Search result for

jockey

(45 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jockey-, *jockey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jockey[VT] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, trick
jockey[VI] ขี่ม้าแข่ง
jockey[N] นักขี่ม้าแข่งอาชีพ
jockey[N] ผู้ขับขี่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้นำทาง, ผู้ขับ
jockey for[PHRV] ผลักหรือเบียดผู้อื่นเข้าข้างทางเพื่อชนะการแข่งขัน (การแข่งม้า)
jockey for[PHRV] แข่งขันหรือแย่งชิงเพื่อให้ได้ (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jockey(จอค'คี) n. นักขี่ม้าแข่งอาชีพ,คนขี่ม้าแข่ง,คนนำทาง vt. ขี่ม้าแข่ง,นำร่อง,จัดการ,โกง,หลอกลวง,โยกย้ายพลิกแพลง vi. หาผลประโยชน์ด้วยการพลิกแพลงหลอกลวง,โกง, Syn. plot,scheme
disc jockeyn. ดูdisk jockey
disk jockeyn. นักจัดรายการแผ่นเสียงทางวิทยุ

English-Thai: Nontri Dictionary
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง,จ๊อกกี้,คนนำร่อง,คนนำทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jockey wheelล้อปรับสายพาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just make sure your fucking taco jockeys don't fuck it up.ก็แค่อยากแน่ใจว่าคนขายทาโก้ของนายจะไม่ทำพัง Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
And you leave the detective work to the desk jockeys.แล้วปล่อยให้งานนักสืบ เป็นของพวกนั่งโต๊ะทำเถอะ Bulletproof (2009)
Me and Sam dropped two of your jockeys.ฉันและแซมจัดการกับจ๊อกกี้ของนายไปแล้วสอง ฉันคิดว่านายรู้นะ The Devil You Know (2010)
You'll be a desk jockey for a few weeks, then your union rep will have you reinstated.คุณทำงานนั่งโต๊ะสัก 2-3 สัปดาห์ แล้สสหภาพก็จะจัดการให้คุณกลับมาทำงานเดิม Take It! (2010)
But SyCorps, Andine and others are jockeying for the same industrial concessions in Libya that both our companies are pretending we're not sniffing out.อาลี กับ ดีน่า จากไซคอร์ป กำลังตื่นตัว. . ในข้อต่อรองอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ลิเบีย Limitless (2011)
If you take a look at the lower left-hand column, in 2008, five companies were jockeying for a position before we even took notice.. ถ้าดูที่ชาร์ทปี 2008 ทางซ้ายมือ. . Limitless (2011)
You fucked me over 6 grand? You camel jockey.แกหักหลังฉัน เพื่อเงิน 60,000 ไอ้จ๊อกกี้ขี่อูฐ The Hangover Part II (2011)
That's all from tonight's Joy Stick Jockeys.นั่นคือทั้งหมดใน 'จอย สติค จ็อกกี้' คืนนี้ One Day (2011)
So, what'd you find out from the, uh, mop jockey's girlfriend?ได้อะไรจากแฟนสาว ของภารโรงบ้างไหม Mannequin 3: The Reckoning (2011)
I would have been a great jockey if I weren't too tall.ฉันไม่สามารถที่จะติดต่อกับเอมี่ได้ The Isolation Permutation (2011)
See, this whole time, I think that the promotion to Chief of Detectives is a desk jockey job.ผมคิดว่าการเลื่อนขั้น เป็นหัวหน้าสายสืบต้องทำงานนั่งโต๊ะ Alaheo Pau'ole (2011)
Even hired a famous jockey.ไหนจะค่าจ้างนักขี่ม้าชื่อดังอีก Episode #1.6 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jockeyBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
jockeyHe is out and away the best jockey.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขี่ม้าแข่ง[n. exp.] (khon khī mā khaēng) EN: jockey   FR: jockey [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOCKEY    JH AA1 K IY0
JOCKEYS    JH AA1 K IY0 Z
JOCKEYING    JH AA1 K IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jockey    (v) (jh o1 k ii)
jockeys    (v) (jh o1 k i z)
jockeyed    (v) (jh o1 k i d)
jockeying    (v) (jh o1 k i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jockey {m}; Jockei {m}jockey [Add to Longdo]
Jockeymütze {f}jockey cap [Add to Longdo]
Unterhose {f}; Unterhosen {pl} | lange Unterhosenjockey shorts [Am.]; pants [Br.] | warmers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey [Add to Longdo]
ジョッキ(P);ジョッキー(P)[, jokki (P); jokki-(P)] (n) (1) beer mug; stein; tankard; (2) (usually ジョッキー) jockey; (P) [Add to Longdo]
ディスクジョッキー[, deisukujokki-] (n) disk jockey; disc jockey; (P) [Add to Longdo]
リーディングジョッキー[, ri-deingujokki-] (n) leading jockey [Add to Longdo]
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jockey \Jock"ey\, v. t. [imp. & p. p. {Jockeyed}; p. pr. & vb.
   n. {Jockeying}.]
   1. " To jostle by riding against one." --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To play the jockey toward; to cheat; to trick; to impose
    upon in trade; as, to jockey a customer.
    [1913 Webster]
 
   3. To maneuver; to move in an intricate manner so as to avoid
    obstacles; as, to jockey a large cabinet up a winding
    staircase.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jockey \Jock"ey\, v. i.
   1. To play or act the jockey; to cheat.
    [1913 Webster]
 
   2. To maneuver oneself aggressivley or skillfully so as to
    achieve an advantage; as, he jockeyed himself into
    position to be noticed.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jockey \Jock"ey\, n.; pl. {Jockeys}. [Dim. of Jack, Scot. Jock;
   orig., a boy who rides horses. See 2d {Jack}.]
   [1913 Webster]
   1. A professional rider of horses in races. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A dealer in horses; a horse trader. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. A cheat; one given to sharp practice in trade.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jockey
   n 1: someone employed to ride horses in horse races
   2: an operator of some vehicle or machine or apparatus; "he's a
     truck jockey"; "a computer jockey"; "a disc jockey"
   v 1: defeat someone through trickery or deceit [syn: {cheat},
      {chouse}, {shaft}, {screw}, {chicane}, {jockey}]
   2: compete (for an advantage or a position)
   3: ride a racehorse as a professional jockey

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top