ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indecent

IH2 N D IY1 S AH0 N T   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indecent-, *indecent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indecent[ADJ] ที่ไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่ถูกต้อง
indecent[ADJ] หยาบคาย, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, Syn. lewd, obscene, vulgar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indecent(อินดี' เซินทฺ) adj. หยาบคาย, อนาจาร, ไม่เหมาะสม., See also: indecently adv.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indecentอนาจาร, ลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent assaultการกระทำอนาจาร (ต่อร่างกาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent assault on womanการใช้กำลังกระทำอนาจารต่อหญิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent exposureการแสดงลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent printsสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indecent assaultการกระทำอนาจาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's indecent. Do you understand?นั่นคือความหยาบคาย คุณเข้าใจไหม? Idemo dalje (1982)
-Arrest her for indecent exposure.-เป็นยังไงบ้างลูก Rock Star (2001)
Instead, we're probably gonna get picked up for indecent exposure.แทนที่เราจะเปิดโอกาสให้พวกมันแบบนี้ Peaceful Warrior (2006)
In addition to the indecent exposure wrap, he also had some lewd behavior,trespassing.นอกจากนิสัยที่สกปรก ก้าวร้าว โอ้อวด เขายังมีนิสัยแย่ๆ อย่าง ชอบบุกรุกอีกด้วย Memoriam (2008)
Come on. Get out of here before I slap an indecent exposure on you.เร็วๆเข้า ลุกออกไปจากที่นี่ก่อนที่ฉันจะอัดแก ข้อหาทำการอนาจารในที่สาธารณะ Fun Town (2008)
In the eyes of lewd-minded the pictures may seem indecent...หากมองด้วยจิตใจต่ำทราม ก็จะมองว่าภาพพวกนี้หยาบโลน Portrait of a Beauty (2008)
You thought we could be decent men in an indecent time.แกคิดหรอว่าเราจะสามารถหาคนเหมาะสมมาได้ ในเวลาที่ไม่เหมาะสม The Dark Knight (2008)
- What? Cops nabbed him for indecent exposure.ตำรวจจับเขาเพื่อรีดให้เขาระเบิดออกมา Chuck Versus the Beefcake (2009)
Ahh! Who's indecent here?โอ้ ใครแถวนี้ที่มันน่าสะอิดสะเอียน Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
- Not unless you include jaywalking and indecent exposure.ไม่เลย เว้นแต่จะรวม การเดินลัดสนาม และการแต่งตัว ไม่เหมาะสมไปด้วย White to Play (2009)
Silhouette, murdered a victim of her own indecent lifestyle.ซิลลูเอทท์, โดนเก็บ... ... เหยื่อจากการใช้ชีวิตผิดเพศ Watchmen (2009)
It's indecent to watch other people eat.มันเสียมารยาทนะ ที่ไปจ้องเวลาเค้ากินแบบนั้นน่ะ ลุกขึ้น Episode #1.9 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indecentHe has given us indecent wages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาบโลน[ADJ] indecent, See also: obscene, lewd, filthy, dirty, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เพลงนี้มีเนื้อหาหยาบโลน ไม่รู้กล้าแต่งออกมาได้อย่างไร, Thai definition: ที่ไม่สุภาพ, ที่ไม่เรียบร้อย, ที่ทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน[ADV] obscenely, See also: indecently, lewdly, vulgarly, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เขาชอบพูดหยาบโลนบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย, Thai definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่เรียบร้อย, อย่างทะลึ่งตึงตัง
สัปดน[ADJ] indecent, See also: obscene, vulgar, lewd, Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน, Example: เรื่องในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัปดนที่ไม่เหมาะกับเด็ก, Thai definition: ที่อุตรินอกแบบ, (มักใช้ในทางหยาบโลน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
คำพูดสัปดน[n. exp.] (khamphūt sappadon) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language   FR: langage obscène [m]
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty   FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
ลามกอนาจาร[adj.] (lāmokanājān) EN: adult ; indecent   FR: adulte ; indécent
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; risqué ; coarse ; rough ; rude ; vulgar   FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
ไม่สุภาพ[adj.] (mai suphāp) EN: impolite   FR: impoli ; grossier ; indécent ; incivil (vx - litt.)
โป๊[adj.] (pō) EN: pornographic ; indecent ; sexy   FR: obscène ; pornographique
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque   FR: obscène ; indécent
อุจาด[adj.] (ujāt) EN: disgraceful ; ugly   FR: obscène ; indécent
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDECENT    IH2 N D IY1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indecent    (j) ˈɪndˈiːsnt (i1 n d ii1 s n t)
indecently    (a) ˈɪndˈiːsntliː (i1 n d ii1 s n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
露阴癖[lù yīn pǐ, ㄌㄨˋ ㄧㄣ ㄆㄧˇ, / ] indecent exposure; flashing, #138,967 [Add to Longdo]
猥亵性暴露[wěi xiè xìng bào lù, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, / ] indecent exposure; flashing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsittliche Entblößung {f}indecent exposure [Add to Longdo]
unanständig {adj} | unanständiger | am unanständigstenindecent | more indecent | most indecent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
淫語[いんご, ingo] (n) indecent language; dirty talk [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic [Add to Longdo]
下掛かる;下掛る;下がかる[しもがかる, shimogakaru] (v5r,vi) to talk about indecent things [Add to Longdo]
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly [Add to Longdo]
強制わいせつ罪;強制猥褻罪[きょうせいわいせつざい, kyouseiwaisetsuzai] (n) (crime of) indecent assault [Add to Longdo]
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent [Add to Longdo]
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indecent \In*de"cent\, a. [L. indecens unseemly, unbecoming: cf.
   F. ind['e]cent. See {In-} not, and {Decent}.]
   Not decent; unfit to be seen or heard; offensive to modesty
   and delicacy; as, indecent language. --Cowper.
 
   Syn: Unbecoming; indecorous; indelicate; unseemly; immodest;
     gross; shameful; impure; improper; obscene; filthy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indecent
   adj 1: not in keeping with accepted standards of what is right
       or proper in polite society; "was buried with indecent
       haste"; "indecorous behavior"; "language unbecoming to a
       lady"; "unseemly to use profanity"; "moved to curb their
       untoward ribaldry" [syn: {indecent}, {indecorous},
       {unbecoming}, {uncomely}, {unseemly}, {untoward}]
   2: offensive to good taste especially in sexual matters; "an
     earthy but not indecent story"; "an indecent gesture" [ant:
     {decent}]
   3: offending against sexual mores in conduct or appearance; "a
     bathing suit considered indecent by local standards"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top