ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hopeful

HH OW1 P F AH0 L   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopeful-, *hopeful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hopeful[ADJ] ซึ่งมีความหวัง, Syn. anticipant, anticipative, expectant, Ant. hopeless
hopeful[N] ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ
hopefully[ADV] อย่างคาดหวังไว้, Syn. anticipative, expectantanticipatively, expectantly, Ant. hopelessly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hopeful(โฮพ'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยความหวัง n. ตัวเก็ง,ผู้มีความหวัง

English-Thai: Nontri Dictionary
hopeful(adj) มีหวัง,เต็มไปด้วยความหวัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hopefully, there won't be guardposts where we cross.หวังว่าจะไม่มีทหารยามนะ Spies Like Us (1985)
Hopefully... you'll never have to experience this yourself, but when two men are in a situation like me and your dad were... for as long as we were, you take on certain responsibilities of the other.หวังว่า ... คุณจะไม่เคยมีประสบการณ์นี้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อชายสองคนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นฉันและพ่อของคุณได้ ... Pulp Fiction (1994)
And then, we'll send video back here to home base. Hopefully.แล้วเราจะส่งวิดีโอกลับมาที่นี่ ไปยังฐานที่บ้าน หวังว่า Dante's Peak (1997)
Then Harvard. Hopefully med school.แล้วที่ฮาว์เวิร์ด ก็เรียนหมอ Good Will Hunting (1997)
There is no way around that but hopefully# #there aren't that many people here willing to do that#แต่หวังว่าคงไม่มีคนมากนัก ที่คิดจะทำเช่นนั้น The Jackal (1997)
hopefully the copy´s not a mess.ฉันหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าก็อปปี้อันนี้/ จะไม่ก่อความวุ่นวาย Never Been Kissed (1999)
Um, we´ve combined a few classes today here for the seminar, and hopefully, the speaker will be here any minute now.เรารวมวิชาต่างๆไว้ด้วยกันเพื่อจัดสัมนา และหวังว่าวิทยากรจะมาถึงเร็วๆนี้ Never Been Kissed (1999)
But hopefully not the kind who stays out all day and doesn't call like your father who shall remain nameless.แต่แม่หวังว่าลูกคงจะไม่ใช่ประเภทที่ออกไปเที่ยวเล่นทั้งวัน ไม่ติดต่อกลับมาซักนิด เหมือนอย่างพ่อ ที่ตอนนี้แม่แทบจำชื่อไม่ได้ล่ะ Death Has a Shadow (1999)
Hopefully, the money will turn up.ก็ได้แต่หวังว่าจะได้เงินคืนเร็วๆ นี้ X-Ray (2001)
Hopefully, we get a grassroot campaign started and get you out.หวังว่าเราจะได้รับแคมเปญ Grassroot เริ่มต้นและได้รับคุณออก Showtime (2002)
Hopefully not too soon.หวังว่าคงไม่ใช่ในเร็วๆ นี้ The Matrix Reloaded (2003)
Hopefully we can punch a hole big enough for you to get through.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำให้ช่องว่างนั้นใหญ่พอจะผ่านไปได้ The Matrix Revolutions (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hopefulHopefully, we will enjoy our China trip.
hopefulHopefully you can rest and relax on the fight home.
hopefulI feel hopeful about the future.
hopefulIf not confidently at least hopefully.
hopefulSpring makes us hopeful about the future.
hopefulThis book tells that life is hopeful.

CMU English Pronouncing Dictionary
HOPEFUL    HH OW1 P F AH0 L
HOPEFULS    HH OW1 P F AH0 L Z
HOPEFULLY    HH OW1 P F AH0 L IY0
HOPEFULNESS    HH OW1 P F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopeful    (j) hˈoupfəl (h ou1 p f @ l)
hopefully    (a) hˈoupfəliː (h ou1 p f @ l ii)
hopefulness    (n) hˈoupflnəs (h ou1 p f l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有望[yǒu wàng, ㄧㄡˇ ㄨㄤˋ, ] hopeful; promising, #3,282 [Add to Longdo]
有希望[yǒu xī wàng, ㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ, ] hopeful; promising; prospective, #9,543 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoffnungsvoll {adj} | hoffnungsvoller | am hoffnungsvollstenhopeful | more hopeful | most hopeful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽観的[らっかんてき, rakkanteki] (adj-na) optimistic; hopeful; (P) [Add to Longdo]
希図;冀図(oK)[きと, kito] (n,vs) hopefully planning [Add to Longdo]
有望株[ゆうぼうかぶ, yuuboukabu] (n) hopeful stock (share) [Add to Longdo]
有力馬[ゆうりょくば, yuuryokuba] (n) hopeful (promising or strong) candidate [Add to Longdo]
頼もしい[たのもしい, tanomoshii] (adj-i) reliable; trustworthy; hopeful; promising; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopeful \Hope"ful\, a.
   1. Full of hope, or agreeable expectation; inclined to hope;
    expectant.
    [1913 Webster]
 
       Men of their own natural inclination hopeful and
       strongly conceited.          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Having qualities which excite hope; affording promise of
    good or of success; as, a hopeful youth; a hopeful
    prospect. "Hopeful scholars." --Addison. -- {Hope"ful*ly},
    adv. -- {Hope"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hopeful
   adj 1: having or manifesting hope; "a line of people hopeful of
       obtaining tickets"; "found a hopeful way of attacking the
       problem" [ant: {hopeless}]
   2: full or promise; "had a bright future in publishing"; "the
     scandal threatened an abrupt end to a promising political
     career"; "a hopeful new singer on Broadway" [syn: {bright},
     {hopeful}, {promising}]
   n 1: an ambitious and aspiring young person; "a lofty aspirant";
      "two executive hopefuls joined the firm"; "the audience was
      full of Madonna wannabes" [syn: {aspirant}, {aspirer},
      {hopeful}, {wannabe}, {wannabee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top