ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

housebroken

HH AW1 S B R OW2 K AH0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -housebroken-, *housebroken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา housebroken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *housebroken*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, you're the one who's a bomb set to blow up me and everyone in this city, unless I can get you housebroken.ทำให้มันสามารถใช้ได้ ภายใต้อำนาจจิตใจ นั่นคือสิ่งที่ทำให้นายดีกว่าหมาพุเดิ้ล Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
How was I supposed to know the tiger wasn't housebroken?ฉันแค่... ฉันจะรู้ได้ยังไง ว่าเสือจะไม่ทำให้บ้านแตก Chuck Versus the Role Models (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOUSEBROKEN HH AW1 S B R OW2 K AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sauberhousebroken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 housebroken \housebroken\ adj.
   trained to urinate and defecate outside or in a special
   place, such as a litter box; as, housebroken pets; -- of pet
   animals.
 
   Syn: house-trained, housetrained.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 housebroken
   adj 1: (of pets) trained to urinate and defecate outside or in a
       special place; "housebroken pets"; "`house-trained' is
       chiefly British" [syn: {housebroken}, {house-trained}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top