ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaclyn

JH AE1 K L IH2 N   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaclyn-, *jaclyn*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jaclyn มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jaclyn*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I can dig up about 5 bucks.- Durchsuch sie, Farrah. - Aber klar, Kate. Los, JaclynThe Hood, the Bud & the Kelly: Part 2 (1996)
I suggest you and your K-Mart Jaclyn Smith collection outfit stay the hell away from Derek Zoolander.Und dem Engel für Charlie im Jaclyn Smith-Outfit vom Kaufhof würde ich empfehlen, sich von Derek Zoolander fern zu halten. Zoolander (2001)
The Farrah Fawcetts and Jaclyn Smiths are a little harder to find... but still accessible.Aber Farah Fawcett und Jaclyn Smith sind schon etwas seltener. Muss man ganz schön suchen. Emily in Wonderland (2001)
Aah That Jaclyn Smith knows what she's doin'.Diese Jaclyn Smith versteht ihr Geschäft. Sweet Home Alabama (2002)
So, do you know Jaclyn Smith?Heißt das, du kennst Jaclyn Smith? Sweet Home Alabama (2002)
Oh, I can't believe Jaclyn Thomas had the nerve to show up after what she did to Katherine.Ich kann es nicht glauben, dass Jaclyn Thomas... die Nerven hat hier aufzutauchen, nachdem was Sie Katherine angetan hat. The Reunion Job (2010)
How's the little Jaclynn, it is now four or five?Wie geht's der kleinen Jaclynn, ist sie jetzt vier oder fünf? Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden (2012)
So I first noticed you when you were getting a lap dance from that dirty whore Jaclyn Smith.- Du bist mir zuerst aufgefallen... als du von dieser dreckigen Nutte Jaclyn Smith einen Schoßtanz erhielst. Chuck Versus Bo (2012)
Jaclyn Werlein, 23 weeks along... recent fetal echo of her baby's heart unfortunately confirmed critical aortic stenosis.Jaclyn Werlein, 23. Schwangerschaftswoche. Der letzte Herzultraschall ihres Babys... bestätigte leider eine kritische Aortastenose. Bend & Break (2014)
Jaclyn, I'm not even going to insert the needle until I'm sure your baby's in the precise positionJaclyn, ich werde die Nadel auf keinen Fall einführen, bevor ich sicher bin, dass Ihr Baby in genau der Position ist, Bend & Break (2014)
Jaclyn Blackstone is a 39-year-old ambidextrous woman living in Berkeley.Jaclyn Blackstone ist eine beidhändige Frau, die in Berkeley lebt. The Summer of Love (2016)
Jaclyn Blackstone?Jaclyn Blackstone? The Summer of Love (2016)
Please, El.Bitte, El. Was sagt Jaclyn, was passiert ist? The Summer of Love (2016)
Jaclyn, I'm so sorry.Jaclyn, es tut mir so leid. Nach der OP werden Sie sich besser fühlen. The Summer of Love (2016)
He could make Jaclyn disappear.- Er würde Jaclyn verschwinden lassen. The Summer of Love (2016)
Jaclyn Blackstone's therapist.Wer war sie? Jaclyn Blackstones Therapeutin. The Summer of Love (2016)
Do I think Jaclyn's hooked up with a monster? Yes.Glaube ich, dass sich Jaclyn mit einem Monster eingelassen hat? The Summer of Love (2016)
Did Jaclyn ever tell you how she met him?Hat Jaclyn dir jemals erzählt, wie sie ihn kennengelernt hat? The Summer of Love (2016)
You know I'm on Jaclyn's side.- Eldon? Du weißt, dass ich auf Jaclyns Seite bin. The Summer of Love (2016)
Jaclyn.JaclynFluid Management (2016)
Would that be Jaclyn? Yeah.- Meinst du JaclynFluid Management (2016)
Can you do that, Jaclyn?Können Sie das tun, JaclynFluid Management (2016)
Jaclyn, I'm so sorry.Jaclyn, es tut mir so leid. Fluid Management (2016)
