ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grout

G R AW1 T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grout-, *grout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grout[N] ปูน, See also: ซีเมนต์, Syn. cement
grout[VT] ยาปูน, See also: ฉาบปูน
grouty[ADJ] อารมณ์เสีย, See also: บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี, Syn. moodly, sulky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grout(เกราทฺ) n. ปูนสำหรับเทลงยึดก้อนหินหรือข้อต่ออื่น ๆ ของกำแพงหรือเขื่อน,กาก,ตะกอน vt. ตาปูนดังกล่าว., See also: grouter n.
grouty(เกรา'ที) adj. อารมณ์ไม่ดี,บูดบึ้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
groutgrout, วัสดุอัดฉีด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Grout, Grout Curtain
ซีเมนต์และทราย หรือวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการอุดรอยแยก หลุมต่างๆ เศษหินหรือปูนใช้ในการปิดรอบๆ หลุมฝังกลบเพื่อป้องกันชะซึม จากกองขยะ หรือแก๊สจากหลุมฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
grouted riprapgrouted riprap, หินเรียงยาแนว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
groutinggrouting, การอัดฉีด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
grouting galleriesgrouting galleries, อุโมงค์เพื่อการอัดฉีด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
groutstopgroutstop, วัสดุกั้นอัดฉีด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I've got enough grout out to bust through.ฉันว่าปูนมันน้อยลง พอที่จะเลาะก้อนอิฐนี้ออกได้แล้วล่ะ Cute Poison (2005)
We basically ghost-wrote the whole plan-- crossed the "t's," dotted the "i's," grouted the tiles.ทำสามแยก ทางตรง ฉาบปูนพื้นกระเบื้อง Pilot (2005)
G, grout. H, hardware.(เครื่องใช้ทั่วไป) Hick (2011)
I need you to to grout the hallway floor as soon as they are done with the tile install.ผมอยากให้คุณเทปูนที่พื้นทางเข้า ทันทีที่พวกนั้นติดกระเบื้องเสร็จ Trust But Verify (2013)
The blood wouldn't come out of the grout, so I had to replace everything, which I did myself with a book.เลือดไม่ได้ออกมาจากยาแนวหรอกนะ แม่เลยต้องเปลี่ยนหมด, แม่ทำตาหนังสือ Uh... Oh... Ah... (2013)
Also, Alfred is on the 17th floor, grouting tiles in the second bathroom of the fifth master bedroom.อีกอย่าง อัลเฟรดอยู่ชั้น 17 ยาปูนกระเบื้องห้องน้ำห้องที่ 2 ของห้องนอนใหญ่ห้องที่ 5 The Lego Batman Movie (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
GROUT    G R AW1 T
GROUTING    G R AW1 T IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラウチング[, gurauchingu] (n) grouting [Add to Longdo]
グラウト[, gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares) [Add to Longdo]
塗り固める;塗固める[ぬりかためる, nurikatameru] (v1) to coat a surface with something that adheres strongly when hardened (i.e. grout, plaster, lacquer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grout \Grout\, v. t. [imp. & p. p. {Grouted}; p. pr. & vb. n.
   {Grouting}.]
   To fill up or finish with grout, as the joints between
   stones.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grout \Grout\ (grout), n. [AS. gr[=u]t; akin to grytt, G.
   gr["u]tze, griess, Icel. grautr, Lith. grudas corn, kernel,
   and E. groats.]
   1. Coarse meal; ground malt; pl. groats.
    [1913 Webster]
 
   2. Formerly, a kind of beer or ale. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Lees; dregs; grounds. [Eng.] "Grouts of tea."
    --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   4. A thin, coarse mortar, used for pouring into the joints of
    masonry and brickwork; also, a finer material, used in
    finishing the best ceilings. --Gwilt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grout
   n 1: a thin mortar that can be poured and used to fill cracks in
      masonry or brickwork
   v 1: bind with grout; "grout the bathtub"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top