ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

green snake

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -green snake-, *green snake*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา green snake มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *green snake*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
green snake[N] งูปากจิ้งจก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's Derek Waters from "Green Snake" .Das ist Derek Waters von "Green Snake". Repli-Kate (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากจิ้งจก[N] a species of green snake, Syn. งูปากจิ้งจก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูชนิด Ahaetulla prasina ในวงศ์ Colubridae หัวและตัวเรียวยาว ส่วนมากตัวสีเขียวปลายหางสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ 1.3 เมตร
ปากจิ้งจก[N] a species of green snake, Syn. งูปากจิ้งจก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูชนิด Ahaetulla prasina ในวงศ์ Colubridae หัวและตัวเรียวยาว ส่วนมากตัวสีเขียวปลายหางสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ 1.3 เมตร

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Green \Green\ (gr[=e]n), a. [Compar. {Greener} (gr[=e]n"[~e]r);
   superl. {Greenest.}] [OE. grene, AS. gr[=e]ne; akin to D.
   groen, OS. gr[=o]ni, OHG. gruoni, G. gr["u]n, Dan. & Sw.
   gr["o]n, Icel. gr[ae]nn; fr. the root of E. grow. See
   {Grow.}]
   1. Having the color of grass when fresh and growing;
    resembling that color of the solar spectrum which is
    between the yellow and the blue; verdant; emerald.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a sickly color; wan.
    [1913 Webster]
 
       To look so green and pale.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Full of life and vigor; fresh and vigorous; new; recent;
    as, a green manhood; a green wound.
    [1913 Webster]
 
       As valid against such an old and beneficent
       government as against . . . the greenest usurpation.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. Not ripe; immature; not fully grown or ripened; as, green
    fruit, corn, vegetables, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. Not roasted; half raw. [R.]
    [1913 Webster]
 
       We say the meat is green when half roasted. --L.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   6. Immature in age, judgment, or experience; inexperienced;
    young; raw; not trained; awkward; as, green in years or
    judgment.
    [1913 Webster]
 
       I might be angry with the officious zeal which
       supposes that its green conceptions can instruct my
       gray hairs.              --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   7. Not seasoned; not dry; containing its natural juices; as,
    green wood, timber, etc. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. (Politics) Concerned especially with protection of the
    enviroment; -- of political parties and political
    philosophies; as, the European green parties.
    [PJC]
 
   {Green brier} (Bot.), a thorny climbing shrub ({Emilaz
    rotundifolia}) having a yellowish green stem and thick
    leaves, with small clusters of flowers, common in the
    United States; -- called also {cat brier}.
 
   {Green con} (Zool.), the pollock.
 
   {Green crab} (Zool.), an edible, shore crab ({Carcinus
    menas}) of Europe and America; -- in New England locally
    named {joe-rocker}.
 
   {Green crop}, a crop used for food while in a growing or
    unripe state, as distingushed from a grain crop, root
    crop, etc.
 
   {Green diallage}. (Min.)
    (a) Diallage, a variety of pyroxene.
    (b) Smaragdite.
 
   {Green dragon} (Bot.), a North American herbaceous plant
    ({Aris[ae]ma Dracontium}), resembling the Indian turnip;
    -- called also {dragon root}.
 
   {Green earth} (Min.), a variety of glauconite, found in
    cavities in amygdaloid and other eruptive rock, and used
    as a pigment by artists; -- called also {mountain green}.
    
 
   {Green ebony}.
    (a) A south American tree ({Jacaranda ovalifolia}), having
      a greenish wood, used for rulers, turned and inlaid
      work, and in dyeing.
    (b) The West Indian green ebony. See {Ebony}.
 
   {Green fire} (Pyrotech.), a composition which burns with a
    green flame. It consists of sulphur and potassium
    chlorate, with some salt of barium (usually the nitrate),
    to which the color of the flame is due.
 
   {Green fly} (Zool.), any green species of plant lice or
    aphids, esp. those that infest greenhouse plants.
 
   {Green gage}, (Bot.) See {Greengage}, in the Vocabulary.
 
   {Green gland} (Zool.), one of a pair of large green glands in
    Crustacea, supposed to serve as kidneys. They have their
    outlets at the bases of the larger antenn[ae].
 
   {Green hand}, a novice. [Colloq.]
 
