Search result for

hobble

(45 entries)
(0.0529 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hobble-, *hobble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hobble[N] การกะโผลกกะเผลก, See also: การเดินซัดโซเซ, การเดินโขยกเขยก
hobble[VI] เดินกะโผลกกะเผลก, See also: เดินโซซัดโซเซ, เดินโขยกเขยก, Syn. limp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hobble(ฮอบ'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) เดินขาเป๋,เดินกระโผลกกะเผลก,ดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่น. n. ที่ผูกม้าหรือสัตว์อื่น,สถานการณ์ที่ไม่ราบรื่น., See also: hobbler n. hobblingly adv., Syn. walk lamely
hobble skirtกระโปรงรัดก้น
hobbledehoyn. คนงุ่มง่าม,คนซุ่มซ่าม

English-Thai: Nontri Dictionary
hobble(n) การเดินกะเผลก,การพูดตะกุกตะกัก,ความไม่ราบรื่น
hobble(vi) เดินกะเผลก,เดินขาเป๋,พูดตะกุกตะกัก
hobble(vt) ผูก,มัด,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is my strong recommendation that both these students be hobbled.ฉันยืนยันว่า 2 คนนี้ ต้องโดนไล่ออก Showmance (2009)
He's hobbled, exhausted.มันเดินกะเผลก เหนื่อยด้วย Better Angels (2012)
Hobblefoot.ฮอบเบอร์ฟุต? Desperate Souls (2012)
Hobblefoot?ฮอบเบิ้ลฟุต? (เท้าฮอบบิท) Desperate Souls (2012)
I saw it hobble off into the woods, so I went after it to see if I could help, but then...ฉันเห็นมันวิ่งเขยกเข้าไปในป่าก็เลยตามมันไป เพื่อดูว่าจะช่วยมันได้ แต่แล้ว The Road Not Taken (2012)
Hey, I know her. It looks like she got -- hobbled.นี่ ฉันรู้จักเธอ นั่นฟิลลิส LARP and the Real Girl (2013)
I, uh, hobbled myself on the battlefield, was branded a coward.ข้า อ้า ข้าขาเป๋ไปในสนามรบครั้งนั้น ซึ่งตีตราว่าข้าเป็นคนขี้ขลาด Manhattan (2013)
And this poor Hobblegrunt... was blinded by a tree snare... and then left to die alone and scared.และนี่ "คำรามไฟ" น่าสงสาร... ตาบอดเพราะติดบ่วง... ถูกทิ้งให้ตายโดยลำพังและหวาดกลัว How to Train Your Dragon 2 (2014)
I hobbled them last night.Ҽ١ѹǹͤ׹ q The Children (2014)
What sort of hobble?١Ẻ˹ fuk b The Children (2014)
Sure, you can take all the time, hobble around the room, but you can't prove it!Sure, you can take all the time, hobble around the room, but you can't prove it! 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hobbleTom took heart and, sure enough, on New Year's Eve he was able to hobble along to a party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขยกเขยก[ADV] hobble, See also: limp, stumble, stagger, Syn. กะโผลกกะเผลก, Example: หมาสีน้ำตาลขาพิการเดินโขยกเขยกไปมาหาอาหารอยู่ริมรั้ว
เขยก[V] hobble, See also: limp, hobble, Syn. โขยกเขยก, กะเผลก, เป๋, กระย่องกระแย่ง, Example: ชายพิการรีบเขยกขาขึ้นไปบนบ้านเพื่อหาของสำคัญที่ซ่อนไว้, Thai definition: อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ
กะโผลกกะเผลก[V] hobble, See also: limp, stumble, Syn. เขยก, กะเผลก, โขยกเขยก, Example: จอห์น ซิลเวอร์กะโผลกกะเผลกไปยังประตู, Thai definition: อาการเดินไม่ปกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน
โซเซ[V] stagger, See also: hobble, totter, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาโซเซลงบันไดในตอนเช้า, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
กระย่องกระแย่ง[ADV] limp, See also: hobble, Syn. กระซ่องกระแซ่ง, ไม่ถนัด, กะโผลกกะเผลก, Example: เท้าทั้งสองข้างร้าวระบมด้วยพิษสงของรองเท้าคู่ใหม่ จนเขาต้องเดินกระย่องกระแย่งขึ้นไปบนตึก, Thai definition: อาการที่ไม่ถนัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเผลก[v.] (kaphlēk) EN: limp ; stumble ; hobble   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เขยก[v.] (khayēk) EN: hobble ; limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
โขยก[v.] (khayōk) EN: limp ; walk lamely ; hobble   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter   FR: chanceler ; tituber

CMU English Pronouncing Dictionary
HOBBLE    HH AA1 B AH0 L
HOBBLED    HH AA1 B AH0 L D
HOBBLES    HH AA1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hobble    (v) (h o1 b l)
hobbled    (v) (h o1 b l d)
hobbles    (v) (h o1 b l z)
hobbledehoy    (n) (h o1 b l d i h oi)
hobble-skirt    (n) - (h o1 b l - s k @@ t)
hobbledehoys    (n) (h o1 b l d i h oi z)
hobble-skirts    (n) - (h o1 b l - s k @@ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußfessel {f} (für Pferde)hobble (for horses) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hobble \Hob"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Hobbled}; p. pr. & vb. n.
   {Hobbling}.] [OE. hobelen, hoblen, freq. of hoppen to hop;
   akin to D. hobbelen, hoblen, hoppeln. See {Hop} to jump, and
   cf. {Hopple} ]
   1. To walk lame, bearing chiefly on one leg; to walk with a
    hitch or hop, or with crutches.
    [1913 Webster]
 
       The friar was hobbling the same way too. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To move roughly or irregularly; -- said of style in
    writing. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       The hobbling versification, the mean diction.
                          --Jeffreys.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hobble \Hob"ble\, v. t.
   1. To fetter by tying the legs; to hopple; to clog. " They
    hobbled their horses." --Dickens
    [1913 Webster]
 
   2. To perplex; to embarrass.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hobble \Hob"ble\, n.
   1. An unequal gait; a limp; a halt; as, he has a hobble in
    his gait. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. Same as {Hopple}.
    [1913 Webster]
 
   3. Difficulty; perplexity; embarrassment. --Waterton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hobble
   n 1: a shackle for the ankles or feet [syn: {fetter}, {hobble}]
   2: the uneven manner of walking that results from an injured leg
     [syn: {hitch}, {hobble}, {limp}]
   v 1: walk impeded by some physical limitation or injury; "The
      old woman hobbles down to the store every day" [syn:
      {limp}, {gimp}, {hobble}, {hitch}]
   2: hamper the action or progress of; "The chairman was hobbled
     by the all-powerful dean"
   3: strap the foreleg and hind leg together on each side (of a
     horse) in order to keep the legs on the same side moving in
     unison; "hobble race horses" [syn: {hopple}, {hobble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top