ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haunting

HH AO1 N T IH0 NG   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haunting-, *haunting*, haunt
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haunting[ADJ] ยังคงอยู่ในความทรงจำ, See also: ซึ่งยังไม่อาจลืมได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haunting(ฮอน'ทิง) adj. ยังคงอยู่ในความทรงจำ,ซึ่งสิ่งอยู่,ครอบงำ., See also: hauntingly adv., Syn. disturbing,persisting

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is haunting me.เขาตามมาหลอกหลอนฉัน Woman on Top (2000)
That's what's really haunting you, isn't it?นั่นคือสิ่งที่ หลอกหลอนคุณจริงๆ ใช่มั้ย Just Like Heaven (2005)
Nebbercracker's haunting me, all right? His blood is on my hands.เนบเบอร์แครกเกอร์มาหลอกหลอนชั้น เข้าใจมั้ย หลอนชิบหายเลย Monster House (2006)
The haunting is subtle... yet really, really boring.การหลอกหลอนนี่ช่างลึกลับ... ...แล้วก็น่าเบื่อในเวลาเดียวกัน Monster House (2006)
This is the haunting period.ตอนนี้ฤดูล่า Cashback (2006)
the most vicious offenders are condemned for eternity, their corporeal bodies destroyed, their essence haunting the wasteland.แปลไม่ออก ร่างกายทำลาย ปิดเสียเวลา Zod (2006)
So this - has been haunting you even before the change here?ดังนั้น นี้ คุณเคยเจอผีหลอกก่อนที่คุณจะ ย้ายมาที่นี้หรือเปล่า Paranormal Activity (2007)
- I do not want to even have a camera. - Haunting intensifies the negative energy.ฉันไม่อยากเห็นมันเกิดขึ้นตอนกล้องถ่ายอยู่ วิญญาญที่มีพลังชั่วร้ายรุนแรง Paranormal Activity (2007)
And there's the one about a girl who has been haunting a school for 50 years.และที่นั่นก็มีใครซักคนหนึ่งกำลังวนเวียนอยู่ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่สิงสู่อยู่ในโรงเรียนมากว่า 50 ปี Attack on the Pin-Up Boys (2007)
I went to your office in hopes of haunting your regional sales manager. Ogletree.ฉันไปที่ออฟฟิศนายหวังว่าจะไปหลอก ผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาค โอเกิลทรี Ghosts (2008)
uh... up in concrete, washington, eyewitness reports of a ghost that's been haunting the showers of a women's health facility.แถวเมืองคอนครีต รัฐวอชิงตัน มีพยานบอกว่าพบเห็นวิญญาณ หลอกอยู่แถวห้องอาบน้ำ ของสโมสรสุขภาพหญิง Wishful Thinking (2008)
There's no more drama haunting me, and I have this great, generous, gentle guy.ไม่มีปัญหาชีวิตคอยกวน แล้วมีผู้ชายที่ ยอดเยี่ยม และแสนดี Our Father (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
HAUNTING    HH AO1 N T IH0 NG
HAUNTINGLY    HH AO1 N T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haunting    (v) hˈɔːntɪŋ (h oo1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haunt \Haunt\ (h[aum]nt; 277), v. t. [imp. & p. p. {Haunted}; p.
   pr. & vb. n. {Haunting}.] [F. hanter; of uncertain origin,
   perh. from an assumed LL. ambitare to go about, fr. L. ambire
   (see {Ambition}); or cf. Icel. heimta to demand, regain, akin
   to heim home (see {Home}). [root]36.]
   1. To frequent; to resort to frequently; to visit
    pertinaciously or intrusively; to intrude upon.
    [1913 Webster]
 
       You wrong me, sir, thus still to haunt my house.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those cares that haunt the court and town. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To inhabit or frequent as a specter; to visit as a ghost
    or apparition; -- said of spirits or ghosts, especially of
    dead people; as, the murdered man haunts the house where
    he died.
    [1913 Webster]
 
       Foul spirits haunt my resting place. --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. To practice; to devote one's self to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That other merchandise that men haunt with fraud . .
       . is cursed.             --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Leave honest pleasure, and haunt no good pastime.
                          --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   4. To accustom; to habituate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Haunt thyself to pity.        --Wyclif.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haunting
   adj 1: continually recurring to the mind; "haunting memories";
       "the cathedral organ and the distant voices have a
       haunting beauty"- Claudia Cassidy [syn: {haunting},
       {persistent}]
   2: having a deeply disquieting or disturbing effect; "from two
     handsome and talented young men to two haunting horrors of
     disintegration"-Charles Lee

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top