ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incapacitate

IH2 N K AH0 P AE1 S IH0 T EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incapacitate-, *incapacitate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incapacitate for(phrv) ทำให้ไม่สามารถกระทำ, See also: ทำให้ขาดความสามารถในเรื่อง, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติ, Syn. incapacitate from
incapacitate from(phrv) ทำให้ไม่สามารถกระทำ, See also: ทำให้ขาดความสามารถในเรื่อง, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติ, Syn. incapacitate for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incapacitate(อินคะแพส' ซิเทท) vt. ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไม่เหมาะ., See also: incapacitation n. make incapable, disqualify

English-Thai: Nontri Dictionary
incapacitate(vt) ทำให้ไม่สามารถ,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้เสียหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incapacitated personคนไร้ความสามารถ, บุคคลผู้ไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incapacitateHis accident incapacitated him for work.
incapacitateHis injury incapacitated him for work.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาดความสามารถ[khāt khwāmsāmāt] (n, exp) EN: be incompetent ; be incapacitated  FR: manquer de compétences
ตาย[tāi] (v) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame

CMU English Pronouncing Dictionary
INCAPACITATE IH2 N K AH0 P AE1 S IH0 T EY2 T
INCAPACITATED IH2 N K AH0 P AE1 S IH0 T EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incapacitate (v) ˌɪnkəpˈæsɪtɛɪt (i2 n k @ p a1 s i t ei t)
incapacitated (v) ˌɪnkəpˈæsɪtɛɪtɪd (i2 n k @ p a1 s i t ei t i d)
incapacitates (v) ˌɪnkəpˈæsɪtɛɪts (i2 n k @ p a1 s i t ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guān, ㄍㄨㄢ, ] incapacitated; inefficient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incapacitate \In`ca*pac"i*tate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Incapacitated}; p. pr. & vb. n. {Incapacitating}.] [Pref.
   in- not + capacitate.]
   [1913 Webster]
   1. To deprive of capacity or natural power; to disable; to
    render incapable or unfit; to disqualify; as, his age
    incapacitated him for war.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To deprive of legal or constitutional requisites, or
    of ability or competency for the performance of certain
    civil acts; to disqualify.
    [1913 Webster]
 
       It absolutely incapacitated them from holding rank,
       office, function, or property.    --Milman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incapacitate
   v 1: make unable to perform a certain action; "disable this
      command on your computer" [syn: {disable}, {disenable},
      {incapacitate}] [ant: {enable}]
   2: injure permanently; "He was disabled in a car accident" [syn:
     {disable}, {invalid}, {incapacitate}, {handicap}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top