Search result for

inspired

(38 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspired-, *inspired*, inspir, inspire
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspired[ADJ] ที่ถูกดลใจ
inspired[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ฉลาด, หลักแหลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspired(อินสไพ'เออร์ดฺ) adj. ดลใจ,เร้าใจ,หายใจเข้า., See also: inspiredly adv., Syn. aroused,animated

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You inspired his expatriation to france.คุณเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพ่อของหนูไปอยู่ที่ฝรั่งเศส New Haven Can Wait (2008)
The whole thing was inspired.ทั้งสิ่งที่เคยเป็นแรงบันดาลใจ There Might be Blood (2008)
But your decision to stick it to the man clearly inspired Oliver Twist.แต่การตัดสินใจคุณ ทำให้คุณโตเป็นผู้ใหญ่ แรงบันดาลในจาก "โอลิเวอร์ทวิส" Emancipation (2008)
You have inspired good. But you spat in the faces of Gotham's criminals.คุณก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงาม แต่คุณเหยียบ ย้ำบนหน้าผู้ร้ายของก๊อธแธม The Dark Knight (2008)
I'm ready to be inspired.ฉันพร้อมจะรับแรงบันดาลใจแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Your insight, sir, has inspired me to, to dig deeper, to find the commonality at the heart of the American experience.เพื่อที่จะหาความจริงใจจากใจชาวอเมริกัน Bedtime Stories (2008)
It inspired me to come home and do better.มันดลใจให้ผมกลับประเทศ.. แล้วตั้งใจทำให้ดีขึ้น Invictus (2009)
- He inspired me. - Aw...เขาเป็นแรงบันดารใจ/N อ้าว Confessions of a Shopaholic (2009)
Even Arthur Frobisher never inspired this kind of attack.เหมือนกับอาเธอร์ โฟรบิเชอร์ไม่เคยมี แรงจูงใจใดๆที่จะบุกเข้าไป A Pretty Girl in a Leotard (2009)
A conduit for the inspired word.ผู้เผยแพร่วัจนะ The Monster at the End of This Book (2009)
Maybe chloe's death is what inspired him to take flight in the first place.บางที การตายของโคลอี้ จะเป็นสิ่งที่ผลักดันเขา ให้สามารถบินได้ Legion (2009)
The Sorcerer's Apprentice by Paul Dukas... a symphony inspired by a Goethe poem of the same name.The Sorcerer's Apprentice ของ Dukas ซิมโฟนีที่ไ้ด้รับแรงบันดาลใจจาก กลอนของกวีเกอเธ่ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspiredHe inspired me with confidence.
inspiredHe risked his life to carry out his duty and inspired police officers everywhere.
inspiredHe writes a daily journal, and that inspired me to try doing the same thing, but in English.
inspiredHis speech inspired all the boys.
inspiredI inspired my students to work harder.
inspiredShe inspired me with confidence.
inspiredSometimes the most inspired ideas seem to just come from out of the blue.
inspiredThe desire to fly in the sky like a bird inspired the invention of the airplane.
inspiredThe minister inspired us with a marvelous sermon.
inspiredThe officer inspired his men to be brave.
inspiredThe student, who failed in a test in English, was inspired by his friend's words.

CMU English Pronouncing Dictionary
INSPIRED    IH2 N S P AY1 ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspired    (v) (i1 n s p ai1 @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
葦手[あしで, ashide] (n) (1) painting representing reeds around water with rocks, grass or birds made using characters (Heian period); (2) characters written in a way inspired from that style [Add to Longdo]
感奮[かんぷん, kanpun] (n,vs) stirred up; inspired; moved to action [Add to Longdo]
神品[しんぴん, shinpin] (n) an inspired work [Add to Longdo]
天来[てんらい, tenrai] (n,adj-no) heavenly; divine; inspired; heaven sent [Add to Longdo]
発憤;発奮[はっぷん, happun] (n,vs) inspired; stimulated; roused [Add to Longdo]
反閇;返閉;反陪[へんばい, henbai] (n) (1) (See 禹歩・1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) dance steps inspired by this ceremony [Add to Longdo]
奮起一番[ふんきいちばん, funkiichiban] (n) bracing oneself up to action, being inspired by something; getting down to work, putting heart and soul into it; tackling (a job) with gusto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspire \In*spire"\, v. i. [imp. & p. p. {Inspired}; p. pr. &
   vb. n. {Inspiring}.]
   [1913 Webster]
   1. To draw in breath; to inhale air into the lungs; --
    opposed to {expire}.
    [1913 Webster]
 
   2. To breathe; to blow gently. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And when the wind amongst them did inspire,
       They wav[`e]d like a penon wide dispread. --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspired \In*spired"\, a.
   1. Breathed in; inhaled.
    [1913 Webster]
 
   2. Moved or animated by, or as by, a supernatural influence;
    affected by divine inspiration; as, the inspired prophets;
    the inspired writers.
    [1913 Webster]
 
   3. Communicated or given as by supernatural or divine
    inspiration; having divine authority; hence, sacred, holy;
    -- opposed to {uninspired}, {profane}, or {secular}; as,
    the inspired writings, that is, the Scriptures.
    [1913 Webster]
 
   4. Moved to a higher level of thought, creativity, or
    motivation.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inspired
   adj 1: being of such surpassing excellence as to suggest
       inspiration by the gods; "her pies were simply divine";
       "the divine Shakespeare"; "an elysian meal"; "an inspired
       performance" [syn: {divine}, {elysian}, {inspired}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top