ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greek

G R IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greek-, *greek*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
fenugreek(n) ลูกซัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Greek(n) กรีก, See also: ประเทศกรีก, ภาษากรีก
Greek(adj) เกี่ยวกับกรีก
Greek to me(idm) เป็นสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
greek(กรีก) adj. กรีก,ภาษากรีก. n. ชาวกรีก,ภาษากรีก

English-Thai: Nontri Dictionary
Greek(adj) เกี่ยวกับชาติกรีก,เกี่ยวกับประเทศกรีก
Greek(n) ชนชาติกรีก,ประเทศกรีก,ชาวกรีก,ภาษากรีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Greek tragedyโศกนาฏกรรมกรีก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
greek mythology(n) เทพปกรณัมกรีก, Syn. Greek myth

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Greek letters. Alpha and...มีอักษรกรีก อัลฟ่า Beneath the Planet of the Apes (1970)
A type more Greek than Italian.ประเภทกรีกมากกว่าอิตาลี The Godfather (1972)
Bishop Marcos, multitudes of Greek Orthodoxers.ท่านบิช๊อปมากอสเพิ่มจำนวน ชาวกรีกออโธด็อกซ์ Oh, God! (1977)
In 1895 by a certain Helena Markos, A Greek immigrant,ในปี 1895 โดยคนที่มีชื่อว่าเฮเลนา มากอส, ผู้หญิงมาจากกรีก, Suspiria (1977)
You've given us greek salad.-คุณส่งขยะอะไรมาก็ไม่รู้ Day of the Dead (1985)
Mr. Jones, the Greeks did not let their emotions rule their music.คุณ โจนส์, พวกกรีกไม่ใช่อารมณ์ เพื่อกำหนดดนตรีของพวกเขา. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You're right. You're right. It's like a Greek myth.คุณพูดถูก มันเหมือนนิทานกรีก Don Juan DeMarco (1994)
It's exactly like a Greek myth.มันเหมือนนิทานกรีกเปี๊ยบเลย Don Juan DeMarco (1994)
The Greeks built temples.ชาวกรีกก็สร้างวัด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Greek boys, actually. Uh, naked Greek boys.เด็กชายกรีกจริง เอ่อ, เด็กชายกรีกเปล่า The Birdcage (1996)
The Greek symbol for the golden ratio, the golden spiral.เป็นสัญญลักษณ์กรีก แทนค่าอัตราส่วนทอง เกลียวก้นหอยทอง Pi (1998)
It tortures the great Greek mathematician for weeks.ทรมานนักคณิตศาสตร์กรีกผู้ยิ่งใหญ่ อยู่หลายวัน Pi (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greekAchilles was an ancient Greek hero.
greekDo you know any Greek myths?
greekDuring the Middle Ages, astronomers had clung to the theory of a Greek philosopher.
greekEinstein's theory of relativity is Greek to me.
greekGreek is difficult to learn.
greekGreek philosophers placed value on democracy.
greekHe has a smattering Greek.
greekHe is a Greek by birth.
greekHe seems to be at home in Greek literature.
greekHe translated Homer from the Greek into English.
greekHe tried to learn Greek but soon got tired and gave it up.
greekI am not an Athenian, nor a Greek.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยกรีก(n) Greek time, Syn. ยุคกรีก, Example: ในสมัยกรีกโบราณเขาใช้นาฬิกาน้ำเป็นเครื่องบอกเวลา, Thai Definition: สมัยตอนที่ชนชาติกรีกรุ่งเรือง
กรีก(n) Greek, Syn. ภาษากรีก, คนกรีก, ชาวกรีก, Example: มีสุภาษิตกล่าวว่าเมื่อจนแต้มให้พูดภาษากรีก เพื่อที่คนอื่นฟังแล้วจะไม่เข้าใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนกรีก[khon Krīk] (n, prop) EN: Greek  FR: Grec [m]
กรีก[Krīk] (adj) EN: Greek  FR: grec
ปรัชญากรีก[pratyā Krīk] (n, exp) EN: Greek Philosphy  FR: philosophie grecque [f]
สมัยกรีก[samia Krīk] (n, exp) EN: Greek time  FR: Grèce antique [f]
ตำนานเทพเจ้ากรีก-โรมัน[tamnān thēpphajāo Krīk-Rōman] (n, exp) EN: Greek-Roman Mythology ; Genealogy of Greek-Roman Mythology
วัฒนธรรมแห่งกรีก[watthanatham haeng krīk] (n, exp) EN: Greek civilization  FR: civilisation grecque [f]
โยน[Yōn] (n, prop) EN: Ionian ; Ionian Greece ; Greek

