ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impoverishment

IH2 M P AA1 V R IH0 SH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impoverishment-, *impoverishment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impoverishment(n) ความแร้นแค้น, See also: ความยากจน, ความยากจน, Syn. poverty

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยากแค้น(n) impoverishment, See also: poverty, Syn. ความยากจน, ความยากจนข้นแค้น, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: ในปัจจุบันคนยากจนมีปัญหาโรคจิตโรคประสาทมากขึ้นสาเหตุเพราะความยากแค้นบีบบังคับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยากจน[khwām yākjon] (n) EN: poverty ; beggary ; impoverishment  FR: pauvreté [f] ; indigence [f] (vx)
ความยากแค้น[khwām yākkhaēn] (n) EN: impoverishment ; poverty

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPOVERISHMENT IH2 M P AA1 V R IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impoverishment (n) ˈɪmpˈɒvərɪʃmənt (i1 m p o1 v @ r i sh m @ n t)
impoverishments (n) ˈɪmpˈɒvərɪʃmənts (i1 m p o1 v @ r i sh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch [Add to Longdo]
疲弊[ひへい, hihei] (n,vs) exhaustion; impoverishment; ruin; (P) [Add to Longdo]
貧窮化[ひんきゅうか, hinkyuuka] (n,vs) impoverishment [Add to Longdo]
豊作飢饉[ほうさくききん, housakukikin] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests [Add to Longdo]
豊作貧乏[ほうさくびんぼう, housakubinbou] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impoverishment \Im*pov"er*ish*ment\, n. [Cf. OF.
   empoverissement, and F. appauvrissement.]
   The act of impoverishing, or the state of being impoverished;
   reduction to poverty. --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impoverishment
   n 1: the state of having little or no money and few or no
      material possessions [syn: {poverty}, {poorness},
      {impoverishment}] [ant: {wealth}, {wealthiness}]
   2: the act of making someone poor [syn: {pauperization},
     {pauperisation}, {impoverishment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top