หรือคุณหมายถึง inharmoniousneß?
Search result for

inharmoniousness

(5 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inharmoniousness-, *inharmoniousness*, inharmoniousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inharmoniousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inharmoniousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inharmoniousness[N] ความไม่ลงรอยกัน, Syn. disagreement, discordance, dishamony

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reibung {f}inharmoniousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inharmoniousness \In`har*mo"ni*ous*ness\, n.
   The quality of being inharmonious; lack of harmony; discord.
   [1913 Webster]
 
      The inharmoniousness of a verse.     --A. Tucker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inharmoniousness
   n 1: a lack of harmony [syn: {disharmony}, {inharmoniousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top