But you have, Jaclyn.Aber das haben Sie, JaclynFluid Management (2016)
Jaclyn.- JaclynFluid Management (2016)
Jaclyn Blackstone is a 39-year-old ambidextrous woman living in Berkeley.Jaclyn Blackstone ist eine 39-jährige, beidhändige Frau, die in Berkeley lebt. The Axiom of Choice (2016)
D! Jaclyn.JaclynThe Axiom of Choice (2016)
Jaclyn.JaclynThe Axiom of Choice (2016)
Jaclyn!Jaclyn! Der Mann liebt seine Skalps. The Axiom of Choice (2016)
I´m trying to give Jaclyn to you.Ich versuche, Jaclyn an dich zu übergeben. The Axiom of Choice (2016)
If he´s as dirty as Jaclyn says he is.Wenn er so viel Dreck am Stecken hat, wie Jaclyn sagt. The Axiom of Choice (2016)
Jaclyn tutors math.Jaclyn gibt Nachhilfe in Mathe. The Axiom of Choice (2016)
Jaclyn wouldn´t be the first to trade in one abusive man for another.Jaclyn wäre nicht die Erste, die einen misshandelnden Mann für einen anderen eintauscht. The Axiom of Choice (2016)
I don´t know what I believe. Well, Jaclyn or Jackie Black or however many of her there are or aren´t, I can´t imagine any of them would want to go on getting beaten.Na ja, Jaclyn oder Jackie Black oder wie viele auch immer es von ihr gibt oder nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine von denen geschlagen werden möchte. The Axiom of Choice (2016)
Poor woman. That couldn´t have been easy for Jaclyn, either.Das kann für Jaclyn auch nicht einfach gewesen sein. The Axiom of Choice (2016)
Hi, Jaclyn.Hi, JaclynThe Axiom of Choice (2016)
Hi. It´s Jaclyn.Hier ist JaclynThe Axiom of Choice (2016)
In particular, it is Jackie who continues to have a sexual relationship with her estranged husband even though she, Jaclyn, does not approve of this.Es ist vor allem Jackie, welche weiter eine sexuelle Beziehung mit ihrem Noch-Ehemann hat, obwohl sie, Jaclyn, damit nicht einverstanden ist. Hallo? The Axiom of Choice (2016)
He's not omnipotent, Jaclyn.Er ist nicht allmächtig, JaclynHiring It Done (2016)
Jaclyn?JaclynHiring It Done (2016)
Jaclyn Blackstone...Jaclyn Blackstone... Hiring It Done (2016)
I mean, we didn't deep-dive into her history, but Jaclyn did say she had a wonderful childhood.Ich meine, wir sind nicht tief genug in ihre Geschichte eingetaucht. Aber Jaclyn hat gesagt, dass sie eine wunderschöne Kindheit hatte. Hiring It Done (2016)
Who? Jackie or Jaclyn?Jackie oder JaclynHiring It Done (2016)
And they're okay with you seeing Jaclyn there?Und es ist ihnen recht, dass du Jaclyn dort triffst? Hiring It Done (2016)
I'd gone there to meet Jaclyn, and he showed up.Ich bin dorthin gegangen, um Jaclyn zu treffen und er kreuzte auf. Hiring It Done (2016)
You want to help this Jaclyn or not?Willst du dieser Jaclyn helfen oder nicht? - Was? The Mad Doctor (2016)
You said you went to a Chinese restaurant to meet with Jaclyn when Blackstone threatened you.Du hast gesagt, du bist in ein chinesisches Restaurant gegangen, um dich mit Jaclyn zu treffen, als Blackstone dich bedroht hat. The Mad Doctor (2016)
Jaclyn never said her husband didn't get his day job done, right?Jaclyn hat nie gesagt, dass ihr Mann seinem Beruf nicht nachgeht, stimmt's? The Mad Doctor (2016)
There's been, um, an incident with Jaclyn.Es gab... einen Zwischenfall mit JaclynThe Mad Doctor (2016)
Did you talk to Jaclyn?Hast du mit Jaclyn gesprochen? The Mad Doctor (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
JACLYN    JH AE1 K L IH2 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top