ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interest,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interest,-, *interest,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interest, conflict ofผลประโยชน์ขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interest, publicสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interest, Convergence ofเหความสนใจ [การแพทย์]
Interest, Externalization ofการหักเหความสนใจไปสู่ภายนอก [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
温度差[おんどさ, ondosa] (n) (1) difference in temperature; (2) difference in degrees of enthusiasm, interest, commitment, etc. [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interest \In"ter*est\, v. t. [imp. & p. p. {Interested}; p. pr.
   & vb. n. {Interesting}.] [From interess'd, p. p. of the older
   form interess, fr. F. int['e]resser, L. interesse. See
   {Interest}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To engage the attention of; to awaken interest in; to
    excite emotion or passion in, in behalf of a person or
    thing; as, the subject did not interest him; to interest
    one in charitable work.
    [1913 Webster]
 
       To love our native country . . . to be interested in
       its concerns is natural to all men.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A goddess who used to interest herself in marriages.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To be concerned with or engaged in; to affect; to concern;
    to excite; -- often used impersonally. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Or rather, gracious sir,
       Create me to this glory, since my cause
       Doth interest this fair quarrel.   --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause or permit to share. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The mystical communion of all faithful men is such
       as maketh every one to be interested in those
       precious blessings which any one of them receiveth
       at God's hands.            --Hooker.
 
   Syn: To concern; excite; attract; entertain; engage; occupy;
     hold.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interest \In"ter*est\, n. [OF. interest, F. int['e]r[^e]t, fr.
   L. interest it interests, is of interest, fr. interesse to be
   between, to be difference, to be importance; inter between +
   esse to be; cf. LL. interesse usury. See {Essence}.]
   [1913 Webster]
   1. Excitement of feeling, whether pleasant or painful,
    accompanying special attention to some object; concern; a
    desire to learn more about a topic or engage often in an
    activity.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: Interest expresses mental excitement of various kinds
      and degrees. It may be intellectual, or sympathetic and
      emotional, or merely personal; as, an interest in
      philosophical research; an interest in human suffering;
      the interest which an avaricious man takes in money
      getting.
      [1913 Webster]
 
         So much interest have I in thy sorrow. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. (Finance, Commerce) Participation in advantage, profit,
    and responsibility; share; portion; part; as, an interest
    in a brewery; he has parted with his interest in the
    stocks.
    [1913 Webster]
 
   3. Advantage, personal or general; good, regarded as a
    selfish benefit; profit; benefit.
    [1913 Webster]
 
       Divisions hinder the common interest and public
       good.                 --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
       When interest calls of all her sneaking train.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Finance) A fee paid for the use of money; a fee paid for
    a loan; -- usually reckoned as a percentage; as, interest
    at five per cent per annum on ten thousand dollars.
    [1913 Webster]
 
       They have told their money, and let out
       Their coin upon large interest.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Any excess of advantage over and above an exact equivalent
    for what is given or rendered.
    [1913 Webster]
 
       You shall have your desires with interest. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The persons interested in any particular business or
    measure, taken collectively; as, the iron interest; the
    cotton interest.
    [1913 Webster]
 
   {Compound interest}, interest, not only on the original
    principal, but also on unpaid interest from the time it
    fell due.
 
   {Simple interest}, interest on the principal sum without
    interest on overdue interest.
    [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 interest /intərɛst/
  1. interest
  2. interest

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top