search result for

jogurt

(47 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jogurt-, *jogurt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jogurt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jogurt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just bought this little container of yogurt.Ich habe nur Jogurt gekauft. Foxes (1980)
Don't forget to give him his yoghurt.Vergiss nicht, ihm seinen Jogurt zu geben. Possession (1981)
And the home yogurt business.- Und aus der Jogurt-Heimfabrik. All in the Family (1988)
You spend most of your time wandering around malls, looking for the ultimate soft yoghurt and muttering "How come the kids don't call?"Man durchsucht tagelang Läden nach dem perfekten Jogurt und murmelt: City Slickers (1991)
See you in the morning. We'll bring you some eggs. Low fat yogurt there, Adlai.Bis morgen früh, wir bringen dir was von diesem fettreduziertem Jogurt, hier, Adlai! Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
Jack, look! There's that house paint commercial that cracks you up!Jack, da ist diese Jogurtwerbung, die du immer so lustig findest! The One with the Prom Video (1996)
These yoghurts have bright colours. Aren't there any chemical flavourings in them?(TV-Kommentar) Werden für Jogurt nicht künstliche Aromen verwendet? Merci pour le Chocolat (2000)
Are you gonna dip it in yogurt?Wollen Sie's in Jogurt tunken? Love Actually (2003)
Got your skinny-quick.Willst du 'n Magerjogurt? - Miss Tilly! Seed of Chucky (2004)
- I want those non-fat peach yogurts.- Und ich die fettarmen Pfirsichjogurts. Guilty (2004)
That's okay, 'cause we've got your favorite yogurt.das ist ok, wir haben ja deinen lieblings jogurth. My Mirror Image (2006)
- Yes. And fruit. Yogurt.Früchte, Jogurts... Sicko (2007)
- With a bit of vanilla yogurt.- Mit ein bisschen Vanille-JogurtIt's a Wonderful Lie (2007)
A longer lunch break 'cause i barely have time to eat my yogurt.Eine längere Mittagspause, weil ich kaum Zeit habe, meinen Jogurt zu essen. It's a Wonderful Lie (2007)
Yogurt... and coffee and toast.Jogurt... und Kaffee und Toast. If You Work for a Living, Then Why Do You Kill Yourself Working? (2008)
- I like yogurt up my ass and a popsicle stick in my mouth, that's all.Ich mag Jogurth in meinem Arsch und ein Stieleis in meinem Mund, das ist alles. Mac and Dennis: Manhunters (2008)
Can I buy you a frozen yogurt?Kann ich dir ein Jogurt-Eis ausgeben? Chuck Versus the Beefcake (2009)
Frozen yogurt's do-it-yourself.Gefrorene Jogurts zum selbermachen. Can We Get That Drink Now? (2009)
I brought yogurts, but he's out of cleaning stuff and juice, too.Ich habe Jogurt gekauft. Putzmittel fehlen. Ja. Broken Embraces (2009)
No.- Nur durch die Linse eines Teleskopes,... wenn sie ein und ausgeht, bei diesem ekelhaften Jogurt Shop. Chuck Versus the Pink Slip (2010)
That's the Greek yoghurt you ate earlier.Das ist der griechische Jogurt, den du vorhin gegessen hast. Episode #2.6 (2010)
Check this out-- armed escort to get a yogurt.Seht euch das an. Eine bewaffnete Eskorte, um einen Jogurth zu holen. Something's Gotta Give (2010)
This yogurt's pretty good.- Dieser Jogurth ist ziemlich gut. Something's Gotta Give (2010)
I'd like a frozen yogurt, please.Ich hätte gerne ein Jogurteis, bitte. The Thespian Catalyst (2011)
Yogurt?- JogurtThe Thespian Catalyst (2011)
Okay, sure. Luckily, we sell both shoes and yogurt here.Zum Glück verkaufen wir hier sowohl Schuhe als auch JogurtThe Thespian Catalyst (2011)
It's the only explanation I can come up with for why you think you sell shoes and yogurt.Das ist die einzige Erklärung, die mir einfiel, warum du glaubst, Schuhe und Jogurt zu verkaufen. The Thespian Catalyst (2011)
You have any frozen yogurt?- Hast du Jogurteis? The Thespian Catalyst (2011)
I got strawberry yogurt?Esst ihr Erdbeerjogurt? Ja! Nobel's Last Will (2012)
It was a quickie, Runkle, then we were all going for some froyo.Es war ein Quickie, Runkle, danach wollten wir alle einen Jogurt essen. JFK to LAX (2012)
We always go to Sarabeth's for brunch on Sunday, we switched from sour cream to Greek yogurt together, you wear your bra when we're having sex. Look at the fucking pajamas that we're wearing.Wir gehen jeden Sonntag zum Brunch ins Sarabeth's, stellten beide von saurer Sahne auf Jogurt um, du behältst beim Sex deinen BH an und schau dir an, was wir für Pyjamas tragen. For a Good Time, Call... (2012)
- Yeah, but at the yogurt shop...- Aber im Jogurtladen... Down Time (2012)
Nailing a yogurt pound cake with walnuts takes real talent.Man braucht viel Talent, damit ein Jogurthnussbiskuit so lecker wird wie das hier. Three Many Weddings (2013)
We had sour milk for breakfast.Hatte sie Brei zum Frühstück? Wir hatten JogurtFörsvunnen (2013)
the deputy commissioner threw my report in terry's trash can, and he'd been eating yogurt earlier.Der stellvertretende Präsident hat den Bericht in Terrys Mülleimer geworfen, und der hat vorher Jogurt gegessen. The Tagger (2013)
terry loves yogurt.Terry liebt Jogurt. - Stimmt etwas nicht? The Tagger (2013)
No one was allowed to ever give you yogurt, 'cause you would, like, fucking explode.Keiner durfte dir Jogurt füttern, da bist du nämlich explodiert. Looks Blue, Tastes Red (2014)
- It was the yogurt, right?- Der Jogurt, oder? Looks Blue, Tastes Red (2014)
Hey, where the fuck did you get the yogurt?Wo zum Teufel hattest du den Jogurt her? Looks Blue, Tastes Red (2014)
Nah, I got it off a yogurt.- Nein, ich hatte es aus einem JogurtMom's the Word (2014)
I'd been for a run, and I was gonna go to the yogurt place.Ich war Laufen und ich wollte zum Jogurtladen. Allein? Hiring It Done (2016)
I love 'em all.MAGERJOGURT (2 % MILCHFETT) Sokosha (2017)
Green figs, yoghurt, coffee, very black.Grüne Feigen, Jogurt, Kaffee, sehr schwarz. From Russia with Love (1963)
Yogurt?- JogurtDeja Vu (1970)
And a pot of yogurt, please.Und einen Becher Jogurt, bitte. Deja Vu (1970)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joghurt {m}; Jogurt {m}; Yoghurt {m}yogurt; yoghurt [Add to Longdo]
Magerjoghurt {m}; Magerjogurt {m}lowfat plain yogurt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top