หรือคุณหมายถึง hopeleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hopeless

HH OW1 P L AH0 S   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopeless-, *hopeless*, hopeles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hopeless[ADJ] ซึ่งสิ้นหวัง, See also: ซึ่งหมดหวัง, ซึ่งไม่มีหวัง, Syn. forlorn, Ant. hopeful
hopelessness[N] ความหมดหวัง, See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย, Syn. despair, forlornness, Ant. hopefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hopeless(โฮพ'ลิส) adj. ไร้ความหวัง,รักษาไม่หาย., See also: hopelessness n., Syn. desperate,despairing ###A. hopeful,promising

English-Thai: Nontri Dictionary
hopeless(adj) ไม่มีหวัง,สิ้นหวัง,หมดหนทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks pretty hopeless.ดูเหมือนสิ้นหวังสวย Pinocchio (1940)
It's hopeless, Figaro.มันสิ้นหวัง ฟิกาโร Pinocchio (1940)
- Oh. - It's hopeless, Pinocchio.โอ้ มันสิ้นหวัง ปิโนคีโอ มา. Pinocchio (1940)
The boy's hopeless at masturbation, he needs a lessonที่ไร้ความหวังของเด็กผู้ชายที่การกระทำกามอัตโนมัติ,\ Nhe ความต้องการบทเรียน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
However hopeless, helpless, mixed-up and scary it all gets it can work.อย่างไรก็ตามความหมดหวังไร้ที่พึ่ง ความสับสน ความกลัวอะไรเหล่านั้น Oh, God! (1977)
They have you in a hopeless situation, strategically.คุณจะต้องยิงมันจนท้อเลยล่ะ Day of the Dead (1985)
Our equipment is hopelessly inadequate.พวกอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่พอ Day of the Dead (1985)
This is hopeless! He and Dan might be already...หมดหวังแล้ว เขากับแดนก็คง.. Vampire Hunter D (1985)
It's hopeless asking you anything.นายนี่ถามอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง Labyrinth (1986)
Oh, God, it's hopeless!โอ้ พระเจ้า มันช่างสิ้นหวังจริง ๆ! Dirty Dancing (1987)
Helpless! Hopeless!ไร้หนดทาง ไร้ความหวัง! The Princess Bride (1987)
It's hopeless, you're finished You haven't got a prayerความหวังน้อยมาก คุณทำมันได้ คุณยังไม่ได้สวดมนต์ The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hopelessBy the way, my English is absolutely hopeless.
hopelessI'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.
hopelessMy dad's estranged. (Because mum's hopeless).
hopelessThe housing situation seemed quite hopeless.
hopelessThe situation is hopeless.
hopelessYou are hopeless.
hopelessYou had better not take such a hopeless view of life.
hopelessYour division was highly praised for fighting well in the midst of a hopeless conflict.
hopelessYou really are hopeless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดท่า[ADV] desperately, See also: hopelessly, Syn. สิ้นท่า, บ้อท่า, สิ้นแต้ม, Example: การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในเรื่อง ส.ป.ก. 4-01 ทำให้รัฐบาลร่วงจากเวทีอย่างหมดท่า, Thai definition: สิ้นหนทาง, ไม่มีทางสู้, หมดหนทางคิดอ่าน
ความหมดหวัง[N] desperateness, See also: hopelessness, Syn. ความสิ้นหวัง, Ant. ความหวัง, Example: เขาได้ปลุกเราให้ตื่นขึ้นจากความหมดหวังและความหมดอาลัยตายอยากในชีวิต
ความสิ้นหวัง[N] hopelessness, See also: desperation, despair, Syn. ความหมดหวัง, Ant. ความหวัง, Example: จาการสำรวจผู้ตกงาน 1,000 คน ในกทม.พบว่า ผู้ใช้แรงงานที่ตกงานมีความสิ้นหวัง 14% ในช่วงเดือนธันวาคม 2540 และเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในช่วงเดือนมิถุนายน 2541
หมดรูป[ADV] desperately, See also: hopelessly, Example: ฮิตเลอร์อารมณ์เสียอย่างหนักเมื่อเจอไวรัสกินฐานข้อมูลเสียหายยับเยินจนทำให้เยอรมันแพ้หมดรูป, Thai definition: ไม่เข้าท่า, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ท่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja yīoyā dāi) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless   FR: sans espoir
หมดหวัง[adj.] (mot wang) EN: hopeless ; desperate   FR: désespéré ; sans espoir

CMU English Pronouncing Dictionary
HOPELESS    HH OW1 P L AH0 S
HOPELESSLY    HH OW1 P L AH0 S L IY0
HOPELESSNESS    HH OW1 P L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopeless    (j) hˈouplɪs (h ou1 p l i s)
hopelessly    (a) hˈouplɪsliː (h ou1 p l i s l ii)
hopelessness    (n) hˈouplɪsnəs (h ou1 p l i s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoffnungslos; aussichtslos; ausweglos {adj} | hoffnungsloser; aussichstloser | am hoffnungslosesten; am aussichtslosestenhopeless | more hopeless | most hopeless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) [Add to Longdo]
音痴[おんち, onchi] (n,adj-no) (1) tone-deafness; amusia; having no ear for music; (adj-na) (2) tone-deaf; off-key; (suf) (3) having no sense (of something); being hopeless (when it comes to something); (P) [Add to Longdo]
下手くそ(P);下手糞[へたくそ(P);ヘタクソ, hetakuso (P); hetakuso] (adj-na,n) (1) extreme clumsiness; severe lack of skill at a task; (int) (2) You're hopeless!; Give it up!; (P) [Add to Longdo]
機械音痴[きかいおんち, kikaionchi] (n) mechanical ineptitude; being hopeless with machines [Add to Longdo]
起死回生[きしかいせい, kishikaisei] (n) revival of the dead; recovering from a hopeless situation; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
救いようのない;救い様のない[すくいようのない, sukuiyounonai] (adj-i) (See 救いようがない) hopeless; irredeemable [Add to Longdo]
金槌(P);金づち;鉄槌;鉄鎚[かなづち(金槌;金づち;鉄鎚)(P);てっつい(鉄槌;鉄鎚), kanaduchi ( kanaduchi ; kin duchi ; tetsuduchi )(P); tettsui ( tettsui ; tetsuduchi] (n) (1) (iron) hammer; (2) (かなづち only) hopeless swimmer; complete beginner at swimming; (P) [Add to Longdo]
見切りを付ける;見切りをつける[みきりをつける, mikiriwotsukeru] (exp,v1) to give up as hopeless; to wash one's hands (of someone or something) [Add to Longdo]
甲斐無し[かいなし, kainashi] (adj-f) worthless; useless; hopeless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopeless \Hope"less\, a.
   1. Destitute of hope; having no expectation of good;
    despairing.
    [1913 Webster]
 
       I am a woman, friendless, hopeless.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Giving no ground of hope; promising nothing desirable;
    desperate; as, a hopeless cause.
    [1913 Webster]
 
       The hopelessword of "never to return"
       Breathe I against thee, upon pain of life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Unhoped for; despaired of. [Obs.] --Marston. --
    {Hope"less*ly}, adv. -- {Hope"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hopeless
   adj 1: without hope because there seems to be no possibility of
       comfort or success; "in an agony of hopeless grief";
       "with a hopeless sigh he sat down" [ant: {hopeful}]
   2: of a person unable to do something skillfully; "I'm hopeless
     at mathematics"
   3: certain to fail; "the situation is hopeless"
   4: (informal to emphasize how bad it is) beyond hope of
     management or reform; "she handed me a hopeless jumble of
     papers"; "he is a hopeless romantic"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top