   {Green heart} (Bot.), the wood of a lauraceous tree found in
    the West Indies and in South America, used for
    shipbuilding or turnery. The green heart of Jamaica and
    Guiana is the {Nectandra Rodi[oe]i}, that of Martinique is
    the {Colubrina ferruginosa}.
 
   {Green iron ore} (Min.) dufrenite.
 
   {Green laver} (Bot.), an edible seaweed ({Ulva latissima});
    -- called also {green sloke}.
 
   {Green lead ore} (Min.), pyromorphite.
 
   {Green linnet} (Zool.), the greenfinch.
 
   {Green looper} (Zool.), the cankerworm.
 
   {Green marble} (Min.), serpentine.
 
   {Green mineral}, a carbonate of copper, used as a pigment.
    See {Greengill}.
 
   {Green monkey} (Zool.) a West African long-tailed monkey
    ({Cercopithecus callitrichus}), very commonly tamed, and
    trained to perform tricks. It was introduced into the West
    Indies early in the last century, and has become very
    abundant there.
 
   {Green salt of Magnus} (Old Chem.), a dark green crystalline
    salt, consisting of ammonia united with certain chlorides
    of platinum.
 
   {Green sand} (Founding) molding sand used for a mold while
    slightly damp, and not dried before the cast is made.
 
   {Green sea} (Naut.), a wave that breaks in a solid mass on a
    vessel's deck.
 
   {Green sickness} (Med.), chlorosis.
 
   {Green snake} (Zool.), one of two harmless American snakes
    ({Cyclophis vernalis}, and {C. [ae]stivus}). They are
    bright green in color.
 
   {Green turtle} (Zool.), an edible marine turtle. See
    {Turtle}.
 
   {Green vitriol}.
    (a) (Chem.) Sulphate of iron; a light green crystalline
      substance, very extensively used in the preparation of
      inks, dyes, mordants, etc.
    (b) (Min.) Same as {copperas}, {melanterite} and {sulphate
      of iron}.
 
   {Green ware}, articles of pottery molded and shaped, but not
    yet baked.
 
   {Green woodpecker} (Zool.), a common European woodpecker
    ({Picus viridis}); -- called also {yaffle}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snake \Snake\, n. [AS. snaca; akin to LG. snake, schnake, Icel.
   sn[=a]kr, sn?kr, Dan. snog, Sw. snok; of uncertain origin.]
   (Zool.)
   Any species of the order Ophidia; an ophidian; a serpent,
   whether harmless or venomous. See {Ophidia}, and {Serpent}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Snakes are abundant in all warm countries, and much the
      larger number are harmless to man.
      [1913 Webster]
 
   {Blind snake}, {Garter snake}, {Green snake}, {King snake},
   {Milk snake}, {Rock snake}, {Water snake}, etc. See under
    {Blind}, {Garter}, etc.
 
   {Fetich snake} (Zool.), a large African snake ({Python
    Sebae}) used by the natives as a fetich.
 
   {Ringed snake} (Zool.), a common European columbrine snake
    ({Tropidonotus natrix}).
 
   {Snake eater}. (Zool.)
   (a) The markhoor.
   (b) The secretary bird.
 
   {Snake fence}, a worm fence (which see). [U.S.]
 
   {Snake fly} (Zool.), any one of several species of
    neuropterous insects of the genus {Rhaphidia}; -- so
    called because of their large head and elongated neck and
    prothorax.
 
   {Snake gourd} (Bot.), a cucurbitaceous plant ({Trichosanthes
    anguina}) having the fruit shorter and less snakelike than
    that of the serpent cucumber.
 
   {Snake killer}. (Zool.)
   (a) The secretary bird.
   (b) The chaparral cock.
 
   {Snake moss} (Bot.), the common club moss ({Lycopodium
    clavatum}). See {Lycopodium}.
 
   {Snake nut} (Bot.), the fruit of a sapindaceous tree
    ({Ophiocaryon paradoxum}) of Guiana, the embryo of which
    resembles a snake coiled up.
 
   {Tree snake} (Zool.), any one of numerous species of
    colubrine snakes which habitually live in trees,
    especially those of the genus {Dendrophis} and allied
    genera.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 green snake
   n 1: any of numerous African colubrid snakes
   2: either of two North American chiefly insectivorous snakes
     that are green in color [syn: {green snake}, {grass snake}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top