ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

italy

IH1 T AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -italy-, *italy*, ita
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Italy(n) ประเทศอิตาลี, Syn. Italia
Italy(n) อิตาลี, Syn. Italia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
italy(อิท'ทะลี) n. อิตาลี., Syn. Italia

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Italyอิตาลี [TU Subject Heading]
Italy, Northernอิตาลี (ภาคเหนือ) [TU Subject Heading]
Italy, Southernอิตาลี (ภาคใต้) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
everyone in town was happy that Italy was going to war.คนอื่นๆต่างพอใจ ที่อิตาลี่ประกาศสงคราม Malèna (2000)
Blackshirts of the revolution, men and women of Italy and the Kingdom of Albania hear this...เสื้อดำแห่งการปฏิวัติ บุรุษและสตรีแห่งอิตาลี่ และอาณาจักรอัลบาเนีย Malèna (2000)
Closest we ever got to Italy was the baked ziti at Mama Leone's.เรื่องใกล้เคียงอิตาลีที่เราเคยทำ คือกินพาสต้าที่ร้านมาม่า ลีโอนี่ส์ Mona Lisa Smile (2003)
She's 24 and just returned from Italy after studying opera.หล่อนอายุ24 และเพิ่งจะกลับมา จากอิตาลีหลังจากเรียนด้านโอเปร่า Sweet 18 (2004)
Vienna, Munich, Italy and Spain and China, South Korea, Japan.เวียนนา มิวนิค อิตาลี และ สเปน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น An Inconvenient Truth (2006)
How much Boston from Italy are left ?กระเป๋าบอสตันของอิตาลีเหลืออยู่เท่าไร ? Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Italy and Romaniaอีตาลี และ โรมาเนีย 2012 Doomsday (2008)
While his son was fighting Across italy 442nd the Neighbours were getting theในขณะที่ลูกชายท่านรบในอิตาลี เพื่อนบ้านยึดเอา Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
The Fascist governments of Germany and Italy were already working together.รัฐบาลเผด็จการของเยอรมันและอิตาลี ได้ทำงานร่วมกันอยู่แล้ว Doubt (2008)
Years ago I used to listen to all the news reports because my husband was in Italy in the war.หลายปีก่อนฉันเคยติดตามข่าวทุกข่าว เพราะว่าสามีฉันอยู่ในสงครามที่อิตาลี่ Doubt (2008)
As they say in Italy these days, "Take off the white gloves!"เหมือนที่เขาพูดกัน ชกกันตัวต่อตัววัดรุ่นๆนวมไม่ต้อง Public Enemies (2009)
That I'd go to Italy and provoke the Volturi.ฉันว่าจะไปอิตาลี ไปแหย่พวกโวลตูรี The Twilight Saga: New Moon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
italyCaesar leaves Gaul, crosses the Rubicon, and enters Italy.
italyDid you ever visit Italy?
italyFar away across the sea lies the sunny land of Italy.
italyFor all I know, he was born in Italy.
italyFrance borders on Italy.
italyFrench is spoken in parts of Italy as well as in France.
italyGermany made an alliance with Italy.
italyGermany was allied with Italy in World War II.
italyGermany was once allied with Italy.
italyHe carried on the restaurant in Italy for many years.
italyHe dwelt for a time in France, then went to Italy.
italyHe has gone to Italy to study music.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิตาลี[Itālī] (n, prop) EN: Italy  FR: Italie [f]
ประเทศอิตาลี[Prathēt Itālī] (n, prop) EN: Italy  FR: Italie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ITALY IH1 T AH0 L IY0
ITALY'S IH1 T AH0 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Italy (n) ˈɪtəliː (i1 t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意大利[Yì dà lì, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, ] Italy; Italian, #2,240 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Italien {n} [geogr.]Italy (it) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イタリア製[イタリアせい, itaria sei] (n,adj-no) Italian made; made in Italy [Add to Longdo]
[い, i] (n) (abbr) (See 伊太利) Italy [Add to Longdo]
伊太利[いたりー;イタリア(P);イタリー;イタリヤ, itari-; itaria (P); itari-; itariya] (n,adj-no) (uk) Italy; (P) [Add to Longdo]
駐伊[ちゅうい, chuui] (n) stationed in Italy [Add to Longdo]
日伊[にちい, nichii] (n) Japan and Italy; Japanese-Italian [Add to Longdo]
日独伊[にちどくい, nichidokui] (n) Japan, Germany and Italy [Add to Longdo]
日独伊三国軍事同盟[にちどくいさんごくぐんじどうめい, nichidokuisangokugunjidoumei] (n) Tripartite Pact (between Japan, Germany and Italy in WWII) [Add to Longdo]
半島国[はんとうこく, hantoukoku] (n) peninsular country (e.g. Italy, Korea) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Italy
   n 1: a republic in southern Europe on the Italian Peninsula; was
      the core of the Roman Republic and the Roman Empire between
      the 4th century BC and the 5th century AD [syn: {Italy},
      {Italian Republic}, {Italia}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top