CMU English Pronouncing Dictionary
GREEK G R IY1 K
GREEKS G R IY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Greek (n) grˈiːk (g r ii1 k)
Greeks (n) grˈiːks (g r ii1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
希腊神话[Xī là shén huà, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Greek mythology, #51,659 [Add to Longdo]
希腊字母[xī là zì mǔ, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, / ] Greek alphabet, #138,053 [Add to Longdo]
希腊文[Xī là wén, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄨㄣˊ, / ] Greek literature, #181,970 [Add to Longdo]
希神[Xī shén, ㄒㄧ ㄕㄣˊ, ] Greek mythology; abbr. for 希臘神話|希腊神话 [Add to Longdo]
希腊语[Xī là yǔ, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄩˇ, / ] Greek language [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテナ[atena] (n) Athena (Greek goddess); Athene [Add to Longdo]
アマゾン[amazon] (n,adj-no) (1) the Amazon river; (2) Amazon (woman of Greek mythology) [Add to Longdo]
アレス[aresu] (n) Ares (Greek god) [Add to Longdo]
エリス[erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
カオス(P);ケーオス;ケイオス[kaosu (P); ke-osu ; keiosu] (n) (カオス is from Greek [Add to Longdo]
カサレヴサ[kasarevusa] (n) (See デモティキ) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
キタラ[kitara] (n) kithara (ancient Greek musical instrument) (gre [Add to Longdo]
ギリシャ語;ギリシア語[ギリシャご(ギリシャ語);ギリシアご(ギリシア語), girisha go ( girisha go ); girishia go ( girishia go )] (n) Greek (language, word) [Add to Longdo]
ギリシャ神話;ギリシア神話[ギリシャしんわ(ギリシャ神話);ギリシアしんわ(ギリシア神話), girisha shinwa ( girisha shinwa ); girishia shinwa ( girishia shinwa )] (n) Greek mythology [Add to Longdo]
ギリシャ人;ギリシア人[ギリシャじん(ギリシャ人);ギリシアじん(ギリシア人), girisha jin ( girisha nin ); girishia jin ( girishia nin )] (n) Greek (person) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greek \Greek\, a. [AS. grec, L. Graecus, Gr. ?: cf. F. grec. Cf.
   {Grecian}.]
   Of or pertaining to Greece or the Greeks; Grecian.
   [1913 Webster]
 
   {Greek calends}. See under {Greek calends} in the vocabulary.
    
 
   {Greek Church} (Eccl. Hist.), the Eastern Church; that part
    of Christendom which separated from the Roman or Western
    Church in the ninth century. It comprises the great bulk
    of the Christian population of Russia (of which this is
    the established church), Greece, Moldavia, and Wallachia.
    The Greek Church is governed by patriarchs and is called
    also the {Byzantine Church}.
 
   {Greek cross}. See Illust. (10) Of {Cross}.
 
   {Greek Empire}. See {Byzantine Empire}.
 
   {Greek fire}, a combustible composition which burns under
    water, the constituents of which are supposed to be
    asphalt, with niter and sulphur. --Ure.
 
   {Greek rose}, the flower campion.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greek \Greek\, n.
   1. A native, or one of the people, of Greece; a Grecian;
    also, the language of Greece.
    [1913 Webster]
 
   2. A swindler; a knave; a cheat. [Slang]
    [1913 Webster]
 
       Without a confederate the . . . game of baccarat
       does not . . . offer many chances for the Greek.
                          --Sat. Rev.
    [1913 Webster]
 
   3. Something unintelligible; as, it was all Greek to me.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Greek
   adj 1: of or relating to or characteristic of Greece or the
       Greeks or the Greek language; "Greek mythology"; "a
       Grecian robe" [syn: {Greek}, {Grecian}, {Hellenic}]
   n 1: the Hellenic branch of the Indo-European family of
      languages [syn: {Greek}, {Hellenic}, {Hellenic language}]
   2: a native or inhabitant of Greece [syn: {Greek}, {Hellene}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top