ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heckle

HH EH1 K AH0 L   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heckle-, *heckle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heckle[VT] รบกวนคนที่กำสังพูดอยู่ด้วยการตะโกน, Syn. annoy, interject, interrupt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heckle(เฮค'เคิล) vt. รบกวนด้วยคำถาม,ตื้อถาม,ซักถาม,ขัดคอ,ไล่เสียง,หวี. n. หวี,หวีป่าน., See also: heckler n., Syn. challenge,bait

English-Thai: Nontri Dictionary
heckle(vt) ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got to fight back. If a guy heckles you, heckle him back.ถ้าเขาแซวมา ก็แซวกลับไป Punchline (1988)
Like I didn't think you'd bring heckle and jeckle.อย่างกับฉันจะไม่รู้ว่านายพาสองคนนี้มาด้วย The Rapture (2009)
I saw it on the website, Thought it was my duty to come heckle you.ฉันเห็นบนเว็บ เลยมาดูซะหน่อย Reality Bites Me (2010)
By being so good that they can't heckle us.ก็ทำดีกับพวกนั้นจนมันไม่มาขัดเราไง A Night of Neglect (2011)
Now, don't heckle him, Bones.อย่าไปแทรกเขา โบนส์ The But in the Joke (2012)
Setup? He wanted you to heckle him?เตี๊ยม เขาอยากให้คุณพูดแทรก The But in the Joke (2012)
If it looks like you're in trouble, he'll heckle you.ถ้าคุณเจอปัญหาอะไร เขาจะตะโกนป่วนคุณ The But in the Joke (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter

CMU English Pronouncing Dictionary
HECKLE HH EH1 K AH0 L
HECKLED HH EH1 K AH0 L D
HECKLER HH EH1 K L ER0
HECKLERS HH EH1 K L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heckle (v) hˈɛkl (h e1 k l)
heckled (v) hˈɛkld (h e1 k l d)
heckler (n) hˈɛklər (h e1 k l @ r)
heckles (v) hˈɛklz (h e1 k l z)
hecklers (n) hˈɛkləz (h e1 k l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッシュレスチェックレスソサイティ[, kyasshuresuchiekkuresusosaitei] (n) cashless checkless society (chequeless) [Add to Longdo]
野次る;弥次る[やじる, yajiru] (v5r,vt) to jeer (at); to hoot; to boo; to catcall; to heckle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hatchel \Hatch"el\ (-[e^]l; 277), n. [OE. hechele, hekele; akin
   to D. hekel, G. hechel, Dan. hegle, Sw. h[aum]kla, and prob.
   to E. hook. See {Hook}, and cf. {Hackle}, {Heckle}.]
   An instrument with long iron teeth set in a board, for
   cleansing flax or hemp from the tow, hards, or coarse part; a
   kind of large comb; -- called also {hackle} and {heckle}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heckle \Hec"kle\, n. & v. t.
   Same as {Hackle}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heckle \Hec"kle\, v. t.
   1. To interrogate, or ply with questions, esp. with severity
    or antagonism, as a candidate for the ministry.
 
       Robert bore heckling, however, with great patience
       and adroitness.            --Mrs. Humphry
                          Ward.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To shout questions or jibes at (a public speaker), so as
    to disconcert him or render his talk ineffective.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heckle
   n 1: a comb for separating flax fibers [syn: {hatchel},
      {heckle}]
   v 1: comb with a heckle; "heckle hemp or flax" [syn: {heckle},
      {hackle}, {hatchel}]
   2: challenge aggressively

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top